جستجوی مقالات فارسی – 
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

جستجوی مقالات فارسی – عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

۴/۸۸

متوسط بالا

۳

سرهنگ تاجر بازار ۸/۸۱- رئیس شعبه بانک ۶/۸۱- جواهر فروش ۲/۸۱- مهندس کشاورزی ۶/۸۰- سردبیر روزنامه ۸/۷۹- نقاش هنرمند ۶/۷۹

۰/۸۱

۷/۷۷

۴

دبیردبیرستان ۴/۷۷- عضوهیات مدیره شرکت ۴/۷۶- گوینده صدا و سیما ۷۶- خبر نگار ۶/۷۴- هتلدار ۴/۷۴- فرش فرئش ۸/۷۳- صاحب چابخانه ۴/۷۲- روزنامه نگار ۲/۷۱

۵/۷۴

متوسط

۵

روحانی ۲/۶۹- تکنسین آزمایشگاه ۸/۶۸- رئیس کمیته ۲/۶۸- آموزگار دبستان ۴/۶۷- کتابفروش ۲/۶۷- مقاطعه کار ۶۶

۸/۶۷

۱/۶۴

۶

مهماندار هواپیما ۴/۶۶- سکارگر کارخانه ۸/۶۲- صاحب چلوکبابی ۶/۶۲- بهیار ۴/۶۲- گل فروش ۶/۶۱- مکانیک ۴/۶۰-پاسدار ۲/۶۰- تراشکار ۴/۵۹- خواربار فروش ۲/۵۸- آموزشیار نهضت ۳-۵۸- کارمند عادی دولت ۸/۵۷ کارمند بنیاد

۴/۶۰

متوسط پایین

۷

کشاورز ۴/۵۶- نجار ۲/۵۶- اغزیه فروش ۶/۵۵-سنگ کار ساختمان ۶/۵۵- صافکار ۶/۵۵ فروشنده فروشگاه ۸/۵۴- راننده قطار ۴/۵۴- جالیز کار ۵۴- باغبان ۶/۵۳- قالی باف ۴/۵۳- پاسبان ۲/۵۳- آهنگر ۵۳- نانوا ۲/۵۲- جوشکار ۲/۵۲- ماشین نویس ۸/۵۰- پستچی ۵۰- بنا ۵۰- کفاش ۶/۴۹- سلمانی ۴/۴۹- تلخنچی ۲/۴۹- گرمابه دار ۸/۴۸- لوله کش ۴/۴۸- راننده تاکسی ۲/۴۸- راننده کامیون ۲/۴۷- کارگر کارخانه ۸/۴۶- کارگر معدن ۲/۴۹

۲/۵۱

۲/۵۱

پایین

۸

دلال ۲/۴۲- نفت فروش ۴۲- کارگر پمپ بنزین ۴۱- کله پز ۸/۴۰- چوپان ۶/۳۸- قهوه چی ۳۸- پیشخدمت اداره ۴-۳۷- رفتگر ۲-۳۶- عمله ساختمان ۳۴-دستفروش ۳۴- واکسی ۶/۳۳

برچسب گذاری شده با: ,