منبع مقاله درمورد سیف الدوله، ستاره شناسی، مراسم مذهبی، نیازمندی ها