تحقیق – 
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

تحقیق – عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

روشهای تجربی و کمی روی آوردهاند و به شیوه های مختلف سعی دارند کیفیات را در قالب کمیات در آورده و با پشتوانههای نظری که از گذشته تا حال وجود دارد به تبیین وتشریح پدیدهها بپردازند. هر چند هر یک از روشها، مسائل و مشکلات خاص خود را دارند و هنوز در روشهای تحقیق اجتماعی کاستی های فراوان وجود دارد، ولی آنچه مسلم است؛ روشهای جدید تکامل یافتهتر و دقیقتر هستند.
با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرها و مفاهیم آن و نیز ویژگی‌های خاص جامعۀ آماری، در پژوهش حاضر از دو روش سود جستهایم؛ به لحاظ مفهومی از روش مطالععۀ اسنادی و از حیث تجربی برای بررسی متغیرها وچگونگی توزیع آن ها در جامعه از روش پیمایشی استفاده کردهایم. چهار ویژگی که در ذیل
میآید، دلایل انتخاب این روش برای تحقیق حاضر هستند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. ((پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف و پیش بینی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط میان برخی متغیر ها صورت می پذیرد که معمولا در مقیاس وسیع انجام می شود.)) (اوپنهایم، ۱۳۷۵: ۹).
  2. ((روش پیمایشی عام ترین نوع روش تحقیق است و روشی برای گرد آوری داده ها است که در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای افراد یکسان است) پاسخ دهند؛ این پاسخ ها مجموعۀ اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.)) (بیکر، ۱۳۸۳: ۱۹۷).
  3. (( این روش ابزاری مفید برای توصیف و ردیابی تغییرات در جوامع است و چنانچه به شیوه ای مطلوب اجرا شود به شناخت زندگی اجتماعی در زمان حال خدمت می کن.)) (پاشا شریفی، ۱۳۸۳: ۲۵۳).
  4. این روش هم می تواند به صورت ((توصیفی)) صرف باشد و هم ((تبیینی)). تأ کید زیاد بر تبیین به معنای بی اهمیتی تحقیق توصیفی نیست. تحقیق توصیفی با ((چگونگی)) امور و نه ((چرایی))
    آنها سر و کار دارد. توصیف دقیق اهمیت زیادی دارد؛ چنین توصیفی پایه و اساس یک نظریۀ معتبر است. اگر پدیده ای را کاملا و با دقت توصیف نکرده باشیم، تلاشمان برای تبیین آن به بیراهه می رود.
  5. جامعه آماری

جامعه آماری این طرح، شامل کلیه شهروندان بالای ۱۵ سال شهر تهران است.

  1. شیوه نمونه گیری

در این طرح اندازه نمونه تعیین شده ۴۰۰ خانوار است. برای دستیابی به این نمونه ابتدا نسبت افراد بالای ۱۵ سال شهری تهران محاسبه گردید. سپس با استفاده از فرمول زیر اندازه نمونه محاسبه گردید:
 
در این طرح با جایگذاری پارامترها ۰٫۵ p=، ۰٫۱= r در فرمول فوق تعداد کل نمونه در شهر تهران ۳۸۴ به دست آمد که با در نظر گرفتن خطای نمونه‌گیری اندازه نمونه برابر با ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد.
۱-۳ نحوه انتخاب میادین
در اینجا برای انجام نمونهگیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده میشود. ابتدا شهر تهران به ۵ ناحیه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تقسیم میشود.
دلیل انجام این کار این است که ضمن پوشش تمام نواحی تهران، بتوان نمونهای مکفی از هر ناحیه بدست آورد. پس از این تقسیم بندی در هر ناحیه ۲ منطقه به صورت تصادفی انتخاب و نمونه گیری در آنها صورت خواهد گرفت.

برچسب گذاری شده با:
تعداد نمونه منطقه منتخب شماره مناطق ناحیه
۸۰ ۱،۴ ۱،۲،۳،۴،۵ شمال ۱