منبع مقاله درمورد امام صادق، علمای شیعه، حق الیقین، علامه مجلسی