عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

یکی از نکاتی که در این تحقیق رعایت شده، آموزش پرسشگران بود که در دو جلسه ۱ ساعته و با حضور همه پرسشگران صورت گرفت. در این جلسات محقق به همراه پرسشگران همه سوالات پرسشنامه را خوانده و به ابهامات و سولات پیش آمده پرسشگران پاسخ داده است. همچنین نکاتی در قالب تذکر به پرسشگران یادآوری شد که در ذیل می آید.
۲-۳ شیوه انتخاب افراد در میادین
در شهرها باید پرسشگری در میدان‌های مهم که بیشتر افراد در آنها تردد می‌نمایند نه خودروها، مدنظر قرار گیرد. این میدان‌ها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اکثر افرادی که در آنجا تردد می‌کنند و تا حد ممکن در نقاط مختلف شهر پراکنده باشند تا هم پوشش درآمدی و هم پوشش جغرافیایی در طرح نمونه گیری رعایت شود به طوری که جامعه آماری مورد مطالعه را بطور کامل پوشش دهند.
پرسشگران پس از انتخاب میادین در مکان‌هایی که بین دو ورودی یا خروجی هستند اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. نحوه انتخاب افراد به گونه‌ای بود که افراد از تمامی تیپ‌ها، گروه‌های سنی و جنسیتی در نمونه‌ها حضور داشتند. پرسشگر پس از انتخاب نفر اول، بین ۳ تا ۵ دقیقه بعد، اقدام به تکمیل پرسشنامه بعدی می کرد.
تذکر: اندازه نمونه در میادین باید به صورت سهمیه‌ای و مطابق با جدول توزیع سنی و جنسیتی مربوط تکمیل شود. نمونه‌ای از جدول توزیع سنی و جنسیتی در زیر آمده است.

برچسب گذاری شده با:
زن مرد
۱۵ تا ۲۴ سال ۱ ۱
۲۵ تا ۳۴ سال ۱ ۲
۳۵ تا ۴۴ سال ۱ ۱
۴۵ تا ۵۴ سال ۱ ۱
۵۵ سال و بالاتر