منابع تحقیق درمورد
مدیریت زنجیره تامین

منابع تحقیق درمورد مدیریت زنجیره تامین

مختلف، تحلیل‌های آماری مناسب جهت کسب نتایج معتبر انجام پذیرفت. این پژوهش به این نتیجه رسید که برای دارا بودن زنجیره تامین کارآمد و اثربخش ، استقرار برخی رویکردها الزامی است. بعنوان مثال استقرار JIT در صنایع خودروسازی.
2-5-2- مطالعات خارجی
در پژوهشی که با عنوان “اولویت‌های رقابتی و استراتژی زنجیره تامین در صنعت مد” توسط کیم (2013) صورت گرفت، به این موضوع پرداخته شد که چگونه شرکت‌های با عملکرد بالا در صنعت مد بین استراتژی زنجیره تامین و اولویت‌های رقابتی همسویی ایجاد می‌کنند. جهت پاسخ به پرسش پژوهش، مطالعه موردی از چهار شرکت موفق این صنعت صورت گرفت. با توجه به نظر مدیران ارشد در این شرکت‌ها این نتیجه حاصل شد که اولویت‌های رقابتی رابطه بسیار قوی‌ای با انتخاب بازار هدف که نوع استراتژی زنجیره تامین را مشخص می‌کند، دارد.
بورلا و پادولا (2010) در پژوهشی با موضوع “همسویی بین تقاضا، تولید و توزیع استراتژیک با استراتژی کسب و کار” به موضوع شناسایی درجه همسویی بین تقاضا، تولید و توزیع از یک سو و استراتژی کسب و کار پیشنهادی پورتر (1996)، از سوی دیگر پرداختند تا بینشی درمورد اینکه چگونه این رابطه بر عملکرد کسب و کار اثر می‌گذارد به‌دست آورند. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های فلزکار جنوب برزیل بوده است. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که شرکت‌هایی که استراتژی کاهش هزینه را انتخاب می‌کنند در توسعه تقاضا، تولید، توزیع سازگاری بیشتری دارند.
پژوهشی توسط کاتوریا و همکاران (2007) با عنوان “همسویی سازمانی: گذشته، حال و آینده” انجام شد. در این پژوهش هدف، بررسی همسویی سازمانی و اثر آن بر عملکرد بوده است. این پژوهش یک مطالعه تجربی بر اساس تئوری‌های موجود بوده است. این پژوهش به این نتیجه رسید که مدیریت همسویی سازمانی می‌تواند اثر مثبت روی عملکرد سازمانی داشته باشد.
پژوهشی توسط تاریگان (2005) با موضوع “رابطه بین همسویی اولویت های استراتژیک و اثر آن بر عملکرد تولید” صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی ادراک مدیران ارشد و مدیران تولید از اولویت های استراتژیک و اثر آن بر عملکرد در 84 شرکت اندونزی پرداخته است. هدف این پژوهش، اهمیت این موضوع است که مدیران ارشد و مدیران تولید بایستی از اولیت های استراتژیک شناخت مناسبی داشته باشند. فرضیه‌ها بر اساس هماهنگی بین اولویت‌های استراتژیک و عملکرد سنجیده شده‌اند. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که همسویی بین اولویت‌ها رابطه مثبتی با عملکرد تولید دارد.
پیرامون اثر زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار، پژوهشی با عنوان “اثر قابلیت‌های مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار” توسط تریسی (2005) انجام شد. هدف پژوهش ارزیابی اثر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار بوده است به نحوی که بررسی نماید چه درجه‌ای از مشتری‌مداری در مدیریت زنجیره تامین، جایگاه رقابتی و عملکرد کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های غرب امریکا بوده اند که قسمت عمده پرسشنامه‌ها به صورت پست و تلفن جمع‌آوری شد. این پژوهش دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت‌های مدیریت زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار (ارزش درک شده توسط مشتری، وفاداری مشتری، عملکرد بازار و عملکرد مالی) وجود دارد.
در پژوهشی که توسط یی و همکاران (2001) با موضوع انعطاف‌پذیری زنجیره تامین در یک محیط نامطمئن انجام شد، هدف ارزیابی این موضوع بوده است که استراتژی‌های انعطاف‌پذیر متناسب با زنجیره تامین نتیجه تغییرات در محیط نامطمئن است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی در پنج شرکت فعال در صنایع نساجی چین انجام شد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه رسید که یک زنجیره تامین غیر قابل پیش‌بینی نامطمئن می‌تواند نتیجه عوامل متعدد درونی و بیرونی باشد که محیط متغیر یکی از این عوامل تاثیرگذار می‌باشد.
در پژوهشی دیگر که با عنوان “اولویت های رقابتی ساخت و اثر آن بر تولید” توسط نوبل (1997)، صورت گرفت، هدف بررسی انتخاب اولویت‌های رقابتی بر تولید بوده است. این پژوهش بین 561 شرکت مطرح در سطح جهان صورت گرفته است و بنابر این ارزیابی مناسبی از تئوری صورت داده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که استراتژی‌های انتخاب اولویت‌های رقابتی در شرکت‌های تولیدی با حجم بالای تولید نسبت به شرکت‌های با تولید حجم کم، حاصل رابطه و اثر‌گذاری تعداد بیشتری از عوامل است.

2-6- جمع بندی
این پژوهش نشان دهنده اولین تحقیق تجربی درمورد رابطه بین شرایط محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار در شهرک های صنعتی سمنان می باشد. یافته های این مطالعه مفهوم گسترده تر و عمیق تر از مطالعات قبلی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل نظری بوده، و یا در اندازه نمونه کوچکتر یا مطالعات موردی بودهاند. علاوه بر این، از آنجا که یافته ها یک روش مدون و شفاف بوجود آورده است، بنابراین، می توان این مطالعات را به دیگر شرکت ها و بخش های بازار منتقل کرد. همچنین در پژوهش های گذشته اثر همزمان سه متغیر ساختار زنجیره تامین، انتخاب اولویتهای رقابتی و مشخصههای محیطی کسب و کار بر عملکرد لحاظ نشده است که این پژوهش به تاثیرهمسویی بین این متغیرها بر عملکرد پرداخته است.
این مطالعه به منظور بررسی تجربی همسویی بین مشخصههای محیطی کسب و کار، انتخاب اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت های قطع
ه ساز خودرو شهرکهای صنعتی سمنان انجام پذیرفته است. به طور خاص، تلاش برای مدرکی دال اینکه آیا هم ترازی و یا تناسب بین شرایط محیط کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین وجود دارد، و اینکه آیا این منجر به عملکرد کسب و کار برتر است، صورت گرفته است.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، سازمان‌ها جهت بقا باید عملکرد خود را مدیریت نمایند و این مدیریت عملکرد با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی انجام می‌شود. محیط کسب ‌و ‌کار تهدید و فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژیهای شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین، در طراحی زنجیره تامین توجه سازمانها به زنجیره تامینی است که با استراتژیهای رقابتی و محیط کسب‌ و ‌کارشان تطابق داشته‌ باشد. بر این اساس، تینگ چی و همکاران (2009)، در پژوهشی که بین 509 شرکت صنعت نساجی و پوشاک در ایالات متحده انجام دادند، دریافتند شرکت‌هایی که عملکرد بالا دارند، بین عملکرد کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین‌‌شان، رابطه وجود دارد، بعبارتی از همسویی استراتژیک برخوردار می‌باشند. همچنین، شرکت‌هایی که عملکرد پایین دارند، بین عملکرد کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین‌‌شان رابطهای وجود ندارد (عدم وجود همسویی استراتژیک). از این رو، در این پژوهش سعی گردیده، که با اقتباس از این مدل، اثر همسویی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار در شرکت‌های قطعه ساز خودرو استان سمنان بررسی شود.
در این پژوهش چهار بعد برای محیط در نظر گرفته شده‌است : تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی؛ که از پژوهش های مینتزبرگ (1979)، دس و برد (1984) استخراج شده است. این موارد اصلی‌ترین ابعاد برای محیط کسب و کار با توجه به تصمیم‌گیری استراتژیک میباشند. ساختار زنجیره تامین شامل سه نوع میباشد: ناب، چابک و ناب-چابک. اولویت‌های رقابتی شامل هزینه، کیفیت، کارایی تحویل (قابلیت اطمینان و سرعت) و انعطاف‌پذیری میباشد.

پژوهش حاضر، در صدد ارائه یک چارچوب مفهومی میباشد، که به‌طور جامع ارتباط همه مولفه‌های ذکر شده را بررسی نماید.

شکل 2-5 – مدل تئوری پژوهش با اقتباس از مدل تینگ چی و همکاران (2009)

این بخش شیوه ارزیابی از مدیران ارشد صنعت قطعه‌سازی شهرکهای صنعتی استان سمنان برای بررسی وجود رابطه بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار را توضیح می‌دهد.
توضیح مختصری از شرکت‌کنندگان مورد هدف، فرآیند توسعه ابزاری، تعریف هریک از ساختارها و مقیاسی که برای محاسبه آنها استفاده شد، در این فصل بیان میشود. توضیح جامعی پیرامون نحوه جمع‌آوری و فرآیند تحلیل داده‌ها نیز بیان شده‌است.
3-1- روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظاممند برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاصی آغاز میشود لذا بر پایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی از تحقیق که پژوهشگر دنبال میکند، میتوان تحقیقات علمی را به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعهای تفکیک نمود (خاکی، 1386). هدف اصلی اجرای تحقیقات بنیادی تولید دانش بیشتر و درک پدیدههایی است که روی میدهد. سرانجام، ارائه نظریه ها بر پایهی نتایج تحقیق. سپس این گونه نظریهها بنیان مطالعه افزون تر درباره پدیده ها را تشکیل میدهند (سکاران،1385). هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند. هدف تحقیقات توسعهای نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید است (خاکی، 1386).

 
 
همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دو دسته تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد (سرمد و همکاران، 1388). تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون نظریه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه میباشد(خاکی، 1386). از انواع تحقیقات توصیفی، پیمایشی است که معمولاً با بهره گرفتن از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده انجام میگیرد و مشخصه ی آن مجموعهای از داده است که اغلب برای تعیین نگرش افراد در مورد یک موضوع خاص، تعیین تاثیر وقایع بر رفتار افراد و تعیین روابط و تبیین آنها به کار میرود (خاکی، 1386).
از آنجا که در این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر همسویی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار شرکتها پرداخته میشود لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به این که در این تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، سعی میشود که میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مسالهای علمی در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گیرد، لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی- توصیفی میباشد.
3-2- جامعه آماری
جامعه‌ی آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره دارد (دانایی‌فرد و همکاران، 1386)؛ اما نمونه، گروهی فرعی یا زیر مجموعه‌ای از جامعه است که با بررسی و مطالعه نمونه، محقق میتواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است (دانایی‌فرد و همکاران، 1386).
با توجه به مطالب فوق کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخدهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. همچنین در این پروهش، شرکتها با توجه به عملکرد کسب و کار، به دو طبقه شرکتهای با عملکرد بالا و شرکتهای با عملکرد پایین تقسیم شدهاند و برای هر طبقه بصورت جداگانه، تحلیل صورت گرفته است. شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان جهت جمع‌آوری داده‌ها به این پژوهش کمک نموده‌است.

3-3- نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است با انتخاب یک استراتژی مناسب، نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. در این پژوهش از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که جدول جرسی و مورگان (1970) که حداقل تعداد نمونه را در اختیار محقق قرار می‌دهد، یکی از آنهاست. ضمنا حداقل تعداد نمونه با بهره گرفتن از نرم افزار G-power مورد محاسبه قرار گرفت. نهایتا تعداد نمونه 130 تعیین گردید.

3-4- روش گردآوری اطلاعات
داده ها میتوانند به شیوه های مختلف، در مکانهای مختلف و از منابع مختلف جمع آوری شوند. مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده افراد و پدیده ها، سه شیوه عمده جمع آوری داده ها در پژوهش پیمایشی هستند. از جهت مکانی، داده ها میتوانند به شیوه های مختلف، در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی جمع آوری گردند. منابع جمع آوری داده ها نیز میتوانند دست اول یا دست دوم باشند؛ افراد و گروه های برگزیده به منظور بررسی نظرات و عقاید آنها، از جمله منابع دست اول هستند و اسناد و پروندههای سازمانها، نمونهای از منابع دست دوم اند (دانایی فرد و همکاران، 1386). به دلیل اینکه تحقیق حاضر پیمایشی میباشد و در قلمرو مکانی، شرکتهای قطعه ساز خودرو در سطح شهرکهای صنعتی استان سمنان میباشد و به صورت میدانی انجام میگیرد برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه به دلیل پوشش حجم وسیعی از جامعه، ابزار مناسبی در تحقیقات پیمایشی محسوب میگردد.
پرسشنامه به‌طور گسترده‌ای توسعه داده مقیاس‌هایی میباشند که در ادبیات موجود تست شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند. بخش‌های متعددی برای هریک از متغیر‌های مکنون و سازه‌ها جهت ارزیابی تک‌بعدی بودن، پایایی و روایی استفاده شده‌است تا بر دقت ارزیابی افزوده شود (اندرسون و گربینگ، 1988).
در این پژوهش از معیارهای ادراکی استفاده شده‌است. پاسخ‌دهندگان با توجه به خط تولید بخصوص در شرکت خود، به سوالات پاسخ دادند.
به‌طور گسترده‌ای این مساله که محیط درک شده از محیط واقعی مهمتر میباشد، پذیرفته شده‌است (همانند، بورجس، 1980؛ دونکان، 1972؛ وارد و دیگران، 1995). اگر مدیران محیط درک‌شده را نامطمئن قلمداد نمایند، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند نیز مناسب شرایط محیطی نامطمئن میباشد (پگل و کروز، 2004). این پژوهش چنین استدلال میکند که استفاده از معیارهای ادراکی از محیط اجازه آزمون بهتری از رابطه استراتژی شرکت و محیط میدهد.
کتوکیوی و شوردر (2004) بیان نمودند که پایایی و روایی معیارهای ادراکی، رضایت‌بخش میباشد. با توجه به شواهد موجود در ادبیات (همانند آهایر و دریفوس، 2000؛ براون، ویلیامز و پروشیا، 2000؛ وارد و دیگران، 1995)، معیارهای ادراکی را می‌توان به‌عنوان یک متغیر جایگزین در پژوهش‌های با حجم نمونه بزرگ در نظر گرفت، تا زمانی که بررسی دقیق روایی و پایایی انجام پذیرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنین قضاوت‌هایی به معنی پذیرش میزان حداقلی از خطا میباشد. این ریسک یک نگرانی ویژه در زمینه‌هایی همچون رفتار سازمانی دارد، جایی که ادراک افراد ارزیابی میشود. همچنین این نگرانی در زمینه مدیریت زنجیره تامین نیز وجود دارد که داده‌های مورد درخواست کمتر جنبه شخصی دارد(واترز، 1999).
پس از آن‌که سوالات، خط تولید اصلی را مشخص نمود (بخش الف و بخش ب)، پاسخ‌دهندگان به چهار ساختار بیان‌شده پاسخ دادند: مشخصه‌ های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار شرکت (بخش ج تا و). سپس اطلاعات فردی پیرامون شرکت، خط تولید اصلی و پاسخ‌دهنده نیز جمع‌آوری شد(بخش ز).
طیفهای مختلفی برای سنجش وجود دارد همچون طیف بوگاردوس ، طیف لیکرت ، طیف ترستون ، طیف گاتمن و طیف اوسگود . برای سنجش گویه های این تحقیق نیز مقیاس 5 گزینهای لیکرت به کار رفته است. طیف لیکرت به دلیل سادگی درک و کاربرد و نیز به دلیل حوزه وسیع سنجش نگرش، در تحقیقات علوم انسانی و رفتاری، بیشترین کاربرد را دارد و چون در این تحقیق نیز به سنجش

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*