فعالیت های اقتصادی، مدارس ابتدایی

فعالیت های اقتصادی، مدارس ابتدایی

ب) عوامل درون محیطی
ج) تهاجم غز ها، ترکمانان، مغول ها، انحطاط و ضعف عمومی در تمدن اسلامی
عوامل درون محیطی
الف) درگیری و رقابت داخلی طوایف کُرد با یکدیگر
ب) به وجود آمدن خلاء قدرت سیاسی پس از خاندان حسنویه
ج) نبود دیوان سالاری متمرکز و پایدار
د) جابجایی قدرت سیاسی و حاکمیت از دینور به کرمانشاه
۳-۱-۴-توپوگرافی منطقه
آب وهوای منطقه شهرستان صحنه بعلت پستی و بلندی در نقاط مختلف متفاوت می باشد. بطوری که مناطق کوهستانی دارای زمستان های سرد و پر برف و باران و تابستان های معتدل و نواحی جلگه ای از زمستان های معتدل و تابستان های گرم و خشک برخودار می باشند. در منطقه دینور نیز این نوع آب وهوا دیده می شود.
۳-۱-۵-اقلیم منطقه
با توجه به اطلاعات کسب شده از ایستگاه هواشناسی صحنه و سالنامه آماری موارد زیر خلاصه ای از اطلاعات اقلیمی منطقه مورد نظر می باشد: الف) دما
با توجه به جداول دما، میانگین دمای سالیانه در سال ۱۳۹۲ برابر ۲۳ درجه سانتی گراد، میانگین دمای حداکثر ۴۱+ درجه سانتی گراد و میانگین دمای حداقل ۹- درجه سانتی گراد می باشد . جدول شماره ۳-۲ میانگین دمای حداکثر هوا
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
صحنه
۲۷
۳۳
۳۸
۴۰
۴۱
۳۹
۳۳
۲۴
۱۷
۱۵
۲۰
۲۵ مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
جدول شماره ۳-۳ میانگین دمای حداقل هوا
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
صحنه
۱-
۶
۱۲
۱۴
۱۸
۱۴
۹
۴
۳-
۹-
۴-
۴-
مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
ب) بارندگی
میزان بارندگی سالیانه در ایستگاه هواشناسی صحنه برابر با ۳۲۹ میلیمتر می باشد که بیشترین میزان ریزش نزولات جوی مربوط به ماه آبان با ۱۱۱ میلیمتر و کمترین میزان نزولات جوی مربوط به ماه های خرداد ،تیر ، مرداد و شهریور بوده که صفر میلیمتر می باشد. جدول شماره ۳-۴ میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال ۱۳۹۲
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالیانه
صحنه
۶۵
۱۳
۰
۰
۰
۰
۱
۱۱۱
۴۱
۳۱
۴۶
۲۱
۳۲۹
ج) رطوبت نسبی
بیشترین میزان نم نسبی در ایستگاه صحنه مربوط به ماه های سرد سال (آبان ماه)به میزان ۸۰ درصد و کمترین میزان رطوبت نسبی نیز مربوط به ماه مرداد ۲۸ درصد می باشد.
جدول شماره ۳-۵ میزان رطوبت نسبی هوا در سال ۱۳۹۲
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
صحنه
۷۲
۶۰
۳۶
۳۳
۲۸
۳۲
۳۹
۸۰
۵۵
۷۷
۷۹
۶۰
مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
چ)یخبندان
با توجه به داده های آماری متوسط تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه صحنه در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۲ روز می باشد.
جدول شماره ۳-۶ میزان تعداد روزهای یخبندان در سال ۱۳۹۲
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالیانه
صحنه
۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۷
۱۹
۸
۴
۴۲
مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
ه) باد
با توجه به داده های آماری شدیدترین باد وزیده شده در این ایستگاه مربوط به اردیبهشت با سرعت ۱۰ متر برثانیه جریان داشته است.
جدول شماره ۳-۷ جهت و سرعت بادهای غالب در ایستگاه صحنه در سال ۱۳۹۲
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالیانه
صحنه
۹
۱۰
۹
۸
۷
۷
۸
۷
۴
۵
۴
۸
۸۶
مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
جدول شماره ۳-۸ بررسی روستاهای دارای سکنه و خالی از سکنه در شهرستان دینور
دینور
روستاهای دارای سکنه
روستاهای خالی از سکنه
جمع ۱۰۱
۲۱
۱۲۲
حر
۳۲
۶
۳۸
دینور
۴۳
۱۱
۵۴
کندوله
۲۶
۴
۳۰
مأخذ: سالنامه آماری شهرستان صحنه ۱۳۹۲
نقشه شماره(۳-۲): پراکنش روستاها در بخش دینور
مأخذ: نگارنده
۳-۱-۶ ویژگی های اقتصادی
فعالیت های اقتصادی در هر ناحیه در سه محور کشاورزی، صنعت، خدمات قرار می گیرد که هر یک از این فعالیت های دارای زیریخش های متفاوتی می باشد.
زراعت: شهرستان دینور در کل دارای ۲۰۳۸ هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم و بایر بوده است. و ۷۲۰ هکتار زمین کشاورزی آبی دارای سیستم آبیاری تحت فشار بوده است. این شهرستان دارای ۴۰ حلقه چاه عمیق و ۲۳۰ حلقه چاه نیمه عمیق و ۱۹ قطعه قنات می باشد.
جدول شماره ۳-۹ محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت آن در بخش دینور(میانراهان)
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
آفتابگردان
چغند ر
گشنیز
کلزا
ذرت بذری
اراضی بایر
جمع
۴۹۰۰
هکتار
۵۸۰۰
هکتار
۱۴۰۰
هکتار
۴۰۰۰
هکتار
۲۰۰۰
هکتار
۷۱۰
هکتار۵۰۰
هکتار
۴۵
هکتار
۴۷
هکتار
۹۲۶
هکتار
۲۰۳۸
هکتار
ماخذ : اداره جهاد کشاورزی شهر میانراهان
باغداری: با توجه به ویژگی های جغرافیایی از جمله محصولات مهم باغی که در این منطقه وجود دارد انگور، سیب و گردو می باشد. در این میان دهستان کندوله با ۴۰۰ هکتار باغ انگور رتبه نخست را در این شهرستان رتبه نخست را به خود اختصاص داده و دوم دهستان حُر می باشد که بیشترین محصول باغی آن سیب می باشد که در چند سال اخیر جنبه صادراتی هم داشته است.
دامداری: از لحاظ دامداری بیشترین دام مربوط به روستای کوری زاغه می باشد که جمعاً ۸۰۰۰راس دام دارند و دومین رتبه مربوط به روستای میرطاهر می باشد که با ۳۰ خانوار جمعیت ۴۰۰۰راس دام دارند.(ماخذ: اداره جهاد کشاورزی شهر میانراهان)
۳-۱-۷- صنعت و معدن
صنعت به عنوان یکی از بخش های اقتصادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی امروز به شدت مورد توجه قرارگرفته است. افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک و در نتیجه فشار روز افزون در این منابع موجب شده برنامه ریزان اقتصادی بازساخت اقتصادی را با نگرش و توجه خاصی به بخش صنعت در نواحی روستایی پیشنهاد کنند . در شهر مورد نظر از جمله مهمترین صنایع و معادنی که وجود دارد می توان به ۱۶ معدن شن وماسه فعال در این شهرستان اشاره کرد که ۱۳ معدن در محور دهستان حُر و سه معدن در محور دینور قراردارد .و همچنین کارخانه آسفالت خانه زرین در روستای محمد آباد نیز از جمله معادن مهم دیگری می باشد. از صنایع دستی این منطقه می توان به قالی بافی وگلیم بافی اشاره کرد ( مأخذ: بخشداری میانراهان).
۳-۱-۸- شبکه های ارتباطی و دسترسی
وجود شبکه ارتباطی با ساختاری مناسب و کیفیتی مطلوب در سطح یک منطقه به عنوان مهترین عامل در دسترس به مراکز جمعیتی به شمارمیرود . در هر سیستم اقتصادی و اجتماعی خواه پیشرفته یا ابتدایی ضرورت جابجایی مواد، کالا، انسان، ایده نوآوری به درجات مختلف وجود دارد. در شهر مورد مطالعه ۸۰ درصد راه های ارتباطی آسفالت می باشد و تنها ۲۰ درصد راه ها شوسه می باشد.
شهر میانراهان خود به تنهایی دارای مساحت ۱۵ هکتار متر مربع می باشد که از این میزان ۵/۲ هکتار راه های دسترسی و کوچه ها و خیابان های مسطح شهر می باشد که از این میزان ۱۷۰۰۰ متر مربع به صورت آسفالت می باشد .
۳-۹- خدمات زیر ساختی
معمولاً خدمات زیر ساختی خدماتی را شامل می شود که وجود یا عدم وجود آن ها نقش تعیین کننده اساساً در زندگی ساکنین سکونتگاه ها ایفا نموده است و به هیچ عنوان نمی تواند از مکان های دیگر تامین شوند. این خدمات که عمدتاً آب آشامیدنی ، برق، گاز، تلفن را شامل می شوند.
آب آشامیدنی: طبق آماری های رسمی ۷۰ درصد روستاهای شهر میانراهان از خدمات آب رسانی و آب لوله کشی برخوردار هستند و ۳۰ درصد از روستاه ا از چشمه ها استفاده می کنند و آب لوله کشی در آن ها وجود ندارد .
برق: کل روستاهای شهر میانراهان و دینور دارای خدمات برق هستند یعنی ۱۰۱ روستای این منطقه دارای شبکه برق رسانی می باشند.
گاز: طبق محاسبات انجام شده تقریباً ۴۸ درصد روستاهای شهر میانراهان دارای شبکه گاز رسانی می باشد و ۵۲ درصد روستاهای این منطقه فاقد خدمات گاز رسانی می باشند .
تلفن: از کل روستاهای شهر میانراهان ۷۰ روستا از کل ۱۰۱ روستا دارای تلفن می باشند .( مأخذ: شهرداری شهر میانراهان) ۳-۱-۱۰ خدمات روساختی
خدمات رو ساختی عمدتاً خدماتی هستند که در جهت رفع نیازهای ثانویه انسان شکل می گیرند و به خاطر هزینه های سرمایه گذاری امکان ایجاد آن ها در همه سکونتگاه ها میسر نیست بر این اساس این نوع از خدمات در مکان هایی استقررار می یابند که با دامنه و آستانه خاصی نقاط پیرامون را تحت پوشش قرارمی دهند.
خدمات بهداشتی و درمانی
طبق تحقیقات انجام شده از کل روستاهای بخش دینور ۱۳ روستا و در بخش حُر ۷ روستا و در بخش کندوله ۵ روستا دارای خانه بهداشت می باشد.
در این شهرستان سه مرکز بهداشتی در شهر میانراهان و دهستان کندوله و دهستان حُر می باشد. ۴۱ روستا تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهر میانراهان و ۳۲ روستا تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی دهستان حُر و ۲۶ روستا تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی دهستان کندوله قراردارد.
نقشه شماره(۳-۳): مراکز بهداشتی درمانی در محدوده مورد مطالعه خدمات آموزشی
از کل ۱۰۱ روستا در بخش دینور ۸۱ روستا دارای مدارس ابتدایی و ۱۱ روستا دارای مدارس متوسطه اولیه و ۳ روستا دارای مدارس متوسط دوم می باشد. جمعیت کل دانش آموزان مدارس ابتدایی ۱۵۹۹ نفر و متوسطه اول ۳۵۷ نفر و متوسطه دوم ۴۱۹ نفر می باشد.
خدمات اداری و اجرایی
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده می توان خدمات اداری و اجرایی را در سه گروه تقسیم نبدی نمود.
الف) خدماتی که سعی در رفع نیازهای اولیه اداری و فعالیت های عمومی روستا دارند از جمله دستگاه های ادرای که در شهر میانراهان جهت پاسخگویی به نیازها و مشکلات روستا های اطراف و خود شهروندان شهر میانراهان وجود دارد شامل اداره جهاد کشاورزی- شهرداری– بخشداری– مرکز خدمات درمانی و بهداشتی و ادره آموزش و پرورش می باشد.
ب) گروه دوم خدماتی هستند که جهت رفع نیازهای روزمره شهروندان شهر میانراهان و روستاهای اطراف ایجاد شده. از جمله این خدمات در شهر میانراهان فعالیت های تعمیر گاهی و خدمات رفت و روب شهر و خدمات بانکی و ….می باشد.
ج) شامل خدمات انتظامی و نظامی می باشد که در جهت حفظ امنیت و آرامش ایجاد شده است از جمله این گونه خدمات در شهر میانراهان می توان به پاسگاه انتظامی و حوزه مقاومت بسیج در شهر اشاره کرد. نقشه شماره(۳-۴): مراکز آموزشی(دبستان) در محدوده مورد مطالعه
مأخذ: نگارنده نقشه شماره(۳-۵): مراکز آموزشی(راهنمایی) در محدوده مورد مطالعه
مأخذ: نگارنده
نقشه شماره(۳-۶): مراکز آموزشی(دبیرستان) در محدوده مورد مطالعه
مأخذ: نگارنده
۳-۲- روند رشد جمعیتی شهر میانراهان در دهستان های بخش دینور
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ کشور ، جمعیت شهر میانراهان ۵۹۸ نفر که شامل ۱۷۷ خانوار با بُعد خانوار ۳.۳۷ است . همچنین طبق اطلاعات سرشماری مذکور کل جمعیت دهستان های بخش دینور ۱۸۴۵۲ نفر است که شامل ۵۳۷۰ خانوار با بُعد متوسط خانوار ۳.۴۳ است .
۳-۲-۱- ساختار سنی و جنسی
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل جمعیت دهستان های بخش دینور ۱۸۴۵۲ نفر است . از این مقدار ۹۱۰۸ نفر (۴۹.۳۶) درصد مرد و ۹۳۴۴ نفر (۵۰.۶۴ )درصد زن بوده است . براین اساس ۱۷۹۷۴ نفر از کل جمعیت را سنین ۶ سال و بالاتر تشکیل می دهد . بررسی نسبت جمعیت نشان می دهد که در بخش دینور در مقابل هر ۱۰۰زن در حدود ۹۷ مرد وجود دارد . بررسی نسبت جنسی نشان می دهد که تعداد مردان ۳۰-۰ سال بیشتر از زنان است . اما در گروه سنی ۶۴-۳۰ سال تعداد زنان نسبت به مردان فزونی می گیرد که مرگ و میر ناشی از کار ، مهاجر فرستی نیروی کار مردان جوان در کاهش تعداد مردان این سنین تاثیر بسیار دارد . همچنین طبق اطلاعات سرشمار مذکور جمعیت شهر میانراهان ۵۹۸ نفر می باشد که از این مقدار ۳۰۵ نفر (۵۱%)مرد و ۲۹۳نفر (۴۹%)زن بوده و بررسی نسبت جنسی جمعیت نشان می دهد که در مقابل هر ۱۰۰ زن در حدود ۱۰۴ مرد وجود دارد .
۳-۲-۲-وضعیت سواد
به استناد آمار سال ۱۳۹۰ از مجموع ۱۸۴۵۲ نفر جمعیت بخش دینور ۱۷۹۷۴ نفر معادل ۹۷% آنر ا افراد بالای شش سال تشکیل می دهند که به طور بالقوه می توانند با سواد باشند. از این تعداد حدود ۱۲۹۱۰ نفر با سواد هستند براین اساس نرخ باسوادی در سطح هر سه دهستان برابر با ۷۱.۸۲درصد می باشد که این نسبت بین مردان ۷۹.۵۸ در صد به تعداد ۷۱۵۳ نفر و در بین زنان ۶۴% به تعداد ۵۷۵۷ نفر برآورد شده است.
جدول شماره ۳-۱۰ نسبت جنسی و باسوادی در بخش دینور
تعداد روستا
خانوار
جمعیت
مرد
زن
نسبت جنسی
با سواد
بی سواد
۱۰۷
میانراهان
۵۳۷۰
۱۷۷
۱۸۴۵۲
۵۹۸
۹۱۰۸
۳۰۵
۹۳۴۴
۲۹۳
۹۷
۱۰۴
۱۲۹۱۰
۴۷۴
۵۰۶۴
۳۹
ماخذ:مرکز آمار ایران ۱۳۹۰
۳-۲-۳- بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد کل جمعیت ده ساله و بیشتر روستاهای بخش دینور بنابر با ۱۶۸۲۰ نفر بوده است . با توجه به اینکه فعالیت های اقتصادی در هر ناحیه در سه محور کشاورزی ، صنعت و خدمات قرارمی گیرد که هر یک از این فعالیت ها دارای زیر بخش های مختلفی می باشد . در این بخش با استفاده از داده های آماری سرشماری سال ۱۳۹۰ به برسی این فعالیت ها با توجه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*