مقاله دانشگاهی – 
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۱۹

مقاله دانشگاهی – عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۱۹

سلولوزی

۱- تافته آرین ۲- چاپ و نشر نوین ۳- گیلان مقوا ۴- کاسپین ۵- گیلان کارتن ۶- درفک

۹

شیمیایی

۱-بوتان ۲-دقیق شیمی ۳-پرسی ایران گاز

۱۰

غذایی

۱-داماش ۲-آرد شاد ۳-اشی مشی ۴-پگاه ۵-زمزم ۶- آریانوش ۷-خزر نوش ۸-خوراک دام وحدت ۹-خوراک دام اتحاد ۱۰-درفک ۱۱-مطهر ۱۲-نادری ۱۳-نادی ۱۴-چای چو ۱۵-روغن گنجه ۱۶-لویه ۱۷-چای چو ۱۸- فرامان ۱۹-کیسوم ۲۰-کلوچه نادریان فرد

۱۱

فلزی

۱-فولاد امیرکبیر ۲-فولاد گیلان ۳-ناکت ایرانیان ۴-پارس بست

۱۲

صنایع کانی و غیر فلزی

۱-بتن زحمتکش ۲-بتن سرآمد ۳-کاشی گیلانا ۴-کاشی خزر ۵-سیمان خزر ۶-شهاب شیشه ۷-لاتوم ۸-شعاع شرق ۹-پارس ۱۰- جوکار

۱۳

طراحی و ساخت ماشین‌آلات

۱-پارس خزر ۲-ماشین سازی گیلان ۳-الکترو موتور ایران ۴-زنجیر سازی ایران ۵-ایران تکنیک ۶-لوازم طبی ایران ۷-گیله مردان ۸-نگین آب ۹-بولر

۱۴

نساجی و پوشاک

-نوپوش ۲-ترمه پوشان ۳-بانوی گیلان ۴-جامعه گستر ۵-ایران برک ۶-سرزمین شاد ۷-ایران پوپلین ۸-پوشش ۹-اطلس خام ۱۰-پارس موکت ۱۱-بهیاف شمال ۱۲-بازیابان ۱۳-کنف کار

۱۵

دخانی

۱-آوای شرق طوس ۲-مجتمع دخانیات گیلان

در مرحله نمونهگیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا میکند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند.نمونهگیری یعن انتخاب تعدادی ازافراد، حوادث وی اشیاء که ازیک جامعه تعریف شده وبهعنوان نماینده آن جامعه انتخاب میشود(دلاور،۱۳۸۰،۱۱۱). گروه نمونه مجموعه کوچکی ازجامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند (سکاران،۱۳۹۰،۲۹۵).
نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخاب شده است، میتوان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد (بست، ۱۳۷۱،۲۴).
در صدر برنامهریزی هر مطالعه و تحقیقی این سؤال که ‌اندازه نمونه چقدر باشد قرار دارد. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد انتظار سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که انتخاب نمونه‌های کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد استفاده علمی است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷،۱۲).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.