منبع پایان نامه ارشد درباره
عملکرد کارکنان، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش، بهبود عملکرد

منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد کارکنان، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش، بهبود عملکرد

عنوان صفحه نمودار4-1- توزیع فراوانی موانع اجرایی مدیریت مبتنی بر هدف……………………………………………………82 نمودار4-2-توزیع فراوانی راهبردهای اجرایی مدیریت مبتنی بر هدف……………………………………………….82
معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند. فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اینجانب بهشته شمسایی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی که در تاریخ ……………….. از پایان نامه خودبا عنوان بررسی موانع و راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با نمره …………ودرجه………. دفاع نموده ام ،بدین وسیله متعهد می شوم:
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ،كتاب ،ومقاله) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر ودرج كرده ام.
2. اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر)در ساير دانشگاهها وموسسات عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده يا هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت واختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد محلات مجوز هاي مربوطه را اخذ نمايم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
بهشته شمسایی
تاريخ و امضاء:
اظهار نامه اینجانب بهشته شمسایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی به شماره دانشجویی ………………..تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هیچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب میکنم . در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی: .بهشته شمسایی
امضا و تاریخ :…………………
تاییدیه
بدینوسیله تایید مینمایم پایان بررسی موانع و راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباسدفاع شده توسط بهشته شمسایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشیگرایش علوم تربیتی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
دکتر علی علیزاده
امضاء و تاریخ : ………………………
تائیدیه هیات داوران جلسه گروه تخصصی : مدیریت آموزشی
نام و نام خانوادگی دانشجو : بهشته شمسایی
عنوان پایان : بررسی موانع و راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس
تاریخ دفاع: …………………………….
رشته : مدیریت آموزشی
گرایش : علوم تربیتی
امضاء
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
مرتبه دانشگاهی
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف راهنما
دکتر علی علیزاده
1 2 3 معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکيده :
مديريت امروز جامعه ما در همه بخش‌ها بايد در جستجوی تدابير و راه‌حل هائی باشد که تحقق هدف‌ها رابه بهترين وجه ممکن سازد و مديريت بر مبناي هدف يکي از طرقی است که اين ‌مهم را عملي می‌سازد. هدف از این مطالعه بررسی موانع و راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بود. روش پژوهش حاضرازنوع مطالعه کیفی وبه روش دلفی انجام پذیرفت.جامعه اماری شامل مدیران، مسئولین واحدها،کارشناسان ستادی،مسئولین مراکز بهداشتی ودرمانی شهری بودند.برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای وتصادفی استفاده گردیدونمونه 30 نفری برای پژوهش انتخاب گردید.برای جمع آوری داده هااز پرسشنامه محقق ساخته که در گام اول بدون ساختار در گام دوم نیمه ساختار ودر مرحله نهایی ساختارمند بوداستفاده شدونتایج نشان دادکه برقرار بودن رابطه به جای ضابطه به عنوان اولویت اول و عدم پایش به موقع و مناسب عملکرد کارکنان و ایجاد تفاوت بین کارکنان فعال وغیرفعال به عنوان اولویت دهم موانع اجرای مدیریت مبتنی بر هدف شناسایی گردیدو بکارگیری مدیران مجرب و متعهد در اولویت اول و وجود کارکنان علمی و توانمند در اولویت دهم راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف قرار گرفت.همچنین یافته ها نشان دادند که مهمترین چالشها موانع انسانی است که با یافته های دمینگ (1940)وویل راجر(2006)،دافن فورمن (2007)وحامد هاشمی، سعیده پور امین زاد(1390)همخوانی داشت.
کلمات کلیدی: مدیریت مبتنی بر هدف، عملکرد کارکنان فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
مشورت و شور، نظرجوئی و رايزنی در فرهنگ غنی اسلامی و تاريخ کهن ايرانی جايگاهی بس والا و رفيع دارد وبه مدد بکارگيری اين شيوه درمديريت وتصميم‌گيری است که می‌توان به طريق صواب در انجام امور دست يافت واز ميان راه‌های مختلف راه اصلح را برگزيد.با ياری جستن از شورومشورت است که مخاطرات تصميم‌گيری کاهش يافته،ضمانت اجرايی تصميمات متخذه بيشتر شده، دامنه بصيرت وآگاهی مشورت کننده گسترده‌تر گرديده و روحيه کاری تقويت مي‌گردد. يکي از وظايف مديريت پرورش نيروی کار موفق است؛ نيروی کاری که زاينده، خلاق و متعهد به اهداف سازمان باشد. بيشتر مديران بر اين باورند که هدايت کردن نيروی کاری به سمت عملکرد عالی بسيار دشوار است و برای اين مساله راه‌حل ساده و قابل تعميمی وجود ندارد. پرورش نيروی کاری موفق، به حل تضاد بنيادينی بستگی دارد که به طور مکرر ميان آنچه برای کارآمد شدن کار و آنچه برای مولدتر کردن کارکنان مورد نياز است، رخ مي‌دهد. در واقع هر چه انعطاف در يک شغل از جنبه يادگيری، گرفتن بازخورد، ارتباط بين کارکنان، مشارکت کارکنان در برنامه‌ريز‌ی‌ها در راستای اهداف و همچنين اصل خود کنترلی کارکنان بيشتر باشد، رضايت بيشتری حاصل مي شود. بنابراين، مقتضيات کار زاينده با نيازهای افرادی که کار را انجام می‌دهند، در جهت به حداکثر رساندن زايندگی، بايد متوازن شود تا موجب بارور کردن نيروی کاری در سازمان گردد. 1-2- بيان مسئله
توانایی مدیریت بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرایط جدید در محیط به ترتیبی که این شرایط و عوامل به نفع سازمان عمل کند به شیوه ی مدیریت و یافتن راه حل های جدید بستگی دارد .در شرایط متغیر و متحول تنها ادامه ی راه گذشته بر اساس تجارب پیشین کافی نخواهد بود و دوام و حیات سازمان به فکر و عقیده ی تازه و خلاق نیاز خواهد داشت .در واقع قوه ی خلاقه ی موجود در یک سازمان یکی از با ارزش ترین سرمایه های آن سازمان است که توسط مدیریت سازمان بارور میشود .(عالی،1379)
سرعت تحولات و نیاز اساسی به استفاده از اندیشه های کارکنان در اثر بخش نمودن مدیریت ها و کارآمد کردن فعالیت های سازمان ها ،مهمترین ویژگی نظام اداری است و کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظریات،افکار و خلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه به حساب می آیند،به همین دلیل می توان گفت:یکی از سبک هایی که می تواند به این سرمایه ی با ارزش ،متناسب با خصوصیات و روحیات آن هویت انسانی و دور شدن از هویت ابزاری انسان ها در سازمان گام بر می دارد و به فعال سازی اندیشه ها ی آن ها برای تحقق کار آمد تر اهداف سازمان کمک می کند. ارزش واقعی اندیشه ها ،مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری های مربوط به امور سازمان است .(هاشمی،1383)
برای ایجاد و تشویق عملکرد مناسب در سازمان و همچنین کمک به پرورش توانایی های افراد در سازمان ها چندین متغیر سازمانی تاثیر گذارند که می توان آن ها را به سه دسته متغیر های ساختاری،انسانی و فرهنگی تقسیم بندی نمود. (زکی،1380)
در میان این متغیرها، متغیر انسانی از جمله مدیران و سبک مدیریتشان در بهبود عملکرد و پیشرفت سازمان دارای تاثیر بسزایی است. طبق یک تقسیم بندی کلی سبکهای مدیریتی به دو نوع مشارکتی و سنتی تقسیم می شوند.
سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن به زیر دستان تفویز اختیار می شود. مدیر زیردستان را به شرکت در تصمیم گیریها دعوت می کند و در اتخاذ تصمیمات نظر کارکنان را جویا میشود.در سبک مدیریت مشارکتی ارتباطات بین مدیر و کارکنان به صورت متقابل و دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبی سازمانها در این سبک جایگاهی ندارد. از دیگر خصوصیات این سبک آن است که روابط صمیمانه و دوستانه بین مدیر و اعضا برقرار است و مدیر رابطه مدار است و نظارت و کنترل به صورت خود کنترلی توسط کارکنان صورت می گیرد، در نقطه مقابل سبک مدیریت مشارکتی، سبک مدیریت سنتی قرار دارد. سبک مدیریت سنت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*