فروش پایان نامه
اجاره به شرط تملیک
Conceptual background of Artificial intelligence , humans and cyber-business on programming technology element ,3d illustration

فروش پایان نامه اجاره به شرط تملیک

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها
آییننامه ثبت و تابعیت هواپیماهای ایرانی در سال 1343 تهیه و به تصویب دولت رسیده است. مطابق آن، تقاضای ثبت هواپیما باید از طرف مالک یا نماینده او بر روی برگه ویژهای که سازمان هواپیمایی کشوری برای آن تخصیص داده تنظیم و به سازمان تحویل گردد. اداره مزبور پس از بررسی شرایط، آن را در دفتر ثبت هواپیماها ثبت و علائم ثبت و تابعیت هواپیما را تعیین و گواهی نامه ثبت و تابعیت را صادر مینماید. کلیه اطلاعاتی که در گواهینامه ثبت و تابعیت هواپیما ذکر میشود باید در دفتر ثبت هواپیما که در اداره کل هواپیمایی کشور نگهداری میشود درج گردد. گواهینامههای مزبور همیشه باید در هواپیما موجود باشد تا در صورت لزوم به مقامات صلاحیتدار ارایه گردد. هواپیما از تاریخی که ثبت میگردد تابعیت ایرانی خواهد داشت.
مقررات دقیقتر و کاملتری در قانون کانادا در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما وجود دارد. مطابق قانون هواپیمایی کشوری کانادا، هیچ شخصی نمیتواند هواپیمایی را در کانادا به پرواز درآورد مگرآنکه در کانادا یا در یکی از کشورهای دیگر طرف قرارداد با کانادا طبق قانون به ثبت رسیده و علائمی مطابق قانون برروی آن درج شده و قابل رویت باشد.علائم درج شده روی هواپیما در خصوص هواپیمای کانادایی باید مطابق قوانین هواپیمایی کانادا بوده و در خصوص هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی، قوانین مربوطه در کشور مزبور باید رعایت شده باشد.در مواردی ممکن است، امکان درج علائم خاص روی هواپیما وجود نداشته باشد. مثلاً ممکن است هواپیمایی برای نمایش هوایی یا تهیه فیلم تلویزیونی به کار رود. در این صورت متقاضی پرواز هواپیما باید کتباً از وزیر تقاضای مجوز بنماید. وزیر میتواند مجوز لازم را صادر و یا آن را منوط به شرایطی خاص نماید که دارنده مجوز باید کلیه شرایط آن را رعایت نموده و مجوز را به هنگام پرواز به همراه خود داشته باشد.در صورت درخواست صدور و یا رزرو علامت ثبت، وزیر، مقررات مربوطه را بررسی و در صورت احراز شرایط، بر حسب مورد علامت ثبت مورد تقاضا را ثبت و یا رزرو خواهد کرد. ثبت علامت دوازده ماه معتبر خواهد بود و متقاضی باید ظرف مدت مذکور هواپیمای خود را ثبت نماید. علامت مذکور ممکن است برای هواپیمای ملی و یا هواپیمای خارجی به کار رود. در صورتی که متقاضی از علامت ثبت شده در مدت 12 ماه استفاده ننماید، علامت ثبت شده باطل خواهد شد.برای مشخص شدن تابعیت هواپیماهایی که قبل ازسال 1974 ثبت شدهاند، و هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ثبت رسیدهاند علامتهای مختلفی روی هواپیما درج میشود. علاوه بر آن علامت خاص، نشانی که از چهار حرف تشکیل میشود، به عنوان علامت ثبت باید روی هواپیما حک شود.درج شماره ثبت و نشانهای ویژه روی هواپیما نباید از روی آن پاک شوند، مگر آنکه هواپیما بطور کلی ازسرویس خارج شود، به خارج از کانادا صادر شود، در موقع انجام تعمیرات و به کار اندازی کندن علامات ضروری باشد، نوع علامت مطابق قانون تغییر داده شود، وزارت مربوطه حذف علامت روی هواپیما را خواستار شود یا چنین مجوزی را صادر کند.
قانون ثبت و تابعیت هواپیما


در کانادا برای شیوه ثبت و درج نشانها روی هواپیماهای متعلق به کارخانجات کانادایی سازنده هواپیما، که قبل از فروش به دلایلی همچون آزمایش هواپیما، مجبورند هواپیما را به پرواز درآورند وظایفی مشخص کرده است که از جمله آنها این است که سازندگان هواپیما باید علامتهای ویژهای روی هواپیما درج نمایند. در خصوص درج علامت بر بدنه هواپیما در حقوق انگلستان موارد مشابهی با حقوق کانادا دیده میشود. مراجعه به قانون انگلستان نشان میدهد که بعضی از اشیاء پرنده همچون بالونها، گلایدر و کایت در شرایطی میتوانند ازاین امر مستثنی شوند.
ثبت موقت هواپیما
سازمان هواپیمایی کشوری ایران مجاز است، در موارد خاص به هواپیماهای خارجی اجازه دهد تا بدون دارا بودن گواهینامه ثبت و تابعیت و علائم ثبت تابعیت ایرانی، در داخل ایران پرواز نمایند. در این قبیل موارد سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات ثبت را انجام خواهد داد. آییننامه ثبت هواپیما، ازبیان توضیحات بیشتر درباره «موارد خاص» فوقالذکر خوداری نموده، و تشخیص این که در چه مواردی به هواپیماهایی که گواهینامه ثبت و تابعیت و علائم ثبت تابعیت ایرانی را ندارند، میتواند اجازه ثبت موقت بدهد، به عهده سازمان هواپیمایی کشوری بوده تا در این مورد راساً اقدام نماید، که این مورد ممکن است مشکلاتی در تابعیت هواپیمایی که در ایران به پرواز در میآیند، به وجود آورد.آییننامه ثبت هواپیما که در سال 1373 اصلاح شده است، دو تغییر اساسی در این آییننامه به وجود آورده است. نخست اینکه مدت زمان اعطای اجازه موقت را از سه ماه به یکسال تغییر داده و آنرا قابل تمدید اعلام نموده است، و دوم، موارد خاصی را که هواپیما با داشتن مجوز مخصوص بدون دارا بودن گواهینامه ثبت تابعیت و علایم ثبت و تابعیت ایران میتواند در داخل کشور پرواز نماید را که در قانون قبلی، از اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری بود، در اصلاحات جدید، در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده است و به وزیر راه و شهرسازی اختیار داده شده است، تا مدت مذکور را در مورد هواپیماهای استجاری و اجاره به شرط تملیک نیز تمدید نماید. با توجه به تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، سیستم بهرهبرداری به صورت اجاره در صنعت هوائی کشور توسعه یافته و موجب شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری از اختیار خود، در صدور مجوز موقت ثبت و تابعیت هواپیما در سطحی گسترده استفاده نماید. اختیار اجازه اعطای مجوز ثبت و تابعیت موقت به وزیر راه و شهرسازی خود جای سؤال دارد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به نظر می رسد که هیچکدام از اصلاحات انجام شده به نفع کشور نباشد. اضافه نمودن مدت اجازه موقت پرواز برای هواپیماهای خارجی موجب خواهد شد، تا آنان بیشتر بتوانند از مزایایی که دولت برای هواپیماهای ایرانی قائل شده است، بهرهمند شوند. همچنین اختیار تصمیمگیری در این خصوص به یک نفر (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و یا وزیر راه و ترابری) موجب خواهد شد، تا تصمیمات با درایت کمتری اتخاذ شوند، و مسائل، نیازهای مقطعی و توجیهات اجرائی بیشتر مد نظر قرار گیرند.
در کانادا، در موارد مختلف، ممکن است گواهینامه موقت ثبت به هواپیما اعطاء شود. در صورتی که مدارک مربوط به ثبت یا سوابق ثبتی شرکت متقاضی ثبت هواپیما ناقص بوده و یا بدلایلی مراحل اداری ثبت نیافته باشد، به هواپیمای مزبور گواهی ثبت موقت اعطاء میشود.قانون مزبور، در خصوص گواهی ثبت موقت، بین موارد متعدد، تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر دلیل اعطای گواهی موقت (مانند عدم تأمین شرایط ثبتی یا نقض در تکمیل مدارک …) در اعطای نوع گواهی موقت مؤثر است. تاریخ انقضای گواهی موقت نیز، بستگی به علت صدور این نوع گواهی دارد و بسته به مورد، اعتبار آن منقضی خواهد شد.
ثبت مشروط هواپیما
ثبت مشروط هواپیما در قانون کانادا پیش بینی شده است. مطابق آن اگر هواپیمایی در کانادا و یا کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد، حق پرواز به کانادا و یا در داخل کانادا از فرودگاهی به فرودگاه دیگر را نخواهد داشت مگر اینکه مالک آن تقاضای ثبت مشروط را نموده و با آن موافقت شده باشد. در گواهینامه ثبت مشروط، شرایطی که پرواز امن را تضمین مینماید، و مقصد پرواز و نیز تاریخ پرواز ذکر میگردد. گواهینامه مشروط، برای پروازی معتبر است که ویژه آن پرواز صادر شده، و پس از آن از اعتبار ساقط خواهد شد. در صورتی که دارنده گواهینامه مشروط برخلاف شرائط مذکور در گواهینامه عمل نماید، گواهینامه مشروط لغو خواهد شد.
تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت
مطابق قانون ایران، در صورت تغییر مالک هواپیما، مالک اول یا قائم مقام قانونی او، و در صورت فوت مالک، وارث یا قائم مقام قانونی او باید مراتب را کتباً به اداره کل هواپیمایی کشوری اعلام کنند. اداره مزبور، شرائط مالک جدید را بررسی و در صورت وجود شرایط ثبت، هواپیما را به نام مالک جدید ثبت، و تابعیت جدیدی بنام وی صادر خواهد نمود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط ثبت، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن باطل میشود.
برای ثبت هواپیما و کسب تابعیت ایرانی، شرایطی در صفحات پیشین ذکر گردید. کلیه شرائط مربوط، باید به هنگام ثبت هواپیما موجود باشد. در صورتی که پس از ثبت هواپیما، یکی از شرایط مزبور از بین برود، و یا مالک آن تغییر تابعیت دهد، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن، از تاریخ وقوع یکی از علل مذکور باطل میشود. در صورت ابطال گواهینامه ثبت و تابعیت هواپیما، دارنده آن مکلف است، عین گواهینامه را به اداره هواپیمایی کشوری مسترد نماید.
در این زمینه، در حقوق کانادا هم، قوانین تقریباً مشابه قوانین ایران تبیین شده است. مطابق آن، چنان چه شخصی که هواپیما به نام وی ثبت شده است هر قسمت از هواپیما یا تصدی آن را منتقل کند، اعتبار ثبت هواپیما باطل میگردد. در این صورت وی مکلف است، حداکثر ظرف مدت هفت روز بعدازانتقال آن، مراتب را به صورت مکتوب، به اداره ثبت هواپیما اطلاع دهد. مطابق قانون این کشور، زمانی فردی تصدی قانونی هواپیمایی را دارد، که وی مسئولیت کامل، برای عملیات و نگهداری هواپیما را به عهده داشته باشد. زمانی که تصدی قانونی، یا کنترل هر قسمت از یک هواپیمای کانادایی انتقال داده میشود، و مالک جدید شرایط لازم برای ثبت را دارا باشد، هواپیما باید با ثبت موقت به نام مالک جدید ثبت شود.وقتی که نام، آدرس یا دیگر اطلاعات مالک ثبت کننده هواپیما تغییر کند یا اگر کلیه شرائط ثبت و تابعیت وجود داشته باشد، هواپیما ثبت موقت خواهد شد.اگر تصدی قانونی و کنترل هواپیما برای بار دوم انتقال داده شود، هواپیما نباید به نام مالک جدید به صورت موقت ثبت شود حتی اگر مالک جدید کلیه شرائط لازم را برای ثبت فراهم سازد.
اگر هواپیمایی که تابعیت کانادا را دارد، فروخته یا به اجاره داده شود و مالک جدید و یا موجر شرایط لازم برای ثبت هواپیما را نداشته و در زمان فروش یا اجارهی هواپیما در خارج از کانادا بوده باشد، و یا فروشنده یا موجر اظهار نماید که هواپیما را برای فروش یا اجاره صادر نموده است، مکلف است مراتب فروش یا اجاره را به مسئولین اطلاع بدهد و کلیه علامات ثبت و تابعیت را از بدنه هواپیما پاک نماید.
ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما
طبق قانون هواپیمایی کشوری ایران،هواپیمایی که در ایران به ثبت میرسد باید کلیه شرائط مندرج در این قانون را داشته باشد. قانون مزبور محدودیتهایی را به همراه ضمانتهای اجرایی لازم در استفاده و راندن هواپیمای غیر ایرانی با هواپیمای ایرانی، با اسناد مجعول پیش بینی کرده است. این قانون برای هر کس که دانسته، هواپیمایی را که دارایعلامت ثبت و تابعیت مجعول یا فاقد نشانهای ثبت و تابعیت باشد، براند و همچنین هر کس که دانسته هواپیمایی را که بدون مجوز، تابعیت ایرانی بر روی آن نصب شده در خارج از کشور براند، مجازاتی تعیین کرده است.
اجرای مقررات مربوط به هوانوردی
قوانین و مقررات مربوط به هوانوردی، در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون شیکاگو، باید بدون اعمال تبعیض در خصوص هواپیماهایی که به آن کشور داخل یا از آن خارج میشوند، تا هنگامی که در خاک آن کشور باشند، رعایت گردد. کلیه کشورها باید مراقب باشند، که هواپیماهای آنان، هنگام عبور از آسمان و یا حرکت در قلمرو کشوری، مقررات و آییننامههای مربوط به پرواز و حرکت هواپیما را که در آن کشور نافذ است، رعایت کنند. در ضمن کشورها باید برای انطباق آییننامههای هوانوردی خود با مقررات کنوانسیون بکوشند.در اجرای مقررات کنوانسیون شیکاگو، انگلستان مقرراتی در این زمینه وضع و حتی اعتباری فرا سرزمینی به این قوانین نسبت به کلیهی هواپیماهایی که در این کشور به ثبت میرسند اعطا نموده است. مطابق آن، کلیه مقرراتی که در خصوص هواپیماهایی که در انگلستان به ثبت میرسند اجرا میشود عیناً در مورد هواپیماها وقتی خارج از این کشور پرواز مینمایند، اجرا میگردد.علاوه بر آن، کلیه مقررات هوانوردی انگلستان، که اجرای اموری را در ارتباط با هواپیما بر عهدهی هر کس گذاشته باشد، در مورد کلیه هواپیماهایی که در این کشور به ثبت میرسند، اجرا خواهد شد. در این خصوص فرقی نمیکند هواپیمای مزبور در انگلستان به پرواز درآید یا در هر کشور دیگری به پرواز مشغول باشد. این مقررات شامل هر کس است و «هر کس» در این ماده اعم از خدمه هواپیما یا هر شخص دیگری است که مسئولیتی بر عهده وی باشد. مقررات هوانوردی انگلستان اضافه مینماید، که اگر انجام دادن کاری در مورد هواپیما منع شده باشد، این مقررات نیز در مورد هر کس (خدمه یا دیگر افراد خارج از هواپیما)، در انگلستان یا هر کشور دیگری در مورد هواپیماهای ثبت شده در این کشور، به طور یکسان اجرا خواهد شد.
همچنان که ملاحظه شد، مقررات انگلستان تفاوتی میان هواپیماهایی که در کشورهای مشترک المنافع به ثبت میرسند و کشورهای خارجی نمیگذارند. بلکه مقررات مذکور، هواپیماهایی را که در انگلستان به ثبت میرسند، از هواپیماهای خارجی، به طور کلی جدا مینماید، و مقررات خود را در خصوص هواپیماهای انگلستان مجری میداند. بسیاری از مقررات مذکور، در قانون این کشور، به نوع خاصی از هواپیماها اشاره دارند، و لذا در مورد کلیه هواپیماها اجرا نمیگردند. این مقررات ممکن است، به هدف و شیوه استفاده از یک نوع هم مربوط شوند. به عبارت دیگر اگر از یک نوع هواپیما استفاده خاصی شود، مقررات مربوط به آن تغییر خواهد کرد.برخی از مقررات قانون هواپیمایی کشوری انگلستان، در مورد هواپیماهای خارجی که برفراز انگلستان یا سواحل آن پرواز میکنند،اعمال میگردد. منظور از هواپیماهای خارجی آنهایی هستند، که طبق مقررات یکی از کشورها و با رعایت مقررات آنها به ثبت رسیده باشد.کشورهایی که عضو ساز]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*