منابع تحقیق درمورد
فناوری اطلاعات

منابع تحقیق درمورد فناوری اطلاعات

1 ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش فوق از دو جهت دارای اهمیت و کاربرد است . اول آن که می تواند در تکوین این نظریه که بین فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری فرضیه های قابل قبولی ارائه دادکه از لحاظ نظری اهمیت دارد و دوم آنکه امید است بتوان پس از تشخیص میزان تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب که از لحاظ عملی اهمیت دارد نیز گام هایی برداشت و در نهایت امید است بتوان ارتباط نظری دو سازه فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری را توجیه نمود.

1-2 اهداف پژوهش
1-2-1- هدف اصلی تحقیق
مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دو شهر تهران
1-2-2- اهداف فرعی تحقیق
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری واگرا؛
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری جذب کننده؛
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری همگرا؛
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری انطباق یابنده ؛
مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با توجه به سبک های مختلف فوق.

1-3 تعریف مفاهیم نظری
1-3-1- متغیر مستقل
فناوری اطلاعات و ارتباطات : فناوری اطلاعات اصطلاحی بسیار عام شامل همه جنبههای مدیریت و پردازش اطلاعات با بهره گیری از رایانه و سختافزار و نرمافزار مورد نیاز برای دستیابی به اطلاعات است.(رهادوست،1386؛137 – 138)
1-3-2- متغیر وابسته
یادگیری واگرا: تیپ شخصیتی این افراد درون گرا و احساسی است. افرادی که سبک یادگیری شان واگرا است به هنر، تاریخ، زبان و روانشناسی علاقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کار های هنری و خدمات اجتماعی می پردازند.
یادگیری جذب کننده: تیپ شخصیتی این افراد درون گرا و شهودی است. افرادی که سبک یادگیری شان جذب کننده است به ریاضیات، فیزیک و علوم پایه علاقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کار های تحقیقاتی می پردازند.
یادگیری همگرا: تیپ شخصیتی این افراد برون گرا و متفکر است. افرادی که سبک یادگیری شان همگراست. به مهندسی و پزشکی علاقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کار های فنی مهندسی و پزشکی می پردازند.
یادگیری انطباق یابنده: تیپ شخصیتی این افراد برون گرا و حسی است. افرادی که سبک یادگیری شان انطباق یابنده است به آموزش، ارتباطات و پرستاری علاقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کار های فروش، بازرگانی و آموزش می پردازند.

1-4 –تعاریف عملیاتی
سبک های یادگیری کلب
در پژوهش حاضر سبکهای یادگیری کلب بوسیله یک پرسشنامه 17 سوالی اندازه گیری شده است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهش حاضر فناوری اطلاعات بوسیله میزان بهره وری که دانش آموزان از کامپیوتر و سی دی های آموزشی و محتوای الکترونیکی دروس مختلف و فیلم ها و بازی های آموزشی در یادگیری دروس مختلف می برند اطلاق می شود.

1-5فرضیه‌های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب .
1-5-2- فرضیه های فرعی
فناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری واگرا در جامعه آماری مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری جذب کننده در جامعه آماری مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری همگرا در جامعه آماری مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری انطباق یابنده درجامعه آماری مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) بر هر یک از سبک های فوق در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران.

1-6 متغیرهای تحقیق
1-6-1- متغیرمستقل:
میزان اثربخشی فناوری اطلاعات (ICT)
1-6-2- متغیر وابسته
سبک های یادگیری واگرا، جذب کننده، همگرا، انطباق یابنده
1-6-3- متغیر های مداخله گر یا جانبی
جنسیت، مدرک تحصیلی، سن، رشته تحصیلی

1-7- محدودیت های تحقیق
محدودیت تعمیم پذیری: این تحقیق به شرطی قابل تعمیم به جوامع دیگرخواهد بود که شرایط همین جامعه را داشته باشند.
محدودیت زمانی : این تحقیق در سال تحصیلی 92 -1391 انجام گرفته است
محدودیت مکانی: تحقیق محدود به مدارس ابتدایی منطقه دو شهر تهران است.

1-8- چهارچوب نظری تحقیق
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پیشینه پژوهش
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه
اگر جهان امروز را با دنیای صد سال پیش مقایسه کنیم، با پیشرفت های خیرکننده ای در علوم، بازرگانی، خدمات پزشکی، ارتباطات و زمینه های بی شمار دیگر روبه رو می شویم. اما وقتی به یک مدرسه در هر کجای دنیا به سر می زنیم، با شگفتی بین کلاس درس سال پیش با امروز تفاوتی احساس نمی کنیم. دانش آموزان در ردیف های پشت سر هم نشسته، مداد و کاغذ در دست، هرچه معلم پای تخته سیاه می گوید و می نویسد با شتاب یادداشت می کنند که بتوانند آن ها را به حافظه سپرده و در زمان امتحان به سرعت پس دهند. در حالی که به واسطه پیشرفت علوم و فنون بسیاری از امور تغییر کرده است، اما تا چندی پیش آموزش و پرورش، شیوه تدریس معلمان و یادگیری دانش آموزان همانطور دست نخورده باقی مانده بود.
اما در حال حاضر در کشور ما اکنون به تدریج الزام های عصر دانش و اطلاعات و ضرورت همگام شدن با تحولات و دستاوردهای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد آن تصمیم گیری های مختلف دولت در زمینه سرمایه گذاری برای گسترش پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
سیر تاریخی و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
اگرچه برخی از پژوهشگران تولد ICT را همزمان با پیدایش انسان و ایجاد ارتباط های اولیه او می دانند، اما پیدایش اصلی IT به مفهوم آن ارسال نخستین پیام تلگرافی در سال 1844 توسط «ساموئل مورس» است. بدون شک با اختراع تلگراف، اولین قدم در انتقال اطلاعات از طریق امواج برداشته شد. اختراع تلفن در سال 1876 توسط «گراهام بل« و ساخت اولین لامپ خلاء در سال 1906 توسط «فارست» قدم های بعدی در شکل گیری ICT بودند. با پیدایش کامپیوتر، رشد ICT ابعاد تازه به خود گرفت. از اواسط دهه 1950 تا اوایط دهه 1970 اصول نظری علوم کامپیوتر به عنوان بستر و زیرساخت ICT پایه ریزی شد. (زارعی زوارکی، 1381)
پس از اوایط دهه 1980 و با توسعه کامپیوترهای شخصی، ICT در دسترس اکثریت مردم جهان قرار گرفت. از این به بعد توسعه ICT در ابعاد سخت افزار و نرم افزار قابل توجه بوده است. اما هیچ کدام نتوانست به اندازه فناوری اینترنت در تحولات دنیای جدید موثر باشد (همان، ص 4)
تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

نخستین برنامه انفورماتیک ایران به 10 سال پس از آغاز به کارگیری کامپیوتر در ایران باز می گردد. این برنامه مستقل برای بخش انفورماتیک در برنامه پنجم عمران در سال 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد. برنامه دیگری نیز برای بخش انفورماتیک در قالب برنامه عمرانی کشور برای سال های 1361-1357 پیش بینی شده بود که با وقوع انقلاب اسلامی فرصت وقوع نیافت. در سال های بعد از انقلاب به خاطر جنگ تحمیلی، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انفورماتیک جایگاه معینی نداشت. در لایحه برنامه دوم نیز برای انفورماتیک اهداف، سیاست ها و برنامه های اجرای مختصری تدوین و لحاظ گردید

تاریخچه ی یادگیری
بحث نظریات یادگیری از یک میراث غنی و متنوعی برخوردار است. قریب صد سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریات فلسفی قرار داشت. از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون یا نخستین بررسی های آزمایشی که توسط «ابینگهاوس« ، «ثراندیک» به عمل آمد ، روش های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت و بر مبنای انبوه مدارک علمی که حاصل کار آزمایشگاه های روان شناسی در نقاط مختلف جهان بود، نظریه های جامعتر و اصول دقیق تری در مباحث یادگیری ارائه گردید.
بحث نظریات یادگیری از یک میراث غنی و متنوعی برخوردار است. قریب صد سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریات فلسفی قرار داشت. از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون . با نخستین بررسی‌های آزمایشی که توسط «ابینگهاوس» ، «پاولف» و «ثرندایک» به عمل آمد، روش های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت و بر مبنای انبوه مدارک علمی که حاصل کار آزمایشگاه های روان شناسی در نقاط مختلف جهان بود، نظریه‌های جامع تر و اصول دقیق‌تری در مبحث یادگیری ارائه گردید.
بخش اعظم مطالعات اولیه درباره یادگیری را رفتارگرایان انجام داده‌اند. فرض اساسی آن‌ها عبارت بود از این که؛ روابط ساده‌ای از نوع شرطی سازی، پایه اساسی هر نوع یادگیری است.مهم‌ترین روندی که در مطالعه علمی یادگیری به وجود آمد استفاده از حیوانات در آزمایش‌های مربوط به یادگیری بود. ادوارد ال. ثرندایک پیشگام این تلاش در رابطه با درک یادگیری حیوانات از راه اجرای آزمایش‌ها بود.
شاید یکی از باسابقه‌ترین اندیشه‌ها درباره یادگیری، آن جنبه‌ای باشد که به طور بنیادی بر تداعی رویدادهای ذهنی مبتنی است. در این فرض، یادگیری زمانی رخ می‌دهد که مثلا همزمانی یا تطابق آوای یک ملودی و خواننده آن به نحوی با هم پیوند می‌یابند که ملودی باعث شود خواننده را به خاطر آوریم.
یکی از قدیمی‌ترین خطوط فکری که در روان‌شناسی یادگیری نوین منعکس شده است، از روان‌شناسان تداعی‌گرای انگلیسی قرن نوزدهم که تعدادی نظریه مربوط به نحوه پیوند اندیشه‌ها را تدوین کرده‌اند، استخراج شده است. تداعی‌گرایان معتقدند که اکتساب یا آموختن یک اندیشه جدید به این موارد نیاز دارد.
وجود گرایش‌ها و مکاتب مختلف، ویژگی مهم در تاریخ روان‌شناسی یادگیری است و این بدان سبب است که یادگیری، جنبه‌ها و انواع گوناگون دارد و هر یک از مکاتب بر جنبه بخصوصی از یادگیری تاکید کرده‌اند.
کلیه رویکردها در یادگیری با وجود اختلاف نظرهای احتمالی بین آنها در یک نقطهی بسیار مهم همداستاناند و آن روششناسی علمی و عینی است. هیچ رویکردی در مقایسه با رویکرد رفتاری تا این اندازه به نقش مطالعات مشاهده پذیر و روششناسی علمی تاکید نکرده است. اهمیت موقعیت و تحلیل و توجه به متغیرهای محیطی تاثیرگذار در رفتار، مورد دیگری است که در دیدگاه های رفتاری به درستی تصریح و تبیین شده است و در نتیجه منجر به شیوه های مفید در عمل شده است. جامعه، آموزش و پرورش، فرزندپروری و تغییر رفتار از جمله حوزه هایی است که اصول مطرح شده در نظریه های یادگیری سود جسته اند.

تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
اولین شکل کلاس درس گسترده به صورت آموزش از راه دور و به شکل مکاتبه ای بود. ایساک پیتمن در سال ۱۸۴۰ «کوتاه نویسی » را در انگلستان از طریق مکاتبه ای تدریس می کرد. در همین راستا یکی از نویسندگان، نسل اول آموزش از راه دور را که به آموزش مکاتبه ای شهرت دارد به عنوان آموزش (تک واسطه ای) نامید. فناوری مورد استفاده در این دوره ارتباطات پستی، چاپ کتاب های استاندارد و جزوات یکنواخت بود.
رادیو، تلویزیون ، ویدئو، ماهواره، نوارهای دیداری و شنیداری مهمترین واسطه های آموزشی نسل دوم هستند. در نسل سوم آموزش از راه دور تأکید اصلی بر آموزش غیر متمرکز، مشارکتی و مردمی است. امروزه کمتر کشوری پیدا می شود که از آموزش از راه دور برای تأمین اهداف آموزشی و پرورشی خود استفاده نکند، البته متناسب با سطح پیشرفت هرکشور فناوری مورد استفاده متفاوت خواهد بود. یکی از لوازمی که امروزه با فناوری ارتباطات همراه بوده، رایانه است. اولین کوشش معلمان برای استفاده از رایانه در کلاس درس سنتی معمولاً به صورت سخنرانی بود، تجربیات یادگیری مرتبط با موضوع تدریس معلم که در مکان های آموزشی دیگر انجام گرفته بود به نمایش گذاشته می شد و یا به عنوان تکلیف برای مطالعه بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. همگام باپیشرفت های سایر بخش ها، نظام های آموزشی نیز دچار تحول شده و گرایش از یادگیری های معلم محور به فراگیر محور رو به افزایش است. به عنوان نمونه در انگستان کتاب های درسی در هر موضوع شامل سه کتاب دانش آموز، راهنمای معلم و راهنمای دانش آموز است. در هر سه کتاب فعالیت هایی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداده اند. برای این که دانش آموزان فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه کنند دو رویکرد در کتاب های درسی در نظر گرفته شده است:
الف: پروژه هایی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر استفاده از رایانه برای پژوهش و انجام پروژه های گروهی.
ب: فعالیت های خاص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر استفاده از (واژه نگار) برای نوشتن یک گزارش، نرم افزارهای گرافیکی و استفاده از سی دی های آموزشی.
مهمترین استفاده از رایانه در انجام دادن پروژه ها و امور پژوهشی است. و نیز از رایانه ها به منزله ابزاری برای واردکردن داده ها، رسم جدول وکشیدن نمودار استفاده می شود. گنجاندن فناوری های جدید در کتاب های درسی ضمن آشنا کردن دانش آموزان با توانایی ها و قابلیت های رایانه، ترس از آن را نیز در آن ها از بین می برد و سبب می شود که فضای علم از مرز کتاب ها فراتر رود. (بهنام، 1391، همان)

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات از دو واژه اطلاعات و فناوری ترکیب یافته است. اطلاعات عبارت است از هر چیزی که با آن سر و کار داریم و ما را نسبت به حوادث، مسائل، موضوعات و امور مختلف یا افراد آگاه می کند. بین اطلاعات و داده یک تفاوت اساسی وجود دارد. در واقع حقایق و ارقام خام پردازش نشده را داده می گویند. مانند تعداد کارگران و تعداد ساعات کارکرد آنها. اما وقتی داده ها مورد پردازش قرار می گیرند تبدیل به اطلاعات می‏گردندکه برای افراد مختلف معنادار می شوند.
دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران تعریف زیر را برای فناوری اطلاعات ارائه کرده است: «فناوری اطلاعات به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطلاعات را در اشکال گوناگون جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و یا عرضه می کند، اطلاق می‏شود. »
اعضای خانواده فناوری اطلاعات عبارتنداز: رایانه های بزرگ، ریزرایانه ها، لوح های فشرده، تلفن، مودم، چاپگرهای لیزری و رنگی، تلفن های همراه، تصاویر متحرک و رایانه ای (انیمیشن)، شبیه سازی رایانه ای، منابع کمک آموزشی رایانه ای، نشر الکترونیکی، دوربین دیجیتالی، آموزش از راه دور، دی. وی. دی،

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*