منبع مقاله درمورد امام خمینی، آیات و روایات، دانشگاه تهران، جامعه اسلامی