منابع مقاله درباره
فرایندهای مدیریت دانش

منابع مقاله درباره فرایندهای مدیریت دانش

ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی بهره گرفته است این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

متغیرهای تحقیق
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود. متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیق حاضر عبارتند از:
الف. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: ایجاد دانش، اکتساب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش.
ب. متغیر وابسته تحقیق عبارت است از: فشار روانی.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت های اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران نسبت به فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی آنها از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده است.
جامعهآماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران در سال 1392 بوده که تعداد آنها تقریبا 4834 نفر می باشد و با تقسیم کردن کل شهر تهران به 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز و نمونه گیری تصادفی از هر منطقه، پرسشنامه ها در میان آنها تقسیم گردید. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.
نمونهآماری
چون سؤالات پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود میباشد از رابطه (3-1) برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است.
رابطه (3-1) :

در این فرمول:
n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان
سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شده است.
: سطح خطا
: دقت مورد نظر در تحقیق
P: نسبت موفقیت که معمولا 0.5 در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش مقدار بر اساس پژوهشهای مشابه 05/0 در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرمول فوق در سطح اطمینان 95 درصد و دقت 05/0 حداقل حجم نمونه برابر با 356 نفر تعیین گردید که ما برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را 400 نفر در نظر گرفتیم.

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط 30 نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.
روش نمونهگیری
در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن تعداد کارمندان از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظرقلمرو موضوعی در حیطه مباحث مبانی سازمان و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق از نظر قلمرو مکانی در شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.
ج) قلمرو زمانی: این تحقیق از نظرقلمرو زمانی در آذر ماه سال 1392 هجری شمسی می باشد.

ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمکآنها قادر است اطلاعات موردنیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری پاسخهای کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران استفاده شد. پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است، که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم میشود که به شکل حضوری یا غیرحضوری، مستقیم یا غیرمستقیم توسط پاسخگو تکمیل میگردد. در این پژوهش، پرسشنامه سوالات با بهره گرفتن از مقیاسهای اسمی و ترتیبی اندازهگیری شد. مقیاسهای اندازهگیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیتها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می روند (حافظ نیا،1377).
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه با سوالات بسته برای جمع آوری دیدگاه های کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران استفاده گردیده است.
پرسشنامه شامل 2 بخش عمده می‌باشد :
1- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیلهی پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضهی داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.
2- سؤالات پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
الف) متغیرهای جمعیت شناختی: در این قسمت سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد. این بخش از پرسشنامه شامل 5 سؤال میباشد. اطلاعات مربوط به این بخش از پرسشنامه در جدول 3-1 نشان داده شده است.
جدول 3-1): متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه.
1) جنسیت: مرد- زن.
2) وضعیت تاهل مجرد – متاهل.
3) میزان تحصیلات فوق دیپلم و پائین تر- کارشناسی-کارشناسی ارشد – دکتری و بالاتر.
4) سنوات خدمت کمتر از 5 سال- بین 5 تا 10 سال- بین 11 تا 15 سال- بین 16 تا 20 سال – بیشتر از 20 سال.
5) وضع
یت استخدام رسمی- پیمانی- قراردادی.

5) سمت کارمند، معاون، مدیر.
6) متوسط حقوق ماهیانه کمتر از 600هزار تومان- بین 700-600هزار تومان- بین 800-701هزار تومان- بین 900-801هزار تومان- بالاتر از 900هزار تومان.

ب) سؤالات تخصصی: سؤالات اختصاصی شامل شش بخش می‌باشد که بخش اول شامل سؤالات مربوط به سنجش ایجاد دانش میباشد، بخش دوم مربوط به سنجش اکتساب دانش، بخش سوم مربوط به سنجش ذخیره دانش، بخش چهارم مربوط به سنجش توزیع دانش، بخش پنجم مربوط به سنجش نگهداری دانش و بخش ششم نیز مربوط به سنجش فشار روانی میباشد. در این بخشها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم در پاسخنامهای که بصورت طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم گردیده است، مشخص نمایند (جدول 3-2).
جدول 3-2 طیف لیکرت.
گزینه انتخابی کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

بخش سنجش ایجاد دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند ایجاد دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش ایجاد دانش در جدول 3-3 ارائه گردیده است.
جدول 3-3- بخش ایجاد دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
ایجاد دانش 6 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

بخش سنجش اکتساب دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند اکتساب دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش اکتساب دانش در جدول 3-4 ارائه گردیده است.
جدول 3-4- بخش اکتساب دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
اکتساب دانش 6 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت
بخش سنجش ذخیره دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند ذخیره دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش ذخیره دانش در جدول 3-5 ارائه گردیده است.
جدول 3-5- بخش ذخیره دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
ذخیره دانش 6 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

بخش سنجش توزیع دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند توزیع دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش توزیع دانش در جدول 3-6 ارائه گردیده است.
جدول 3-6- بخش توزیع دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
توزیع دانش 6 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

بخش سنجش نگهداری دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند نگهداری دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش نگهداری دانش در جدول 3-7 ارائه گردیده است.
جدول 3-7- بخش نگهداری دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
نگهداری دانش 6 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

بخش سنجش فشارروانی
این بخش از پرسشنامه میزان فشار روانی کارکنان در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی تونی و همکاران (2005) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش توزیع دانش در جدول 3-8 ارائه گردیده است.
جدول 3-8- بخش فشار روانی
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ
فشار روانی 33 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

اعتبار و روایی ابزار تحقیق

 
 
یکی از مهمترین جنبههای هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق داده ها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، 1383). ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.

جدول 3-9- ساختار کلی پرسشنامه و نحوه سنجش فرضیه ها
تعداد سوال شماره سوال متغییر وابسته تعداد سوال شماره سوال متغییر مستقل فرضیه ها ردیف
33 33-1 فشار روانی 30 30-1 فرایندهای مدیریت دانش فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 1
33 33-1 فشار روانی 6 6-1 اکتساب دانش اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 2
33 33-1 فشار روانی 6 12-7 ایجاد دانش ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 3
33 33-1 فشار روانی 6 18-13 ذخیره کردن دانش ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 4
33 33-1 فشار روانی 6 24-19 توزیع دانش توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 5
33 33-1 فشار روانی 6 30-25 نگهداری دانش نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 6

روایی پرسشنامه
در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به نوعی روایی آن به طور ضمنی مورد تایید بود. اما به منظور اطمینان بیشتر از روش روایی صوری استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید محترم راهنما و استاد مشاور قرار گرفت و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه(3- 2) زیر استفاده میشود (مومنی، 1389).
رابطه (3- 2)

در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی (1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از پایایی مناسبی برخوردار است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ایجاد دانش برابر با 804/0، اکتساب دانش برابر با 0، ذخیره دانش برابر با722/0 ، توزیع دانش برابر با 783/0، نگهداری دانش برابر با 744/0 و فشار روانی نیز برابر با 921/0 برآورد گردید. این برآورد با توجه به اینکه بالاتر از حداقل مقدار 7/0 می باشد بیانگر این است که پرسشنامههای مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است (جدول 3-10).
جدول 3-10- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها
معیارهای مورد پرسش سؤالات مرتبط آلفای کرونباخ
اکتساب دانش 6-1 804/0

919/0
ایجاد دانش 12-7 705/0
ذخیره کردن دانش 22-13 722/0
توزیع دانش 33-23 783/0
نگهداری از دانش 38-34 744/0
فشار روانی 33-1 921/0

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آزمون کلموگروف اسمیرنوف( K-S) :
در راستای تاییدیا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده می گردد.
مدل رگرسیون
به منظور بررسی تاثیر هر یک از فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان استفاده می شود.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین
متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*