مقاله علمی با منبع : 
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های  …

مقاله علمی با منبع : عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های …

احساس تعلق
مشارکت
اعتماد اجتماعی
اعتماد به نظام سیاسی
طبقه اجتماعی
اعتماد به مسئولین
مشروعیت نظام
استفاده از رسانه های جمعی دیگر
درآمد
منزلت شغلی
تحصیلات
سرمایه اجتماعی
اعتماد به نهادهای نظام
اینترنت
ماهواره
متغیرهای زمینه‌ای
نشریات خبری
۱-عوامل مرتبط بر میزان اعتماد شهروندان تهرانی به اخبار و برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا کدام ها هستند؟
فرضیههای تحقیق
۱-بین متغیرهای زمینه ای (سن، جنس و وضعیت تاهل) و میزان اعتماد به برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا رابطه وجود دارد.
۲-بین متغیر تحصیلات و متغیر میزان اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی تلویزیون رابطه وجود دارد.
۳-بین طبقه اجتماعی و میزان اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا رابطه وجود دارد.
۴-بین میزان اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا رابطه وجود دارد.
۵-بین میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا رابطه وجود دارد.
۶-بین میزان استفاده از رسانه‌های دیگر و میزان اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی سیمای ج.ا.ا رابطه وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هر نظریهای برای روشن شدن صحت و سقم و تواناییش در تبیین مسائل مطرح شده در دل خود، لاجرم در مرحلۀ عملیاتی باید به بوتۀ آزمایش و نقد گذاشته شود؛ بدین منظور در این تحقیق، فصل سوم با عنوان ((روش تحقیق)) تعبیه شده است تا گامی در صورت بندی و عملیاتی کردن سؤالها، فرضیهها، مفاهیم، تئوریها و… که در فصل های پیشین مطرح شد، برداشته شود و از مرحلۀ ((نظر)) به مرحلۀ عمل پا بگذاریم.
با این تفاسیر در این فصل به بررسی نحوۀ تحقیق که شامل (( روش تحقیق))، ((جامعۀ آماری))، ((روش نمونهگیری و حجم نمونه))، ((واحد تحلیل))، ((معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه))، ((ابزار پژوهش))، ((تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم))، ((روایی))، ((پایایی))، ((رویۀ جمع آوری
دادهها)) و ((فنون تجزیه و تحلیل)) پرداخته میشود و در کنار آنها به ((ملاحظات اخلاقی)) و ((محدودیت های پژوهش)) نیز، اشارهای می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. روش تحقیق

انسان همیشه به دنبال شناخت دقیق پدیده ها و وقایع اطراف خود بوده است و سعی داشته با حصول به شناخت محیط اطراف، آن را به کنترل و سیطرۀ خود در آورد. با پیشرفت تمدن بشری بر پیچیدگی
پدیدهها افزوده شده و در نتیجه شناخت آنها نیز با مشکلات فراوان مواجه شده است. شناخت مسائل در هر یک از عرصههای مختلف علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی شیوههای خاص خود را میطلبد. بنابراین دانشمندان نیز به دنبال کشف روشهای مختلف در شناخت پدیدهها بوده اند.
نوع و ماهیت موضوع پژوهش، روش علمی دستیابی به شناخت را تعیین میکند. در علوم اجتماعی و انسانی نیز دانشمندان تلاش داشتهاند تا با ابداع روشهای نو، پدیدههای اجتماعی را از زوایای مختلف مورد تحقیق و مطالعه قرار دهند. نگاهی به تاریخچۀ علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی در سدههای اخیر نشان میدهد که در گذشته دانشمندان با نگاه صرفا نظری به تحلیل مسائل می پرداختهاند، ولی اکنون به

برچسب گذاری شده با: , , , , ,