منبع مقاله درمورد جلال الدین محمد، معنای سخن، قرآن کریم، عصر جاهلی