پایان نامه ارشد درباره
کتاب مقدس، انتخاب همسر، سلامت خانواده
3d robot hand typing keyboard

پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، انتخاب همسر، سلامت خانواده

” … زني که از خدا مي‌ترسد، قابل تحسين است. پاداش کارهايش را به او بدهيد و همگي او را تحسين کنيد “
قسمت پايان جمله‌ي فوق نشانگر جايگاه رفيع و انساني زن لايق و خدا ترس است که مي‌تواند به خاطر همين ويژگي الگوي جامعه قرار گيرد.
زنان لايق، زنان صالح خدا ترسي هستند که شايسته دريافت پاداش و تحسين مي‌باشند چرا که :
“خدا ترسي به انسان حيات مي‌بخشد و او را کامياب ساخته و از هر بلايي محفوظ مي‌دارد”184
در اين آيات خدا ترسي وابسته به جنسيت نبوده و زن و مرد هر يک مي‌توانند با اعمال خود به عنوان الگوي انساني کامل معرفي شوند. اين آيات با خطابي عام مي‌گويد : انسان خدا ترس چه زن و مرد در نزد خداوند جايگاه رفيعي داشته و از همين رو خداوند نيز به همگان سفارش مي‌کند تا به انسان خدا ترس احترام بگذارند و او را الگوي خود قرار داده و تحسين نمايند.
1-4-1-3 تاثير زن و مرد بر يکديگر
وجود چنين رابطه‌ي دو سويه ميان زن و مرد، تاثير پذيري آنان را از يکديگر اجتناب ناپذير مي‌نمايد. هر چند در متن عبري به تبعيت زن از مرد سفارش شده است اما اين مسئله مانع تاثير گذاري زن بر مرد نمي‌باشد. در ديدگاه کتاب مقدس عبري تاثير زن بر مرد بسيار بيشتر از تاثير مرد بر زن است، ويل دورانت نيز با بيان اين جمله که :
“يکي از اقوال مدرسان قديم اين بود که همه چيز از زن منعبث مي‌شود185” بر اين نکته صحه مي‌گذارد.
وجود معيارهايي جهت انتخاب همسر نيز يکي ديگر از نشانه‌هاي تاثير گذاري همسران بر يکديگر است. در سنت يهود به زنان و مردان سفارش ميشود که از ازدواج با غير يهوديان و بت پرستان خوداري کنيد چرا که هم نشيني با چنين افرادي به مرور زمان منجر به نفوذ افکار و عقايد آنان و تاثير پذيري انسان از آنان مي‌شود که همين امر سبب سست شدن ايمان و يکتاپرستي فرد مي‌گردد. در کتاب تثنيه 7 : 3-4 آمده است :
“با آنها ( اقوام غير يهودي) ازدواج نکنيد و نگذاريد فرزندانتان با پسران و دختران ايشان ازدواج کنند. زيرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور مي‌کنند تا خدايان آنها را پرستش کنند”.
در کتاب عزرا186 نيز کساني که از اين قاعده و اصل سرپيچي کرده اند، گناهکار شمرده شده و از آنان تعهد مي‌گيرند که در مدت معين (ظرف يک ماه) از همسران غير يهودي خود جدا شوند. در کتاب نحميا ، با کساني که از اين قانون سرباز زده اند برخورد جدي‌تري مي‌شود و در فصل 13 آيات 26 و 27 به خطاي حضرت سليمان در اين باره و عاقبت کار وي اشاره مي‌شود. در اين آيات مي‌خوانيم:
“اين زنان بيگانه بودند که سليمان پادشاه را به گناه کشيدند… “.
در کتاب اول پادشاهان نيز نمونه‌ي بارزي از تاثير گذاري منفي زن بر مرد ارائه مي‌شود ، چيزي که در متن عبري بسيار پر رنگ بوده و درباره‌ي آن اخطار داده مي‌شود. در فصل 21 آيات 25 و 26 آمده است:
“در واقع هيچ کس نبود که مانند اخاب خود را فروخته باشد تا آنچه را که در خشم خداوند پليد بود، به جا آورد زيرا توسط زنش ايزابل تحريک مي‌شد، او با پرستش بت‌ها به شيوه‌ي آموري‌ها .. به شرم آورترين گناهان دست زد”.
شايد بتوان گفت که هيچ آيه‌اي همانند آيه 16 فصل 34 سفر خروج از تاثير منفي زنان بر مردان به صراحت سخن نگفته است. در اين آيه مي‌خوانيم :
“چون دختران ايشان ( اقوام غير يهودي بت پرست ) را براي پسران خود بگيرد، وقتي آن دختران بت‌هاي خدا پرستش کنند، پسران شما را نيز به بت پرستي وادار مي‌نمايند.”
اين آيه حرف را تمام کرده و جاي هيچ بهانه تراشي را باقي نمي‌گذارد.
در کتاب امثال نيز مادر لموئيل ( يا سموئيل) پادشاه، وي را از هم نشيني بسيار با زنان نهي مي‌کند .
در کتاب گنجينه‌اي از تلمود نيز حکايتي در تائيد همين عقيده آمده است:
“چنين حکايت مي‌کند که مردي متدين ، زني پارسا و پرهيزگار داشت و چون داراي فرزندي نشدند و با يکديگر متارکه کردند، مرد رفت و با يک زن شرير ازدواج کرد آن زن او را شرير و بدکار کرد، زن پارسا رفت و همسر يک مرد شرير و بدکار شد و عاقبت او را دين دار و پرهيزگار کرد، ‌از اين جا معلوم مي‌شود که همه چيز در دست زن است ” ( برشيت ربا، 17 : 7 و 12)187.
در کتاب پيدايش فصل 2 آيه 24، در آن هنگام که روايت آفرينش زن از مرد مطرح مي‌شود زن و مرد يک تن خوانده مي شوند. اين آيه تلويحا حاکي از تاثير گذاري زن و مرد از يکديگر باشد. در کتاب ملاکي نيز تعبير “يکي شدن” براي زن و شوهر استفاده مي‌شود که گوياي تاثير زن و مرد بر يکديگر بوده و از اين رو انتخاب همسر در سنت يهود همراه با معيارها و ضوابطي مي‌باشد، آن چنانکه ” هر بار که شيوخ متن عبري در صدد انتخاب همسري بودند به بين النهرين روي مي‌آوردند تا زني از قومي شايسته و برتر بيابند”.188 1-4-2 ملاک گزينش همسر
1-4-2-1 يهودي بودن
در سراسر فرامين کتاب مقدس عبري بر ازدواج درون قومي تأکيد و از ازدواج با غير اسرائيلي نهي مي شود. پيشتر به نمونه هايي از اين دست اشاره شده است. 1-4-2-2 پاکدامني وعفاف
ويل دورانت مي‌گويد:
“در فرمان هفتم نيز ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته مي‌شد و دين را تا آنجا که ممکن است به ياري ازدواج و هواداري از آن وا مي‌دارد. از روابط جنسي پيش از ازدواج سخني به ميان نمي‌آيد ولي قاعده‌هايي مي‌گذارد که بنابر آن ها دختر بايد در روز ازدواج دوشيزگي خود را اثبات کند و گرنه او را سنگسار مي‌کنند تا بميرد…”189
رعايت عفاف که از موجبات بقا و دوام جوامع بشري است در تمام اديان الهي مورد سفارش قرار گرفته است.
در متن عبري نيز به صراحت بر اين امر تاکيد شده بطوريکه در ده فرمان به مي‌خوانيم :
” زنا نکن “190 . در ادامه در آيه‌ي 17 نيز آمده است :
” به خانه‌ي همسايه‌ي خود… نه زنش … طمع نداشته باش …”
اختصاص دو فرمان از ده فرمان شريعت موسي گوياي اهميت مسئله عفاف و پاکدامني در آن مي‌باشد. در سفر لاويان فصل 18 قوانين همبستري ارائه شده و در فصل 20 همين کتاب نيز مجازات نامطيعان از اين فرامين مطرح مي‌شود. در کتاب ايوب191 مي‌خوانيم:
” با چشمان خود پيمان بستم که به هيچ دختري ( مورد زن و دختر) با نظر شهوت نگاه نکنم “.
مسئله عفاف تا حدي اهميت دارد که دختران يهودي در شب عروسي خود بايد دوشيزه بودن خود را ثابت مي‌کردند و اگر شوهر او را به بي‌عفتي متهم مي نمود و خلاف آن ثابت مي‌شد مرد از حق طلاق محروم شده و هرگز نمي‌توانست به هيچ بهانه اي دختر را طلاق دهد. در سفر تثنيه باب 22 آيات 13 تا 21 به تفصيل به توضيح اين حکم مي‌پردازد.
از آنجا که دوشيزگي دختر در هنگام ازدواج امري اساسي به شمار آمده و نشاني از عفت و پاکدامني اوست، تجاوز به دختر نيز حکم خاص خود را داشته و فرد خاطي مستوجب کيفر مي‌باشد192 . در اين فرمان گرچه فرد خطاکار مجبور به پرداخت غرامت به پدر دختر مي‌باشد اما سوالات بسياري را نيز در ذهن بوجود مي آورد، از جمله اينکه فردي که به سوي دختري رغبت داشته و در نهايت نيز نتوانسته درباره‌ي او برهو‌اي نفسش کنترل کند و بالاخره بصورت غير شرعي و حرام او را بي حرمت ساخته چگونه است که ازدواج با چنين دختري، آنهم بدون در نظرگيري خواست و نظر دختر، کيفر عمل آن مرد به حساب مي‌آيد؟
البته بر اساس فصل 22 سفر تثنيه تجاوز به عفت هم رديف قتل نفس به شمار آمده و خطاکار مستوجب مرگ مي‌گردد. از ديگر نمونه ها مي توان به فصل 34 پيدايش و13 دوم سموئيل اشاره نمود.
بيان دقيق و به تفصيل احکام و مجازتهاي مربوط به روابط نامشروع جنسي قبل از ازدواج نيز اهميت پاک دامني و عفاف را دو چندان مي‌سازد.
براساس سنت يهود، حفظ فروج و پاکدامني نه تنها پيش از ازدواج که بعد از آن نيز اصلي انکار ناپذير در حفظ سعادت و سلامت خانواده و جامعه مي‌باشد. در مورد زن و مرد صاحب همسر نيز فرامين مشابه و بلکه دقيق‌تر و به مراتب سختگيرانه تري ارائه مي‌شود که حاکي از تاثير عفت و پاکدامني در تدام و استحکام خانواده مي‌باشد. در فصل 22 آيه 22 سفر تثنيه به صراحت گفته مي‌شود:
“اگر مردي در حال زنا با يک زن شوهردار ديده شود، بايد آن مرد و زن هر دو به قتل برسند…”
براساس متن عبري حتي اگر زني به فحشا و فساد شهره بود، مردان نمي‌توانند به اين بهانه با او رابطه داشته باشند. در فصل پنجم کتاب امثال به دوري از فحشا و عواقب تلخ آن سفارشي شده است در اين آيات آمده است:
“چنين زني ( فاحشه ) انسان را به طرف مرگ مي‌کشاند و به انتهاي دنياي مردگان مي‌اندازد… از اين قبيل زنان دوري کنيد و حتي نزديک خانه‌ي آنان هم نرويد مبادا عزت و احترام خود را از دست داده و در جواني به دست ظالمان هلاک شويد ….”. 193
در ادامه آيات نيز هم چنان به زشتي اين کار و سرانجام شوم آن اشاره مي‌شود و در پايان از انسان مي‌خواهد که تنها از همسرش لذت برد تا او نيز با وفاداري تمام در کنارش مانده و خانواده اي موفق و مستحکم داشته باشند.
در فصل 6 آيات 26 تا 35 اين کتاب به نکوهش و تقبيح عمل زنا با زن همسر دارد اشاره مي‌شود و آنرا بسيار بدتر از زنا با زن فاحشه و بدون همسر بر مي‌شمرد.
اما به رغم تاکيدات متن، گويا در دوره اي قوم بني اسرائيل به انجام امور منافي عفت خو گرفته و عاقبت شوم آن را از ياد برده بودند بطوريکه در کتب ارميا194 ، حزقيال195 و اشعيا196پيوسته از اين عادت زشت سخن گفته و درباره‌ي عواقب آن به مردم هشدار مي‌دهند.
در فقه تلمودي نيز رعايت اصول اخلاقي جز ارکان اساسي در تشکيل و تداوم خانواده به حساب آمده است. در تلمود فصلي با عنوان ” قيدوشين” در تبيين احکام و ماهيت ازدواج اختصاص يافته است. تلمود از واژه قيدوشين براي توصيف ازدواج استفاده مي کند زيرا:
“( ازدواج) شوهر، زن خود را بر همه‌ي مردان جهان به مانند چيزي که وقف معبد بيت هميقداش مي‌شود، حرام مي‌کند” ( قيدوشين ، 2 ب) 197.
تلمود در توصيف بي‌عفتي مي‌گويد:
“بي عفتي در يک خانه مانند وجود کرم در دانه‌هاي کنجد است ” 198
البته تلمود نيز هم چون متن عبري بر پاکدامني زن و مرد “هر دو” تأکيد مي‌کند و آنرا خاص يک جنس بر نمي‌شمرد از اين رو در ضرب المثلي مي‌گويد:
“مرد در کدوهاي بزرگ و زنش ميان کدوهاي کوچک ( مرتکب اعمال منافي عفت مي‌شوند )199 به اين حقيقت اشاره دارد که خيانت مرد به همسرش سبب خيانت زوجه‌اش به او خواهد شد..200”.
البته اين ديدگاه منشا کتاب مقدسي دارد چرا که در فصل 31 آيات 9 تا 11 کتاب ايوب به اين واقعيت اشاره مي‌شود که: “اگر دلم فريفته‌ي زن مرد ديگري شده باشد ، يا در کمين زن همسايه باشم، پس زن من هم، کنيز مرد ديگري شود. ديگران با او همبستر شوند. زيرا اين کار خيانت است و عامل آن سزاوار مجازات مي‌باشد”. ويل دورانت نيز درباره‌ي مفهوم عمل زنا در ميان قوم يهود مي‌نويسد:
“زنا در نزد آنان عبارت بود از اين که مردي هم خوابه‌ي زني شود که آن را مرد ديگري خريده است . در واقع زنا عنوان تجاوز به حق ماليکت داشت و زن و مرد زناکار هر دو به اعدام محکوم مي‌شوند. فسق بر زن بي‌شوهر حرام بود اما اگر مرد عزبي چنين مي‌کرد عنوان گ ناه قابل آمرزش را داشت “.
1-4-3 وظايف زن در نقش همسري
در متن عبري وظايفي براي زن و مرد مطرح مي‌شود که هر يک مکمل و لازمه‌ي ديگري است. به طور مثال در کتاب مقدس مردان به علم اندوزي و مطالعه تورات ترغيب مي‌شوند، حال آنکه زنان نه تنها به تحصيل تورات تشويق نمي‌شوند بلکه بايد به مردان در اين زمينه کمک کرده تا بتوانند هر چه بيشتر و بهتر در اين راه گام بردارند. هم چنين مردان به عبادت در کنسيه سفارش شده‌اند، اما زنان مجبور به اداي نماز و يا عبادت در کنسيه نيستند چرا که بايد در زمان غيبت مردان، در کنار فرزندان بوده و از آنان پرستاري نمايندو … . در يک فهرست اجمالي وظايف زن در خانه‌ عبارت است از :
1- رفع نيازهاي شوهر و فرزندان با انجام امور داخلي خانه و يا خارج از خانه.
2- ايجاد آرامش براي خانواده .
3- تشويق شوهر و فرزندان به علم آموزي و تحصيل تورات.
4-]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*