سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۱

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۱

= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
 
۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات ، علاوه اینکه از منابع متعددی می توان استفاده نمود ، روش های مختلفی نیز وجود دارد که با توجه به نوع و هدف تحقیق ، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه آماری انتخاب می شوند. بطور کلی در این پژوهش روشهای جمع آوری اطلاعات شامل: مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی می باشد.
۳-۴-۱-مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع ، از منابع کتابخانه ای ، مقالات ، کتابهای مورد نیاز و شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده شده است.
۳-۴-۲- تحقیقات میدانی : در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند. به هنگامی که پژوهشگر دقیقا می داند در پی چیست و چگونه باید متغیر های خود را اندازه گیری کند پرسشنامه ابزار کارآمد تری برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود ، زیرا اطلاعات از نظر وقت ، نیرو و هزینه به طور کارآمد تری به دست می آید(سکاران ،اوما،۱۳۹۰،ص۲۶۰)
روش جمع آوری داده ها در این تحقیق به شکل میدانی بوده است . تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت.پرسشنامه مذکور بصورت بسته و در دو بخش استفاده شده است. بخش اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی و در بخش دوم مربوط به توسعه اشتغال بسیجیان ،داری سه ابعاد بوده که برای بعد عوامل محیطی ۱۱ سؤال، بعد عوامل محتوایی ۱۵ سؤال و بعد عوامل ساختاری ۲۴ سؤال طراحی گردیده است.
جدول ۳-۱- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش

بعد سؤالات
عوامل محیطی ۱-۱۱
عوامل محتوایی ۱۲- ۲۶
عوامل ساختاری ۲۷- ۵۰

۳-۵- روایی[۱۵] و پایایی[۱۶] ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵-۱- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد(خاکی ،۱۳۸۸،ص۲۴۴) . روشهای متعددی برای تعیین اعتبار اندازه گیری وجود دارد . در این پژوهش از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود .از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران،۱۳۸۰،ص ۱۷۱) که در این پژوهش جهت سنجش روایی ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی در اختیار اساتید محترم راهنما ،مشاور و صاحبنظران قرار گرفت و روایی پرسشنامه به تأیید رسیــد.
۳-۵-۲- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی به این موضوع می پردازد که ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را می سنجد. یا به عبارت دیگر ابزار سنجش در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می دهد. ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد.برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود،که شامل :اجرای دوباره آزمودن(روش باز آزمایی)، روش موازی (همتا) ،روش دو نیمه آزمون و ضریب آلفای کرونباخ می باشد(سکاران ،اوما،۱۳۹۰،ص ۲۲۶-۲۲۷). در ابتدا به صورت مقدماتی برای مشخص نمودن پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته، تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی پرسشنامه ، روایی آن به رؤیت افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه رسیده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 تعیین گردید.
جدول۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: