پایان نامه ارشد رایگان درباره شهر شیراز، دسترسی مناسب، تاثیر و تاثر، قوانین و مقررات