مقاله با موضوع
انگیزش تحصیلی، رگرسیون، میانگین مجذورات، سطح معنادار

مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، رگرسیون، میانگین مجذورات، سطح معنادار

میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
نگرش نسبت به معلم و کلاس
رگرسیون
12241.548
1
12241.548
43.198
a0001.
a468.
219.
214. خطا
43641.119
154
283.384
کل
55882.667
155 جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب نمرات نگرش نسبت به معلم و کلاس از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (219/0) است یعنی 21.9 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات نگرش نسبت به معلم و کلاس تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 21.9 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات نگرش نسبت به معلم و کلاس توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (468/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده) 01/0> P ، 43.198 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و نمرات نگرش نسبت به معلم و کلاس همبستگی معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر نگرش نسبت به معلم و کلاس با انگیزش تحصیلی
(01/0p<،6.527t=،1.089b=) همبستگی مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین، شواهد کافی برای پذیرش فرضیه وجود دارد.
جدول 13-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
ضرایب استانداردشده t
p
عدد ثابت
96.160 15.007
0.0001
نگرش نسبت به معلم و کلاس
1.089
468.
6.572
0.0001
فرضیه ششم: انگیزش /خود نظم دهی، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 14-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب خود نظم دهی (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
خود نظم دهی
رگرسیون
13218.453
1
13218.453
47.713
a0001.
a486.
237.
232. خطا
42664.214
154
277.040
کل
55882.667
155 جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب نمرات خود نظم دهی از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (237/0) است یعنی 23.7 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات خود نظم دهی تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 23.7 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات خود نظم دهی توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (486/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده ه) 01/0> P ، 47.713 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و نمرات خود نظم دهی همبستگی معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر خود نظم دهی با انگیزش تحصیلی
(01/0p<،6.907t=،1.025b=) همبستگی مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین، شواهد کافی برای پذیرش فرضیه وجود دارد.
جدول 15-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*