منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، کانال توزیع، متغیر وابسته، متغیر مستقل