مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي

مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي

14مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي

 مديران و سرپرستان نقش بسزايي در ايجاد شرايط آموزشي لازم و بهبود اين شرايط در سازمان به عهده دارند كه اگر مديران سازمان‌ها به اين مرحله توجه كافي نمایند در درجه اول به پيشرفت و توسعه سازمان خود كمك كرده‌اند. چرا كه افزايش اثربخشي، بهره‌وري و كارآيي در سازمان منوط به آموزش و افزايش دانش، توان و مهارت كاركنان است. در هر مرحله آموزش و پرورش استعداد فراگيرندگان، مباحث و تكنيك‌هاي مطرح شده بايد كاربردهاي ملموس و علمي در زندگي و كار خود داشته باشد. در اين صورت مي‌توان علاوه بر ايجاد انگيزه در جهت يادگيري بيشتر، براي مسائل و مشكلات خود راه حل يافته و به راحتي به وي ثابت كرد كه با اعتماد به نفس و اعتماد به توان حل مسائل توسط خودش، مي‌توان مسير رشد را پيمود. سازمان‌ها براي آموزش افراد برنامه‌ زمانبندي شده تعيين مي‌كنند. آنگاه سرپرستان به سبب پاره‌اي بحران‌هايي بوروكراتيك، افراد را از آموزش باز مي‌دارند. به خوبي معلوم است يك فرد توانمند و متعهد به آموزش به عنوان راهي براي ايجاد تحول مورد نياز است. وقتي مديران عالي سازمان از برنامه‌هاي آموزشي حمايت مي‌كنند واقعاًَ راه هموار مي‌شود. همچنان كه مدير توانا مي‌شود، مسئوليت تعيين جهت گروه، آموزش و بازخورد صحيح مربوط به عملكرد كاركنان نیز افزايش مي‌يابد. روشهای غلط خلاقيت و نوآوري را در افرد تضعيف كرده و از بين مي‌برد. بنابراين، بايد با آموزش و ارشاد روحيه نوجوئي و نوآوري را در افرد ايجاد كردن و ضمن حرمت نهادن به نظرات و رويه قديمي اجازه تغيير و تحول را به افرد نوآور داد. بايد اطلاعات جديد و مطالب مربوط به شيوه‌هاي تازه را بين آنان توزيع كرده و به آنان نشان داد كه براي هركاري روش‌هاي جديدتر و بهتر همواره امكان وجود دارد. به هر حال در ارزيابي عملكرد كاركنان اگر كسي دچار فقدان توان لازم بود با كارآموزي ويژه فرد و دوره‌هاي رسمي آموزش يا بكار‌گیری در مسئوليت يا وظيفه خاص، اين مشكل برطرف خواهد شد. در پايان بايد گفت كه سازمان‌هاي آموزشي با جامعه و نهادهاي آن در تكامل هستند و براي عقب‌ ‌نماندن از تغيير و تحولات علمي و تكنولوژيك دانش و اطلاعات مديران و ديگر اعضاي آنها بايد به روز باشند. ( ابطحي، 1373)

]]>