عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۳

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۳

اعتبار سازگاری: مساوی است با ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی‌ها در آزمون و نمرات آنان در معیار، در حال حاضر (ظهوری، ۱۳۷۸،۱۳۰-۱۲۹).
اعتبار محتوا: برای اندازهگیری این نوع اعتبار، روش‌های کمی و آماری دقیقی وجود ندارد و بیشتر با نظر دانشمندان و مجریان و دست اندرکاران مربوطه، به طور نظری معین می‌شود. در این موارد برای به دست آوردن جمع بندی نظرات، از میانگین و انحراف معیار نظرات افراد مذکور می‌توان کمک گرفت.
محقق در انجام این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده نموده است. این پرسشنامه از یک مقاله ISI(نام خانوادگی و تاریخ) و پرسشنامه(مقیمی و رمضان، ۱۳۹۲) می باشد که به تأیید اساتید راهنما و مشاور و صاحبنظرانی که با مفهوم تحقیق فعلی آشنایی داشتند رسیده، بیانگر روائی این پرسشنامه می باشد.
۳-۷-۲- تعیین پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه‌اندازه نتایج یکسانی را به همراه دارد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روشهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف- اجرای دوباره (روش بازآزمایی)
ب- روش موازی(همتا)
ج- روش تصنیف (دو نیمه کردن)
د- روش آلفای کرونباخ
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی: این روش عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. در این روش برای محاسبه ضریب اعتماد، ابتدا ابزار اندازهگیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می‌شود..
روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا : در این روش ضریب اعتماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می‌آید. خطاهای اندازه گیری و کمبود یا عدم وجود همسانی میان دو فرم همتای آزمون (تفاوت در سؤالات یا محتوی آنها) قابلیت اعتماد را کاهش می‌دهد.
روش تصنیف (دو نیمه کردن): این روش برای تعیین هماهنگی درونی یک آزمون به کار می‌رود..برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، سؤال‌های یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره سؤال‌های نیمه اول و نمره سؤال‌های نیمه دوم را محاسبه می‌کنیم. پس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را بدست می‌آوریم. ضریب همبستگی بهدست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش آلفای کرونباخ: این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمونهایی که خصیصه‌های مختلف را اندازهگیری می‌کنند به کار می‌رود (سرمد و همکاران،۱۳۸۳،۱۶۹-۱۶۶). در واقع ضریب آلفای کرونباخ، مشهورترین آزمونی است که برای سازگاری اجزاء پرسشها یا اجزای چند مقیاسی به کار می‌رود (سکاران،۱۳۹۰،۲۲۸).
ضریب پایایی ( آلفای کرونباخ) پرسشنامه مدیریت دانش محاسبه گردیده و ضریب پایایی ( آلفای کرونباخ) پرسشنامه عوامل موثر و به دست آمده است. با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار spss میزان ضریب پایایی محاسبه شده است.

پرسشنامه آلفای کرونباخ
کل پرسشنامه ۰٫۹۶۳
مدیریت دانش ۰٫۹۳۹
منابع انسانی ۰٫۸۵۸
فناوری اطلاعات ۰٫۸۷۷
فرهنگ ۰٫۸۳۴
ساختار سازمانی ۰٫۶۵۱
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , ,