منبع تحقیق درباره
فرهنگ سازمانی

منبع تحقیق درباره فرهنگ سازمانی

…………………………………………………………………………………………………………………..104
4-7-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………..105
4-7-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….106
4-7-6 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………107
4-7-7 فرضیه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….108
4-7-8 فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………… 109
4-7-9 فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-7-10 فرضیه دهم …………………………………………………………………………………………………………………111
4-7-11 فرضیه یازدهم …………………………………………………………………………………………………………….112
4- 8یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….113

فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-2 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….117
5-3 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….119
5-4 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….122
5-5 پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..122
5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………….125

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………127
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………133
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1 مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………10
جدول2-1 تعاریف فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………29
جدول4-1 توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی ها ………………………………………………………………………..86
جدول 4-2 آماره توصیفی سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………86
جدول 4-3 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………87
جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها ……………………………………………………..87
جدول 4-5 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس رشته تحصیلی …………………………………………..88
جدول4-6 توزیع و در صد فراوانی سابقه کاری آزمودنی ها …………………………………………………………….88
جدول 4-7 آماره توصیفی بعد نوآوری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..89
جدول 4-8 آماره توصیفی بعد ریسک پذیری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر…………..90
جدول 4-9 آماره توصیفی بعد رهبری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر ……………………..91
جدول 4-10 آماره توصیفی بعد حمایت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………92
جدول 4-11 آماره توصیفی بعد یکپارچگی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………….93
جدول 4-12 آماره توصیفی بعد کنترل در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………………………94
جدول 4-13 آماره توصیفی بعد هویت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..95
جدول 4-14 آماره توصیفی بعد سیستم پاداش در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………….96
جدول4-15 آماره توصیفی بعد سازش با تعارض در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……..97
جدول 4-16 آماره توصیفی بعد الگوی ارتباط در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …………98
جدول 4-17 آماره توصیفی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …….99
جدول 4-18 سطوح خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….100
جدول4-19 نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها………………………………………………………………………101
جدول4-20 ارتباط نوآوری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….102
جدول4-21 ارتباط ریسک پذیری با خلاقیت ………………………………………………………………………………103


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-22 ارتباط رهبری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….104
جدول 4-23 ارتباط حمایت با خلاقیت ……………………………………………………………………………………..105
جدول 4-24 ارتباط یکپارچگی با خلاقیت ………………………………………………………………………………….106
جدول 4-25 ارتباط کنترل با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-26 ارتباط هویت با خلاقیت ………………………………………………………………………………………..108

جدول 4-27 ارتباط پاداش با خلاقیت ………………………………………………………………………………………..109
جدول 4-28 ارتباط سازش با خلاقیت ………………………………………………………………………………………110
جدول 4-29 ارتباط الگوی ارتباط با خلاقیت ……………………………………………………………………………..111
جدول 4-30 ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت………………………………………………………………………….. 112
جدول 5-1 مقایسه تحقیقات قبلی با تحقیق حاضر………………………………………………………………………. 119
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (2-1) کارکرد فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………..21
نمودار(2-2) ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمان بر بخشهای مختلف فرهنگ…………………………………………..21
نمودار (2-3) عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………….34
نمودار (2-4) فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف ……………………………………………………………………………..39
نمودار(4-1) میانگین توصیف ابعاد فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………..99

فهرست شکل
عنوان صفحه
شکل (2-1)شیوه شکل گیری فرهنگ…………………………………………………………………………………………..45
شکل (2-2)الگوی جامعه پذیری………………………………………………………………………………………………….46
شکل (4-1)توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سن………………………………………………………………………..142
شکل (4-2) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………142
شکل (4-3) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک تحصیلات……………………………………………………………..143
شکل (4-4) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سابقه کاری……………………………………………………………143 چکیده:
امروزه شناخت فرهنگ سازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد چون فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان مبین شیوه زندگی سازمان است. در جو حاکم بر سازمان که افراد در آن فعالیت میکنند تا بتوانند به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند. به همین دلیل دانشمندان مدیریت بیان میدارند که اساسی ترین وظیفه مدیریت شکل دهی به هدایت ارزشهای اساسی فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر به رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان می پردازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد و اهداف ویژه آن بررسی تک تک مؤلفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد. نوع و روش این پژوهش پیمایشی است و سعی شده است که در آن مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی توصیف شود و میزان همبستگی آن با خلاقیت تعیین گردد. برای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و برای تعیین همبستگی تک تک عوامل فرهنگ سازمانی با خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق برابر 36 نفر می باشد که مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان را تشکیل می دهد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه فرهنگ سازمانی استیفن پی رابینز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ . پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط مدیران، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین فرهنگ و خلاقیت مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شاخص های فرهنگ سازمانی از قبیل : رهبری، هویت، سازش و الگوی ارتباط با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری ندارد. اما شاخص های نوآوری، ریسک پذیری ، کنترل ، پاداش ، حمایت و انسجام با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری دارد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های فردی مدیران ( سن، سابقه کار، جنسیت ، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات) با فرهنگ سازمانی از نظر آماری ارتباط وجود دارد.
واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

 
 

1-1 مقدمه
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند (شجاعی،1384،ص12).
ما در این پژوهش سعی داریم تا رابطه بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن را با خلاقیت مقایسه کنیم و مشخص کنیم چه رابطه بین این دو شاخص وجود دارد . اهداف ویژه تحقیق بررسی تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد . در این فصل ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ارائه شده سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها آمده است.

2-1بیان مسأله تحقیق
یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته است تحول در نحوه‌ی نگرش به سازمان است. تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می‌شد که سازمان‌ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده و دارای سطوح عمودی از بخش‌ها، قسمت‌ها و واحدها می‌باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذعان می‌شود که سازمان‌ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده و توجه به موضوعاتی همچون جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به‌عنوان پدیده‌های نسبتاً جدیدی در مطالعات سازمان و مدیریت نوین بیشتر مد نظر بوده و در دهه‌های اخیر به شدت فراگیر شده است(گلومس ،2007،ص35).به عقیده‌ی رابرت کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می‌توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت‌گیری‌های جدید را در سازمان پایدار کرد. از این‌رو فرهنگ سازمانی یک عامل اساسی در موفقیت و تحقق اهداف بلند مدت سازمان می‌باشد(رها عزآبادی،1379). از نظر گلومس و همکارانش، فرهنگ سازمانی تعیین کننده‌ی تفکرات، احساسات و اعمال یک سازمان می‌باشد(گلومس،2007،ص35). و بر روی تمامی جنبه‌های سازمان اثرگذار بوده و در هر سازمانی پدیده‌ای به دور از تأثیر فرهنگ نیست.ریشه و عوامل اصلی موفقیت یا شکست مؤسسات و سازمان‌ها در فرهنگ سازمانی‌شان جستجو می‌شود. فرهنگ سازمانی شکاف بین متغیرهای اثرگذار سازمان رسمی و چگونگی انجام واقعی کار را هویت می‌بخشد(آقایی فیشانی،1387،ص18).
رابینز (1991) در تعریف خود در مورد خلاقیت چنین می‌گوید: خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده‌هاست.
لوتانز نیز خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافت‌های افراد و یا گروه‌ها در یک روش جدید تعریف می‌کند.
به همین دلیل لازم اس

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*