منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، بازاریابی، کانال توزیع، مصرف کنندگان