عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های  …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های …

۱

۰

به عنوان مثال اگر پرسشگری ۲۰ عدد پرسشنامه در اختیار داشته باشد و بخواهد آن را در یک روز تکمیل نماید. باید به صورت زیر اقدام نماید.
ابتدا باید مکان استقرار خود را معین نماید، این مکان جایی است که بیشترین تردد افراد پیاده در آن مسیر صورت می‌گیرد. آمارگیری باید در صبح و بعد از ظهر صورت بگیرد و نیمی از پرسشنامه‌ها را در ساعت ۳۰/۱۰ تا ۳۰/۱۲ صبح و مابقی را در ساعت ۱۵ تا ۱۸ بعد از ظهر تکمیل نماید.
تذکر: پرسشگر نمی بایست زمانی که افراد خاصی از میدان تردد می‌نمایند را برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب نمایند (به عنوان مثال هنگام تعطیلی دبیرستان در صورتی که تردد دانش آموزان از میدان زیاد باشد).
باید توجه نمود اغلب در برخی از میدان‌ها کارگران تجمع می‌کنند، نباید در محل تجمع کارگران اقدام به تکمیل پرسشنامه نمود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. واحدتحلیل

.واحد تحلیل عبارت است از فرد، گروه و یا موضوعی که ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحد تحلیل، این سوال مطرح می شود که متغیر وابسته تحقیق،صفت چه چیزی؟ یا چه کسی؟ است. در این تحقیق؛ هر یک از افراد بالای ۱۵ سال تهران واحد تحلیل را تشکیل می دهند.
۲-ابزار پژوهش
یکی از ابزار های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. در تحقیقات معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود.
به همین منظور ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته توام با مصاحبه توسط پرسشگران آموزش دیده می باشد، تا بدین وسیله از معایب پرسشنامه کاسته شود و به وسیله پرسشنامه مصاحبه ای با ایجاد یک ارتباط صمیمی امکان درک و دریافت پاسخ های مناسب برای رسیدن به واقعیت فراهم شود.
۳- تکنیک توصیف و تحلیل دادهها
اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شد، بعد از انجام مراحل استخراج، کدگذاری و ورود اطلاعات به کامپیوتر با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح توصیفی با استفاده از جداول یک بعدی و به کمک شاخص‌های مرکزی، همانند میانگین، میانه و نما به توصیف دادهها میپردازیم و در سطح استنباطی که فرضیات مورد آزمون قرار میگیرند، از جداول دو بعدی، آزمون گاما و همبستگی پیرسون استفاده گردید. پس از بررسی رابطه معنیدار بودن رابطه متغیرهای مستقل و وابسته به منظور تحلیل تأثیرهای مشترک متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و نیز کنترل تعاملات بین متغیرها و تعیین سهم عوامل در تبیین و پیشبینی تغییرات متغیر مستقل، از تحلیل چند متغیری استفاده شده است.

  1. تعاریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق

۱-۷ : تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی
براساس آنچه مطرح شد میزان اعتماد به رژیم سیاسی نوع نگرش به اصل و اساس نظام و حمایت از آن، چگونگی عملکرد سیستم سیاسی جامعه در کل و نیز قواعد و قوانین حاکم بر آن میباشد؛ لذا در سنجش آن از شاخص ترکیبی ۱۵ گویهای استفاده شده است که در قالب طیف لیکرت سنجیده شد. در نتیجه متغیر اعتماد به نظام سیاسی از ترکیب شاخصهای کلی زیر صورت گرفت:
الف: گویه‌هایی که نگرش پاسخگویان را نسبت به مشروعیت و اساس نظام میسنجد.
ب: گویه‌هایی که نگرش پاسخگویان را نسبت به عملکرد و اعتمادشان به نهادهای نظام میسنجد.
ج: گویه‌هایی که نگرش پاسخگویان را نسبت به عملکرد و اعتمادشان به مسئولین نظام میسنجد.
معرف‌های فوق علاوه بر اینکه از تئوری بریتزر و دیگران استخراج شده است، در تحقیقات علمی دیگران از جمله در تحقیق کوثری (آنومی سیاسی)، یوسفی (مشروعیت سیاسی)، ماتیه دوگان (مشروعیت سیاسی) و تحقیقات مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم آمده است و در آزمون مقدماتی هم با آلفای ۸۸% ضریب پایانی بالایی را کسب کرد.
الف: شاخص مشروعیت و اساس نظام سیاسی شامل ۶ گویه بود که با طیف ۴ قسمتی لیکرت از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم سنجیده شد. لذا در سطح ترتیبی و فاصلهای قابل اندازه گیری شد و علاوه بر استفاده از تمامی آمارهای توصیفی، بسته به سطح سنجش متغیر مستقل، میتوان از آمارههای استنباطی چون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یا ضرایب رگرسیونی هم استفاده نمود. سؤالات ۱-۸ تا ۵-۸ پرسشنامه این شاخص را سنجید.
گویه‌های زیر در برگیرنده مشروعیت و اساس نظام سیاسی است.
-رأی مجدد به جمهوری اسلامی در صورت رفراندوم.
– حمایت از اصل نظام جمهوری اسلامی.
– رضایت کلی از عملکرد نظام.
-حمایت از قانون اساسی.
-دموکراتیک بودن نظام.
ب : عملکرد و اعتماد به نهادهای نظام
در تقسیمبندی بریتزر، نهادهای نظام جزئی از نظامهای سیاسی هستند و اعتماد به آنها بخشی از اعتماد سیاسی را تشکیل میدهند. این اعتماد نه صرفاً به کنشگرانی که در داخل این نهادها کار و خدمت میکنند، بلکه به عملکرد خود نهادها و برداشتی که مردم از تخصص آنها دارند بستگی دارد.
گیدنز ماهیت نهادهای مدرن را عمیقاً وابسته به مکانیسم‌های اعتماد به نظام‌های انتزاعی بویژه نظام‌های تخصصی میداند و معتقد است این نظام‌ها با قابلیت اعتماد به مهارت تخصصی تثبیت شده کار میکنند. او اعتماد به نهادها را صورت پایبندی‌های بیچهرهای میداند که طی آن ایمان به کارآییهای دانشی که شخص عادی تقریباً چیزی از آن نمیداند حفظ میشود (گیدنز، ۴:۱۳۷۷).

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,