منبع پایان نامه ارشد درباره
مديريت، كاركنان، تئوري، كارگران

منبع پایان نامه ارشد درباره مديريت، كاركنان، تئوري، كارگران

مديريت مردم سالار
مديريت مردم سالار موجباتى فراهم مى‏آورد تا كاركنان سازمان به صورت پيوسته و بر اساس نظام و روشى مشخص، درباره شمارى از موضوع‏هاى مهم و عمده سازمان، به تصميم‏گيرى بپردازند. سازمان مى‏تواند از انديشه‏ها و ياريهاى فكرى و نفوذ جمعى كاركنان در پيشبرد برنامه خود استفاده كند و راه داد و ستد انديشه را ميان گروههاى مختلف سازمان باز گشايد.
حلقه‏هاى كيفيت‏
حلقه‏هاى كيفيت، كه به گونه‏اى گسترده در شمارى از كشورهاى صنعتى جهان به كار گرفته مى‏شود به طور معمول، گروه‏هاى كوچكى از كاركنان هستند كه به صورت داوطلبانه در زمان كار گرد هم مى‏آيند و به بررسى، تحليل و چاره‏جويى دشوارى‏هاى مربوط به كيفيت كار مى‏پردازند و نظرهاى خود را در اختيار مديريت قرار مى‏دهند. حلقه‏هاى كيفيت، بنا به روال، گروههاى هشت تا دوازده نفرى هستند كه در زمينه‏هاى كار مشترك با هم به تبادل نظر مى‏پردازند و از هدف مشتركى برخوردارند.
شناسايى مسئله‏ ←
گزينش مسئله‏ ←
بررسى مسئله ←‏
راه حل پيشنهادى‏ ←
بررسى راه حل‏ ←
تصميم‏گيرى
شوراهاى مديريت ميانى‏
اين شوراها در شمار سازو كارهايى هستند كه براى گسترده كردن دامنه مشاركت در رده مديران پايين‏تر از مديريت بلند پايه به كار گرفته مى‏شوند. در اين شوراهابه گروه هايى از مديران جوان‏تر فرصت داده مى‏شود تا موضوع‏ها و دشواريهاى سازمانى را بررسى كرده و راه‏هاى كنش و چاره‏هاى بايسته را به مديريت بالاى سازمان ارائه دهند. اطلاعات كافى و لازم در اختيار اين شوراها گذاشته مى‏شود و آنها مى‏توانند بدون حضور مديران ارشد، با آزادى به بررسى موضوع‏ها بپردازند. در اين شوراها همه گونه انديشه‏هاى سودمند به دقت بررسى مى‏شود و حاصل كار به صورت راه چاره‏هاى پخته و تحليل شده به مديريت بالاى سازمان گزارش مى‏گردد.
مردم سالارى صنعتى‏
اين نوع مردم سالارى موجبات شركت كاركنان را براى تصميم‏گيرى درباره موضوع هايى كه بر كاركنان اثر مى‏گذارد اجبارى مى‏سازد. پديد آمدن «شوراهاى كارخانه» در سطح واحد كارخانه، نمونه‏اى از مشاركت كارگران در تنظيم بسيارى از موضوع‏هاى مربوط به گردش كار كارخانه است. در رده‏هاى بالاى سازمان نيز مقررات «با هم تصيم‏گيرى» قرار دارد كه بر اساس آن كارگران يا نمايندگان آنان حق عضويت در هيئت مديره شركت را به دست مى‏آورند و در جلسه‏هاى گوناگون شركت كرده به اظهار نظرو دخالت جدى مى‏پردازند.
مردم سالارى صنعتى مى‏كوشد تا مشاركت كارگران و كاركنان را در مديريت سازمان نهادينه و قانونى كند تا از آن طريق، چالش‏هاى ميان كارگران و مديران به همكارى و همدلى و يكپارچگى بدل شود. 2-23-10- رابطه‌ برنامه‌هاي مشاركت كارمندي و تئوري هاي انگيزشي
مشاركت‌ كارمند بر روي تعدادي از تئوريهاي انگيزشي پايه گذاري شده است. براي مثال، تئوري Y مرتبط با مديريت مشاركتي است، در حاليكه تئوري X بيشتر با سبك سنتي ديكتاتوري مطابقت دارد. در مورد تئوري دو عاملي، برنامه‌هاي مشاركت كارمند توانست با افزايش فرصتهايي براي رشد، مسئوليت و مشاركت در كار به كارمندان انگيزش دروني بخشد. همچنين فرصت براي تصميم‌گيري و به كارگيري تصميمات مي‌تواند نيازهاي كارمند را در مورد مسئوليت، موفيقت، قدرداني، رشد و عزت‌نفس تقويت كند. بنابراين مشاركت كارمند با تئوري موجوديت، وابستگي، رشد سازگار بوده و مي‌كوشد تا نياز به موفقيت را تشويق كند. 2-23-11- موانع مشاركت
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*