منبع پایان نامه درمورد
رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی

منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی

– روش نمونه گیری: روش نمونه گیری این پژوهش با توجه به هدف پژوهش بصورت تصادفی ساده از دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام پذیرفت. جهت انتخاب تصادفی نمونه ها، از جدول تصادفی استفاده گردید.
– نمونه پژوهش : نمونه این پژوهش شامل 100 دانشجوی متاهل بود. 3-4 ابزار سنجش
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اینریچ ، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 کیفیت زندگی مورد استفاده قرار گرفت.
– پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اینریچ:
جهت بررس رضایتـــــــــــــمندی زناشویی از پرسش نامه رضایتـمندی زناشـویی اینــــــــریچ 55 استفاده گردید.این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی است.السون از این پرسشنامه برای بررسی رضایتمندی زناشویی استفاده نموده و معتقد بود که این مقیاس مربوط می شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است وهر یک از موضوعهای این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است.ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوجها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نمایدواین ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخثس برای زوجهای که در جستجوی مشاروه زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئیشان هستند، استفاده شود. این مقیاس دارای 12 مقیاس به شرح ذیل می باشد:
1.پاسخ قراردادی56 : این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سئوالات پرسشنامه را اندازه گیری میکند.
2. رضایت زناشویی57: این مقیاس رضایت و انطباق با 10 جنبه رابطه زناشویی را که در زیر آمده است اندازه گیری می کند.
3. موضوعات شخصی58: این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتار ها و ویژگی ها و سطح رضایت یا عدم، که مربوط به این موضوعها می شود ارزیابی میکند. نمره بالا نشان دهنده یک سطح از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر است و نمره پایین نشان دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است. 4. ارتباط زناشویی59: این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرش های شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می شود.نمره پایین نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطج و نوع ارتباط در روابطشان و نمره بالا نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است.
5. حل تعارض60: این مقیاس نگرشها، احساساتو اعتقادات شخصی همسر را در به وجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می کند. موضوعها بر روی روش های برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند. نمره پایین نشان دهنده نگرشهای واقع گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشویی است و نمره بالا نشان دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می شوند. 6. تعارضات مالی61: این مقیاس تمرکز دارد روی علائق و نگرشهای مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و شوره اداره می شوند. نمره پایین نشان دهنده رضایت از اداره مالی و نگرش واقع بینانه نسبت به موضوعات مالی است و نمره بالا نشان دهنده نگرانیهای مختلف در زمینه اداره مالی در روابط زناشویی است. 7. فعالیت های مربوط به اوقات فراغت62: این مقیاس ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذارندن اوقات فراغت ارزیابی می کند. نمره پایین نشان ده
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*