منبع مقاله درمورد اجرای برنامه، خوشگذرانی، دوره ساسانی، نظریه اعداد