منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، کانون توجه، نقطه مرکز، کتاب مقدس