منابع مقاله درباره
استفاده از کتابخان، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، کتابداران

منابع مقاله درباره استفاده از کتابخان، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، کتابداران

4-1-3-10 میزان رضایت متخصصان از کتابخانه
جدول 4-30 میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران را از کتابخانه نشان می‌دهد. بیشتر متخصصان ایپکو (44.6 درصد) از کتابخانه رضایت متوسط دارند، و 41 درصد آنها از کتابخانه به میزان زیادی رضایت دارند. بیشتر متخصصان ان.پی.دی (49.4 درصد) نیز از کتابخانه رضایت متوسط دارند، و 27 درصد به میزان زیادی از کتابخانه راضی هستند. اکثر متخصصان سایپا (56.8 درصد) نیز از کتابخانه به طور متوسط رضایت دارند، و 18.9 درصد آنها رضایت کمی از کتابخانه دارند.
جدول 4-30 میزان رضایت متخصصان از کتابخانه
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت متخصصان از کتابخانه
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی 5.4%
3
3.6%
2
41.1%
23
44.6%
25
5.4%
3
0%
0
ایپکو
4.7%
4
4.7%
4
27.1%
23
49.4%
42
9.4%
8
4.7%
4
ان.پی.دی
2.7%
1
2.7%
1
8.1%
3
56.8%
21
18.9%
7
10.8%
4
سایپا
5.6%
10
3.9%
7
27.5%
49
49.4%
88
10.1%
18
4.5%
8
مجموع 4-1-3-11 مشکلات استفاده از کتابخانه
میزان مشکلات متخصصان مراکز تحقیق و توسعه در استفاده از کتابخانه در جدول 4-31 نشان داده شده است. از میان مشکلات گوناگون متخصصان، کمبود تعداد منابع با 73.6 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. بعد از آن روزآمد نبودن منابع (67.4 درصد)، عدم آگاهی از وجود منابع (55.1 درصد)، و محدود بودن ساعت کار کتابخانه (51.7 درصد) به ترتیب در جایگاه دوم، سوم، و چهارم قرار گرفته‌اند.
اما میان مشکلات متخصصان سه مرکز تحقیق و توسعه تفاوت‌هایی وجود دارد. بیشترین مشکل متخصصان ایپکو در استفاده از کتابخانه، کمبود تعداد منابع (80.4 درصد) است. دومین مشکل متخصصان ایپکو روزآمد نبودن منابع (67.9 درصد)، و سومین مشکل آنها در استفاده از کتابخانه محدود بودن ساعت کار کتابخانه (58.9 درصد) می‌باشد. متاسفانه ساعت کار کتابخانه ایپکو مدتی است که به 3 ساعت در روز کاهش یافته است.
70.6 درصد متخصصان ان.پی.دی، بیشترین مشکل در استفاده از کتابخانه را روزآمد نبودن منابع عنوان کرده‌اند. همچنین کمبود تعداد منابع (69.4 درصد)، و عدم آگاهی از وجود منابع ( 51.8 درصد)، به ترتیب مشکلات دوم و سوم متخصصان ان.پی.دی می‌باشند.
73 درصد متخصصان سایپا، کمبود تعداد منابع را بیشترین مشکل در استفاده از کتابخانه ارزیابی کرده‌اند. عدم آگاهی از وجود منابع (62.2 درصد)، و روزآمد نبودن منابع (59.5 درصد)، به ترتیب دومین و سومین مشکل متخصصان سایپا در استفاده از کتابخانه هستند. جدول 4-31 مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه
مجموع
سایپا
ان.پی.دی
ایپکو مشکلات
42
16
16
10
فراوانی
نبود راهنمای استفاده از کتابخانه
23.6%
43.2%
18.8%
17.9%
درصد 92
18
41
33
فراوانی
محدود بودن ساعت کار کتابخانه
51.7%
48.6%
48.2%
58.9%
درصد 131
27
59
45
فراوانی
کمبود تعداد منابع
73.6%
73%
69.4%
80.4%
درصد 98
23
44
31
فراوانی
عدم آگاهي از وجود منابع
55.1%
62.2%
51.8%
55.4%
درصد 120
22
60
38
فراوانی
روزآمد نبودن منابع
67.4%
59.5%
70.6%
67.9%
درصد 39
14
18
7
فراوانی
گویا نبودن روش طبقه‌بندی کتابخانه
21.9%
37.8%
21.2%
12.5%
درصد 20
6
7
7
فراوانی
محرمانه بودن اطلاعات مورد نياز
11.2%
16.2%
8.2%
12.5%
درصد 53
10
26
17
فراوانی
عدم تهيه به موقع منابع
29.8%
27%
30.6%
30.4%
درصد 69
16
39
14
فراوانی
کمبود ابزارهاي جستجوي اطلاعات
38.8%
43.2%
45.9%
25%
درصد 80
19
36
25
فراوانی
عدم دسترسي به پایگاه‌های اطلاعاتی
44.9%
51.4%
42.4%
44.6%
درصد 26
9
11
6
فراوانی
قطع بودن سايت داخلي کتابخانه
14.6%
24.3%
12.9%
10.7%
درصد 27
12
11
4
فراوانی
آشنا نبودن کتابدار با منابع تخصصي
15.2%
32.4%
12.9%
7.1%
درصد 15
8
5
2
فراوانی
عدم همکاري کتابداران
8.4%
21.6%
5.9%
3.6%
درصد 40
8
20
12
فراوانی
نداشتن مهارت فردي در جستجو
22.5%
21.6%
23.5%
21.4%
درصد 4-2 پرسش‌های اساسی
در این بخش از پژوهش حاضر به پرسش‌های اساسی پرداخته می‌شود، و به این پرسش‌ها با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه پاسخ داده می‌شود. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه، با استفاده از روش‌های گوناگون آماری، طبقه‌بندی و تحلیل شده‌اند و نتایج آن در قالب جداول و نمودارها نشان داده شده است.
پرسش اساسی اول – متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران چگون ه و با استفاده از چه روش‌هایی به اطلاعات مورد نیاز خود دست مي‌يابند؟
متخصصان از روش‌های گوناگونی برای تامین اطلاعات مورد نیاز خود استفاده می‌کنند. هدف از طرح این سئوال، تعیین پرکاربردترین روش تامین اطلاعات در میان متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران بوده است. جدول 4-9 و نمودار 4-16 نشان‌دهنده‌ی میزان استفاده از هر روش توسط متخصصان این مراکز برای تامین اطلاعات مورد نیاز است51.
همان‌طور که در نمودار 4-16 نمایش داده شده است، پرکاربردترین روش برای تامین اطلاعات مورد نیاز متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران جستجو در اینترنت است. استفاده از کتابخانه محل کار، و تماس با دوستان و همکاران، به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.
این نتایج نشان می‌دهد که امروزه کاربرد اینترنت آنقدر وسعت یافته است که اکثر متخصصان برای تامین اطلاعات مورد نیاز خود از آن استفاده می‌کنند. اما در عین حال برای متخصصان، کتابخانه نیز همچنان پرکاربرد است و آنها برای تامین اطلاعات مورد نیاز خود از آن نیز استفاده زیادی می‌کنند.
همچنین استفاده از کتابخانه‌های تخصصی دیگر، کم کاربردترین روش تامین اطلاعات در میان متخصصان مراکز تحقیق و توسعه بوده است. این امر می‌تواند به این دلیل باشد که عموماً رابطه‌ی بین کتابخانه‌ای در ایران ضعیف است، و این کتابخانه‌ها نیز ارتباط بین کتابخانه‌‌ای رسمی و تعریف شده‌ای ندارند. بلکه بیشتر از روابط شخصی و ارتباطات دوستانه با کتابداران کتابخانه‌های دیگر، استفاده می‌کنند. نمودار 4-16 روش‌های تامین اطلاعات به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
پرسش اساسی دوم – هدف متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از استفاده از کتابخانه‌های وابسته چیست؟
متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران با اهداف گوناگونی از کتابخانه استفاده می‌کنند. هدف از طرح این پرسش تعیین مهمترین اهداف متخصصان در استفاده از کتابخانه بوده است. کسب اطلاع از اهداف و انگیزه‌های متخصصان در استفاده از کتابخانه، می‌تواند به کتابداران در مجموعه‌سازی کمک کند.
نتایج این بررسی، به منظور مقایسه بهتر، به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه در نمودار 4-17 نمایش داده شده است. مهمترین هدف متخصصان هر سه مرکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از استفاده از کتابخانه، افزایش معلومات تخصصی (80.8 درصد) بوده است52. روزآمد کردن اطلاعات (47.7 درصد) و انجام پژوهش یا طرح‌های پژوهشی (42.6 درصد) به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند (جدول 4-8).
از میان اهداف گوناگون، گذراندن اوقات فراغت، و انتشار و ارائه آثار علمی در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند. احتمالاً به دلیل آن‌که کتابخانه‌های مراکز تحقیق و توسعه، از نوع کتابخانه‌های تخصصی هستند، متخصصان کمتر با هدف گذراندن اوقات فراغت به این کتابخانه‌ها مراجعه می‌کنند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در کل سرانه مطالعه در ایران پایین است.همچنین متخصصان این مراکز بیشتر به انجام کارهای فنی و عملیاتی تمایل دارند، و کمتر به انتشار آثار علمی مبادرت می‌ورزند. نمودار 4-17 هدف متخصصان از استفاده از کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
پرسش اساسی سوم – متخصصان مراكز تحقيق و توسعه‌ی صنعت خودروي ايران در دستيابي به اطلاعات مورد نياز خود با چه مشكلاتي مواجه هستند؟
این سئوال به منظور تعیین میزان مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه طرح شده است. نتایج آن در نمودار 4-18 نشان داده شده است. از میان مشکلات گوناگون متخصصان، کمبود تعداد منابع با 73.6 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. بعد از آن روزآمد نبودن منابع (67.4 درصد)، عدم آگاهی از وجود منابع (55.1 درصد)، و محدود بودن ساعت کار کتابخانه (51.7 درصد) به ترتیب در جایگاه دوم، سوم، و چهارم قرار گرفته‌اند (جدول 4-31).
اما میان مشکلات متخصصان سه مرکز تحقیق و توسعه تفاوت‌هایی وجود دارد. بیشترین مشکل متخصصان ایپکو در استفاده از کتابخانه، کمبود تعداد منابع است. دومین مشکل متخصصان ایپکو روزآمد نبودن منابع، و سومین مشکل آنها در استفاده از کتابخانه محدود بودن ساعت کار کتابخانه می‌باشد. متاسفانه ساعت کار کتابخانه ایپکو مدتی است که به 3 ساعت در روز کاهش یافته است.
بیشتر متخصصان ان.پی.دی، بیشترین مشکل در استفاده از کتابخانه را روزآمد نبودن منابع عنوان کرده‌اند. همچنین کمبود تعداد منابع، و عدم آگاهی از وجود منابع، به ترتیب مشکلات دوم و سوم متخصصان ان.پی.دی می‌باشند.
بیشتر متخصصان سایپا، کمبود تعداد منابع را بیشترین مشکل در استفاده از کتابخانه ارزیابی کرده‌اند. عدم آگاهی از وجود منابع، و روزآمد نبودن منابع، به ترتیب دومین و سومین مشکل متخصصان سایپا در استفاده از کتابخانه هستند. نمودار 4-18 مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه پرسش اساسی چهارم – متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود بیشتر از منابع چاپي استفاده می‌کنند یا الكترونيكي؟
این سئوال به منظور تعیین شکل منابع اطلاعاتی مورد استفاده متخصصان طرح شده است. نتایج این بررسی می‌تواند در زمینه مجموعه‌سازی و خط مشی‌گذاری، برای کتابداران این کتابخانه‌ها راهگشا باشد. نتایج این پرسش به منظور م قایسه بهتر، به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه، در جدول 4-11 و نمودار 4-19 نشان داده شده است.
همان‌طور که در نمودار نمایش داده شده است، متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران، بیشتر از منابع غیرچاپی و الکترونیکی(84.2 درصد) برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. نمودار 4-19 شکل منابع اطلاعاتی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه پرسش اساسی پنجم – متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروي ايران از کدام نوع از منابع بیشتر استفاده می‌کنند؟
یکی از مهمترین پرسش‌های مطرح در این پژوهش میزان استفاده متخصصان از انواع مختلف منابع اطلاعاتی می‌باشد. پرسش به گونه‌ای طرح شده است که متخصصان میزان استفاده از منابع مختلف را با اختصاص دادن یک عدد مشخص می‌نمایند. عددِ تخصیص‌داده شده به هر منبع رتبه و اولویت استفاده از آن منبع نزد متخصص را نشان می‌دهد. ترکیب سیزده نوع منبع اطلاعاتی و اختصاص اولویت یک تا سیزده به هر منبع، موجب می‌شود که توصیف پاسخ‌های این پرسش به شکلی خاص ارائه گردد. سیزده جدول و سیزده نمودار در پیوست 5 ارائه شده است که هر جفت جدول و نمودار نمایش‌گرِ میزان استفاده از یک منبع اطلاعاتی می‌باشد. این نمودارها]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*