عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

۶-در شرایط مدرینیت، این اعتماد وجود دارد که همگان فعالیت بشری را خصوصاً در جهان مادی، زاییده اجتماع بشری میدانند نه ماهیت اشیاء یا تأثیر الهی. همچنین مخاطره جای مفهوم سرنوشتساز را و تکالیف اخلاقی انسانی و علت‌های طبیعی و اتفاق، جای کیهان‌شناسیهای مذهبی را گرفتهاند.
۷-اگرچه افراد در کنش‌هایی که انجام میدهند احتمال خطر و شقوق گوناگون آن را آگاهانه سبک سنگین میکنند؛ ولی بعضاً به کنش‌هایی دست میزنند که ذاتاً مخاطره آمیزند بدون اینکه افراد درگیر در آنها از مخاطره آمیز بودنشان آگاهی داشته باشند.
اعتماد را میتوان به عنوان اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام، با توجه به رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد، جایی که این اطمینان، ایمان به صداقت یا عشق به دیگری یا صحت اصول انتزاعی (دانش فنی) را بیان کند (گیدنز، ۴۳:۱۳۷۷-۴۰).
بخش چهارم : اعتماد و انواع جوامع
الف : اعتماد در جوامع مدرن
گیدنز میگوید در زندگی اجتماعی مدرن، بسیاری از آدم‌ها بیشتر وقتشان را صرف هم کنشی با دیگرانی میکنند که برایشان غریبهاند؛ ولی این غریبه با غریبه در فرهنگ‌های پیش از مدرن فرق دارد. در جوامع مدرن در ارتباط با غریبه، «بیتوجهی مدنی»[۳۱] وجود دارد (یعنی توجه سریع و نظاره دیگری با تضمین عدم نیّت دشمنانه). حفظ بی توجهی مدنی همان پیش فرض کلی اعتمادی است که در برخوردهای منظم با بیگانگان در مکان‌های عمومی فرض میشود، این نوع برخورد به دیگری، این پیام را میرساند که «میتوانی به من اعتماد کنی که هیچ نیّت دشمنانهای ندارم.» بیتوجهی مدنی همان زمزمه زمینهساز اعتماد است؛ ولی همیشه امکان این برخورد رودررو و بیتوجهی مدنی حتی به صورت گذرا هم نیست. اعتماد به نهادها از این جمله است که وابسته به مکانیسم‌های اعتماد به نظام‌های انتزاعی، به ویژه نظام‌های تخصصی است. اعتمادی که کنشگران غیر متخصص به نظام‌های تخصصی دارند، علاوه بر ایجاد خاطر جمعی در مورد قلمرو معین و مستقلی از رویدادها، به محاسبه سود و مخاطره هم بستگی دارد که همان دانش تخصصی، وسیله محاسبه و قلمرو آنرا تعیین میکند (گیدنز، ۹۶:۱۳۷۷).
در شرایط مدرن هیچ کس نمیتواند از نظام‌های تخصصی دخیل در نهادهای مدرن کاملاً دوری گزیند و به آنها بیتوجه باشد؛ ولی انسان‌های جوامع پیش از مدرن میتوانستند بعضاً بدون توجه به نظرهای کشیشان و فرزانگان یا جادوگران، فعالیت زندگیشان را انجام دهند. از طرفی امکان ایجاد کنش رودررو در همه مواد با تمام نظام‌های انتزاعی وجود ندارد؛ اگرچه بعضاً روبرویی با نمایندگان نظام‌های انتزاعی مثل پزشکان یا کارکنان مؤسسات سیر و سفر امکانپذیر میشود و موجب اعتماد بیشتر و آسودگی خاطر میشود و مثلاً سرخوشی کارکنان داخلی هواپیماها و روحیه آرام آنها در خاطر جمع ساختن مسافران و اطمینان به اعتمادپذیری افراد خاصی که امور را می گردانند و اعتماد به دانش یا مهارت‌های آنها را موجب میشود. البته آمارهای نشان دهنده ایمنی هواپیما هم در این امر دخیل هستند؛ ولی در این حالت هم همه میدانند که منبع واقعی اعتماد، نظام انتزاعی است نه افرادی که زمینههای خاص آن را بازنمود میکنند (گیدنز، ۱۰۲:۱۳۷۷).
عامل دیگری که از نظر گیدنز در اعتماد به نظام‌های انتزاعی تأثیر دارد، بیخبری اعتمادکنندگان از پشت صحنه است. او میگوید اگر بیماران از خطاهای انجام گرفته در بیمارستان و اطاق عمل اطلاع کامل داشته باشند، بعید است که تا این حد به کارکنان پزشکی اعتماد کنند. البته هیچ دانش مهارتی تخصصی نیست که چنان جامع و مانع باشد که عناصری از بداقبالی و اقبال در آن نقشی نداشته باشد. متخصصان معلولاً فرض را بر این میگیرند که آدم‌های عادی اگر نتوانند ببینند که این عناصر چقدر در اجرای تخصصی آنان دخالت دارند، اطمینان خاطر بیشتری احساس میکنند (همان: ۱۰۳).
گیدنز میگوید البته مکانیسم‌های اعتماد تنها به روابط میان افراد عادی و متخصصان ارتباط ندارد؛ بلکه به فعالیت کسانی نیز وابستهاند که درون نظام‌های انتزاعی جای دارند. گاهی اوقات ضوابط اخلاق حرفهای در برخی موارد با مصوبات قانونی پشتیبانی میشوند و وسیلهای را میسازند که با آن، قابلیت اعتماد همکاران با وابستگان از داخل تنظیم میشود.
گیدنز با تمام تأکیدی که بر اعتماد به نظام‌های انتزاعی در جوامع مدرن دارد؛ ولی اعتراف میکند که هنوز هم روابط چهرهدار برای کسب اعتماد مهم است و موجب تحکیم آن میشود. او میگوید ضیافت‌های بازرگانی در بولوارسان سیت یا حضور استادانی که از قاره های دور برای شرکت در یک سمینار علمی و گزارش علمی خود حاضر می شوند، نه برای گردش یا پژوهش است؛ بلکه لازم است برای روز آمد کردن مبنای اعتماد، چشم در چشم دیگران بدوزند. همچنین معتقد است اعتماد به نظام های انتزاعی، امنیت را در اعتماد پذیری روزانه فراهم می سازد، اما ذاتاً نمی تواند ادراکی متقابل یا صمیمی را عرضه نماید که روابط چهره دار در اعتماد شخص، آن را ارائه می کند.
او می گوید دین‌های سنتی با داشتن شخصیت‌های تشخص یافته، انتقال مستقیم اعتماد فردی را با عناصر فراوانی از ادراک متقابل امکان پذیر میساختند، اما در مورد نظام های انتزاعی، اعتماد مستلزم اعتقاد به اصول غیر شخصی است. اصولی که تنها به شیوههای آماری پاسخگو می شوند. به همین دلیل است که افراد در نقاط دسترسی معمولاً سعی میکنند خود را مورد اعتماد نشان دهند و پیوند اعتماد شخصی و اعتماد به نظام را فراهم نمایند (گیدنز، ۳۷:۱۳۷۷).
گیدنز بحث خود را چنین خلاصه می کند که:
۱-روابط اعتماد، برای فاصلهگیری گسترده زمانی – مکانی که ملازم مدرنیت است نقش بنیادی دارد.
۲-اعتماد به نظام‌ها، صورت پایبندیهای بی چهرهای را به خود میگیرند که طی آن، ایمان به کاراییهای دانشی که شخص عادی تقریباً از آن چیزی نمی داند، حفظ میشود.
۳-اعتماد به اشخاص، به پایبندیهای چهرهداری نیاز دارد که طی آن نشانههای صداقت دیگران جستجو میشود.
۴-بازجاگیری به فراگردهایی راجع است که به وسیله آن پایبندیهای بی چهره حفظ
میشوند و یا به صورت پایبندیهای چهره دار تغییر شکل میدهند.
۵-بیتوجهی مدنی، یکی از جنبههای بنیادی روابط اعتماد را در محیط‌های پهن دامنه و ناشناس مدرنیت تشکیل میدهد. این همان زمزمه اطمینان، در پس زمینه شکلگیری و انحلال روبروییهایی است که مکانیسم‌های اعتماد ویژه خود را دارد که همان پایبندیهای چهرهدار است.
۶-نقاط دسترسی، همان نقاط پیوند افراد یا جمع‌های غیرمتخصص با نمایندگان نظام‌های انتزاعی اند. نقاط دسترسی، همان پیوندگاه‌هاییاند که در آنجا اعتماد را میتوان حفظ یا بنا کرد (گیدنز، ۵:۱۳۷۷-۱۰۴۵).
عوامل ایجاد کننده اعتماد
از نظر گیدنز عوامل ایجاد کننده اعتماد در جوامع سنتی با صنعتی متفاوت است. چهار زمینه محلی اعتماد بر فرهنگ‌های پیش از مدرن تسلط دارند (گیدنز، ۱۲۳:۱۳۷۷-۱۲۰).
۱-نظام خویشاوندی: شبکهای از پیوندهای اجتماعی اعتماد پذیر را فراهم میسازد که اصولاً و غالباً در عمل وسیله سازماندهی روابط اعتماد را به دست میدهد.
۲-اجتماع محلی: در بیشتر محیط‌های پیش از مدرن، محیط محلی جایگاه رشتههای روابط اجتماعی در هم بافتهای است که پهنه مکانی محدود آن، مایه استحکام این روابط میشود. در آن زمان هنوز مکان بر اثر روابط فاصلهدار زمانی – مکانی دگرگون نشده است؛ لذا محلیت کانون باعث امنیت وجودی و اعتماد میشد.
کیهانشناسی مذهبیباورداشت‌های مذهبی، میتوانند سرچشمه اضطراب و نومیدی باشند. کیهانشناسیهای مذهبی یکی از عوامل مخاطره و خطر دار، در بسیاری از محیطهای پیش از مدرن به شمار می رود. اما از جنبه دیگر تفسیر اخلاقی و عملی از زندگی اجتماعی و عملی و نیز جهان طبیعی به دست میدهند که برای مؤمنان، محیطی از امنیت ارائه میکنند. دین وسیله سازمان دهنده اعتماد به چند شیوه است. نه تنها خدایان و نیروهای مذهبی حمایت‌های قابل اتکای مشیتی را برای مؤمنان فراهم میسازند، بلکه کارگزاران مذهبی نیز کارشان این است که معمولاً به تجربه رویدادها و موقعیت ها اعتماد تزریق میکنند و چارچوبی را فراهم میسازند که در آن رویدادها و موقعیت‌ها را می توان تبیین کرد و در برابر آنها واکنش نشان داد. دین حس اعتماد به رویدادهای طبیعی و اجتماعی را ایجاد
میکند و بدین سان در تعلیق زمان و مکان نقش دارد.
ممکن است که مذهب بر مبنای شخصیت‌ها و نیروها که بازنمود میکند، از جهت روانشناختی با مکانیسم‌های اعتماد ارتباط داشته باشد، به شیوهای که این نیروها مستقیماً بیان کننده اعتماد یا
بیاعتمادی به والدین باشد و از این طریق به کودکان منتقل گردد. اریکسون میگوید: ایمانی که پیش فرض اعتماد است و نخستین بار شامل مواظبت کنندگان کودکان میشود، حفاظت نهادیاش را از مذهب سازماندهی شده دارد. همه ادیان این بینش را دربردارند که اعتماد فردی باید تبدیل به یک ایمان همگانی شود و بیاعتمادی فردی در واقع باید شری همگانی تلقی شود. ضمن آنکه اصلاح فرد باید به بخشی از عملکرد مناسکآمیز همگانی تبدیل شده و به نشانه قابلیت اعتماد در اجتماع تبدیل گردد (گیدنز، ۱۲۴:۱۳۷۷).
البته گیدنز توجه خاصی به نفوذ دوگانه دین دارد. او میگوید هرچند که باورداشت‌ها و عملکردهای مذهبی، عموماً پناهگاهی را در برابر ناملایمات زندگی روزانه فراهم میسازند، اما
میتوانند سرچشمه ذاتی اضطراب و نگرانی ذهنی نیز باشند. بخشی از این قضیه به خاطر آن است که دین در بسیاری از جنبههای فعالیت اجتماعی نفوذ دارد. برای مثال، تهدیدها و خطرهای طبیعت را
میتوان از طریق عرف‌ها و نماهای دین تجربه کرد؛ اما بیشتر این قضیه به خاطر آن است که دین معمولاً جایگاه روانشناختی دلهره وجودی بالقوه را اشغال می کند. میزان ایجاد وحشت‌های ساخته دین، این جایگاه بیگمان متفاوت است. شاید آن صورت‌هایی از باورداشت و عملکرد مذهبی که وبر «دین‌های رستگاری» نامیده است، بیشتر از صورت‌های دیگر، زندگی را آغشته به هراس‌های وجودی میکنند و در نتیجه میان گناه و نوید رستگاری در آخرت، تنشی را بر میانگیزند (گیدنز، ۱۲۸:۱۳۷۷).
۱-سنت: که بر خلاف دین، به مجموعهای خاصی از باورداشت‌ها و عملکرد ها ارجاع ندارد؛ بلکه به شیوه سازماندهی این باورداشت‌ها و عملکردها، به ویژه در روابط با زمان مربوط است. سنت از آنجا که اعتماد به تداوم گذشته، حال و آینده را حفظ می کند و این اعتماد را به عملکردهای اجتماعی رهوارهای مرتبط
میسازد، به شیوهای بنیادی در امنیت وجودی دخیل است (گیدنز، ۱۲۸:۱۳۷۷).
گیدنز کانون اعتماد در جوامع مدرن را متفاوت از جوامع سنتی دانسته و معتقد است این چهار کانون دیگر اهمیت قبلی را ندارد؛ ولی در مورد تأثیر دین باید با احتیاط عمل کرد. در همین زمینه او میگوید در شرایط مدرنیت، هیچ یک از چهار کانون اصلی اعتماد در محیطهای پیش از مدرن به همان اندازه اهمیت ندارند. روابط خانوادگی اگرچه هنوز برای مردم اهمیت دارد؛ ولی حامل پیوندهای اجتماعی سازمان یافته به شمار نمی آید. اولویت مکان هم با فراگردهای از جا کندگی و فاصلهگیری زمانی – مکانی تقریباً از بین رفته است و موقعیت‌های محلی و جهانی به گونهای جدایی ناپذیر در هم بافته شدهاند. کاهش تأثیر دین و سنت هم بر کسی پوشیده نیست، اگرچه به نظر نمیرسد که دنیوی شدن به محو کامل اندیشه و فعالیت مذهبی انجامیده باشد؛ زیرا که دین به برخی از پرسشهای وجودی در گذشته پاسخ میگوید. با این همه، بیشتر موقعیت‌های زندگی اجتماعی مدرن، با دین به صورت نفوذ حاکم بر زندگی روزانه سازگاری ندارد. کیهانشناسی مذهبی جایش را به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده و تحت تسلط مشاهده تجربی و اندیشه منطقی داده است. دین و سنت همیشه پیوند نزدیکی با هم داشتهاند و بازاندیشه مختص زندگی اجتماعی مدرن، که مغایرت با سنت دارد، سنت را بیشتر از دین تضعیف کرده است (گیدنز، ۱۳۰:۱۳۷۷).
گیدنز، نظام‌های انتزاعی را جانشین نظام خویشاوندی، اجتماع محلی و سنت در جلب اعتماد،درجوامع مدرن میداند. در جوامع تحت تسلط، نظام‌های انتزاعی و فاصله گیری زمانی – مکانی اعتماد بسیار مهم است و این اعتماد به علائم، نشانهها و همچنین به دانش تخصصی ایجاد میگردد و پدیده از جاکندگی یا انتزاعی بخشی اتفاق می افتد. امروزه مردم به دنبال نشانهها و علائم و مارک‌ها هستند و اعتماد به پول نشانه اعتماد مردم به یک امر انتزاعی است. اعتماد به مجردات، اعتماد به یکسری نمادها و سنبلها است. به علاوه نهادهایی چون آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی نقش عمدهای در این امر دارد. گیدنز عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی در جوامع مدرن و سنتی را تحت عنوان محیط مخاطره مطرح کرده است. خلاصه تفاوت جوامع مدرن و سنتی در جدول صفحه بعد به نمایش گذاشته شده است.
جدول ۴-۲: محیط های اعتماد و مخاطره در فرهنگ‌های پیش از مدرن و مدرن (گیدنز، ۱۲۳:۱۳۷۷)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , ,