عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

کاردانی

۶

کارشناسی

۷

کارشناسی ارشد

۸

دکتری

۹

در کل طبقه اجتماعی افراد با استفاده از شاخص‌های درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی بدست آمد.
در کل با جمع امتیازات شاخص‌های طبقه اجتماعی دامنه تغییرات از صفر تا ۲۰ شد که با دستهبندی کردن آن، سه طبقه پایین، متوسط و بالا بدست آمد.
۴-۷ : تعریف نظری وعملیاتی سرمایه اجتماعی
کلمن سرمایهی اجتماعی را با کارکردش تعریف می کند، از دید وی سرمایه ی اجتماعی شیئ واحدی نیست، بلکه مجموعه ای از ذاتهای گوناگون است که در عنصر مشترک دارند، اولاً همه آنها مشتمل بر جنبه ای از ساختارهای اجتماعی اند، ثانیاً برخی کنش های خاص کنشگران – اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی را داخل محدوده ی ساختار تسهیل می کند. وی عنصر مهم سرمایهی اجتماعی را «میزان واقعی تعهدات موجود و میزان اعتماد موجود در محیط اجتماعی می داند (فیلد، ۱۳۸۶: ۴۵).
تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی :
در این پژوهش مؤلفه هایی که جنبه ای از سرمایهی اجتماعی را تبیین می کنند عبارتند از:
۱) احساس تعلق ۲) مشارکت اجتماعی ۳) اعتماد اجتماعی
تعریف نظری مشارکت اجتماعی:
مشارکت کردن به معنای سهمی در خیری یافتن و از آن سود بردن و یا گروهی شرکت جستن بنابراین با آن همکاری داشتن است. مشارکت اجتماعی در این صورت عبارت از مشارکت کم و بیش آشکار در حیات اقتصادی، گذراندن اوقات فراغت، فرهنگ، تقبل مسئولیت‌های سیاسی و مدنی و… خواهد بود.
تعریف عملیاتی مشارکت اجتماعی :
در این پژوهش، برای سنجش مشارکت اجتماعی افراد و با بهرهگیری از پایان نامهها و پژوهش های دیگری که در این زمینه صورت پذیرفته است، از مقیاس اجتماعی چاپیین استفاده شده است. این مقیاس، مقیاس کلی مشارکت در انواع سازمان‌های داوطلبانه، رسمی و غیر رسمی، حرفه ای، مدنی، اجتماعی است. برای سنجش میزان مشارکت اجتماعی در مجموع ۲ سؤال طرح شده است، ابتدا با یک سؤال غربال و با طرح پرسش« آیا در گروه‌هایی چون هیئت های مذهبی، باشگاه های ورزشی، تشکل های صنفی، حلقه های مطالعاتی، انجمن های فرهنگی و هنری، نهادها و انجمن های سیاسی و انجمن های تخصصی و حرفهای و یا علمی مشارکت یا همکاری دارید؟» افرادی که مشارکت ندارند از افرادی که مشارکت دارند جدا می شوند، بنابراین کسی که به این سوال پاسخ خیر می دهد نمره مشارکت وی یک محسوب می شود کسی که به این سوال پاسخ بله می دهد سوال بعدی را پاسخ می دهد، که در آن از فرد خواسته شده است که میزان مشارکت و همکاری خود را در یک طیف ۵ قسمتی از بسیار زیاد تا بسیار کم بیان کند.
سوالات ۱-۳ تا ۵-۳ و همچنین ۱-۴ تا ۷-۴ پرسشنامه؛ میزان مشارکت اجتماعی افراد را میسنجد.
تعریف نظری اعتماد اجتماعی :
اعتماد اجتماعی شکلی از سرمایه ی اجتماعی است که جامعه آن را در گذر زمان به تدریج تعاملات افراد به صورت فرد با فرد بدست آورده و آنگاه به نوعی «خیر عامه» تبدیل می شود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار میگیرد.
اعتماد اجتماعی بر خلاف اعتماد فردی از شبکههای موجود در امور اجتماعی، مذهبی، هنجارهای روابط متقابل نمایشی میشود.
تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی:
اعتماد اجتماعی در دوسطح اعتمادبین فردی (اعتماد به دوستان و همسایگان) و اعتماد نهادی(اعتماد به محیط پیرامون) سنجیده می شودکه در این پژوهش هر دو سطح اعتماد مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین برای سنجش میزان اعتماد در ابعاد مذکور سؤال مطرح گردیده است.
سطح اعتماد فرد به نهادهای اجتماعی به وسیله ۵ سوال مورد سنجش قرار می گیرد که پاسخگویان در طیفی ۵ قسمتی از بسیار زیاد تا بسیار کم قادر به پاسخگویی بودند.
پس از محاسبه مجموع نمرات سه شاخص سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق در جامعه؛ امتیاز سازه سرمایه اجتماعی در سه سطح پایین (۴ تا ۱۷)، متوسط (۱۸ تا ۳۱) و بالا (۳۲ تا ۴۵) دستهبندی می گردد.
پس از انجام تعاریف عملیاتی فوق، دست به ساخت پرسشنامه زده شد که نتیجه آن، شکل گیری پرسشنامه ای در ۵ صفحه بصورت فشرده بود که این پرسشنامه در چند نقطه از شهر تهران و در ۴۰ نسخه بصورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,