منابع تحقیق درمورد
تحلیل عاملی تأییدی

منابع تحقیق درمورد تحلیل عاملی تأییدی

نگرش مدیران ارشد شرکتها پرداخته شده از طیف لیکرت استفاده شد.
3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار
ماهیت محیط کسب و کار شامل چهار مولفه میباشد: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی ( بخشندگی به‌صورت خصومت اندازه‌گیری میشود)، که فرض شد فارغ از این‌که شرکت ساختار زنجیره تامین ناب، چابک یا ترکیبی دارد و یا اولویت‌های رقابتی آن چیست، بر آن اثرگذار است.
سوالات این بخش از پژوهش وارد و دیگران (2000) گرفته شده‌است که آلفای کرونباخ بالایی را نشان داده‌است (86/0). مواردی که برای سنجش هریک از ابعاد محیط کسب و کار استفاده شد با بهره گرفتن از طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی شد. جهت ارزیابی تنوع سه سوال، پیچیدگی سه سوال، پویایی پنج سوال و بخشندگی 6 سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد.
3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی
مقیاس‌های ارزیابی اولویت های رقابتی بویر(1998) در این پژوهش استفاده شد. برای هریک از ابعاد هزینه، کیفیت، کارایی تحویل و انعطاف پذیری به ترتیب چهار، سه، سه و شش سوال در نظر گرفته شد. هریک از اولویت‌های رقابتی توسط طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی شد. (1= بی اهمیت، 2= اهمیت کم، 3= اهمیت متوسط، 4= اهمیت زیاد، 5= اهمیت شدید).
3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین
مقیاس استفاده‌شده برای ساختار زنجیره تامین از مشخصه‌ های عمومی چابک، ناب و ترکیبی زنجیره تامین که توسط کریستوفر و تاویل (2000) بیان شده و همچنین از رویکرد شرکت به زنجیره تامین بر اساس تئوری‌های سازمانی (همانند، چرینگتون و دیگران، 2001؛ مینتزبرگ، 1992)، میباشد. تعداد ده سوال و بصورت یک خط پنج نقطه‌ای جهت ارزیابی ادراک مدیران استفاده شده‌است.
3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار
مقیاس‌های مهم زیادی در ادبیات برای ارزیابی اثر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک بر عملکرد سازمانی وجود دارد (همانند، وارد و دیگران، 1995؛ ونکاتر من، 1990).
با توجه به محدودیت در جمع آوری داده ها پیرامون عملکرد و مشخص نبودن ارزیابی عملکرد به صورت دقیق، این پژوهش ارزیابی عملکرد را در پنج سوال و بر حسب ادراک مخاطب برای محاسبه عملکرد سازمانی استفاده نموده است (طیف پنجتایی لیکرت: 1= به شدت کم، 2= کم تر، 3= تقریبا برابر، 4= بیشتر، 5 = به شدت بیشتر).
پرسشنامهها با مراجعه حضوری به شرکتها و تحویل به مدیریان ارشد، تکمیل شده است و برای اطمینان از رعایت دقت پاسخگو، قبل از دریافت جواب پرسشنامه، در مورد نحوه پاسخگویی به سئوالات، با پاسخگو مصاحبه مختصری انجام شده است. پرسشنامه مزبور در ضمیمه 1 آورده شده است.

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه

برای آن‌که بتوان به نتایج اندازه‌گیری اطمینان نمود و به عبارت ساده ادعا نمود که داده‌های حاصل از اندازه‌گیری قابل اعتماد هستند، اندازه‌گیری باید دارای دو خصوصیت باشد: اعتبار و پایایی. در این قسمت به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بکار رفته شده در جمعآوری اطلاعات پرداخته شده است.
3-5-1- روایی
اعتبار یا روایی، معرف درجه‌ای است که یک وسیله می‌تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی سنجش کند. سؤالی که در آزمون روایی مطرح می‌شود این است که آیا آن‌چه مشاهده و ثبت می‌شود یا مورد پرسش قرار می‌گیرد، واقعاً همان هدف اصلی و تعیین شده تحقیق است یا نه؟ (اتسلندر، 1371) به عبارت دیگر مفهوم روایی یا اعتبار به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه‌ی موردنظر را می‌سنجد. در این تحقیق روایی محتوا و روایی سازه جهت سنجش روایی ابزار مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد. روایی ظاهری یک شاخص حداقل برای روایی محتوا است که در تحقیق حاضر بر اساس نظرات اساتید راهنما و مشاور و هم‌چنین تعدادی از خبرگان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت (سکاران، 1385). روایی سازه یا ساخت بیان می‌کند نتایج بدست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد با نظریه‌هایی که آزمون بر محور آن‌ها تدوین شده است تناسب دارد (سکاران، 1385). به منظور تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود.تحلیل عاملی می‌تواند به دو صورت اکتشافی و تأییدی انجام شود. این‌که کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌ها است. در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهش‌گر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آن‌هاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آن‌که ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل‌ساز یا فرضیه‌ساز باشد (هومن1387). تحلیل عاملی تأییدی به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگیهای متقابل بین متغیرها، مورد آزمون قرار میگیرد. تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیق حاضر توسط نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی مرحله اول و دوم نشان داد که وزن رگرسیونی متغییرها در پیش بینی تعدادی ابعاد و گویه ها در سطح اطمینان 95/0 دارای تفاوت معنا‌دار با صفر نیست. بنابراین، تعدادی از ابعاد و گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. مبنای معناداری گویه‌ها و ابعاد این است که سطح معناداری برای آن‌ها زیر 05/0 باشد. در فصل چهارم تحقیق، به تشریح نتایج تحلیل عاملی تأییدی انجام شده پرداخته خواهد شد.
3-5-2- پایایی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری و جمع‌آوری داده‌ها است. یک فرایند اندازه‌گیری و ابزار مربوط به آن، زمانی پایاست که در صورت تکرار اندازه‌گیری همیشه همان نتایج و مقادیر به‌دست آید (اتسلندر1371). به عبارتی پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به‌صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به‌دست آمده‌است» چقدر است. اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ یکی از رایج‌ترین ابزارها برای محاسبه پایایی میباشد( کرونباخ، 1951). فلاین (1990) ضریب آلفای کرونباخ را برای پژوهش‌های تجربی عملیاتی توصیه نمود. علاوه بر این، پایایی ساختار یک روش معروف دیگر برای آزمودن پایایی است (فورنل و لکر، 1981).
به طور معمول، ضریب آلفای کرونباخ 7/0 و بالاتر کفایت‌کننده در نظر گرفته میشود (کرونباخ، 1951). ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺪلاﻝ نونالی(1978)، ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ 7/0 ﺑﺮﺍﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﺁﻟﻔﺎ لاﺯﻡ ﺍﺳﺖ ، ﻟﺬﺍ می‌توان ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.
در تحقیق حاضر آزمون پایایی توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد که مقادار آن برای تمامی متغیرها و ابعاد بالای 7/0 بدست آمد. با توجه به این‌که برای پژوهش‌های علوم انسانی ضریب آلفای بالاتر از7/0 قابل قبول است میتوان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه تحقیق خوب است. نتایج بررسی پایایی به تفصیل در فصل چهارم ارائه گردیده است.

 
 
3-6- روش تجزیه و تحلیل‌
مقصود اصلی از تحلیل، یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر است، به‌گونه‌ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*