سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۰

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۰

ابعاد

شاخص

منابع

عوامل محیطی (زمینه ای)

قانونی- اقتصادی- محیط کاری

(Singer et al 2008)،(کاشیان و غضنفرنژاد،۱۳۸۹)، (میگون پوری و میگون پوری، ۱۳۸۹).

عوامل محتوایی
(رفتاری)

استقلال – آموزش – اطلاع رسانی – درون سازمانی و برون سازمانی – مشارکت و توسعه – اخلاق کاری

(Hayton,2005),( zhang et al 2008), (Moghimi,2013),( Piperopoulos,2012)
,(احمدپورداریانی،۱۳۸۷)

عوامل ساختاری

مدیریت هسته های علمی – ساختار مالی- تشکیل مشاوره-تحقیق و توسعه- راه اندازی مراکز رشد- سیستم اطلاعات و رایانه

,(Fax,2005),(Haiton,2005),(Wrght,2007),(Filip
et al 2009), ،(Etzhowitz,2003) ،(Van der Sijde et al 2007) (Rothaermel et al 2005)[‘ (موسوی و همکاران ،۱۳۸۹) ، (پورطهماسبی،۱۳۸۹) ، (تنها و تقوی، ۱۳۸۹).

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند .حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست.دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد (ساعی، ۱۳۸۱). تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی وپیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسئله ی مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید(سکاران،۱۳۹۰،ص ۱۳-۱۴).در این فصل از پایان نامه اطلاعات لازم در خصوص روش اجرای تحقیق ، جامعه آماری و نمونهها، روش گردآوری داده ها ،ابزار گرد آوری داده ها ،روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ،روایی و پایایی ابزار تحقیق ،که تحقیق را در جهت رسیدن به اهداف تحقیق و آزمون سوالات تحقیق کمک می کند ، توضیح داده می شود.
۳-۲- روش تحقیق
روش ، شیوه ی پیش رفتن بسوی یک هدف است وبه این منظور طراحی می شود که پدیده ها با موضوع تحقیق بهتر سازگار باشند(خاکی ،۱۳۸۸،ص۱۴۴) . تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال . تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی ، فعالیتی منظم است که در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است : ۱- کنترل دقیق ، شرطی که مانع تأثیر مانع عوامل نا مربوط و مزاحم می شود . ۲- نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.(‌دلاور،۱۳۹۱،ص ۳۰). و نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود بر خورد کنیم(سکاران،۱۳۸۸،ص۶).
پژوهش حاضر، بدلیل اینکه به آزمودن کارایی نظریه های علمی در حوزه ظرفیتهای توسعه اشتغال می پردازد ، از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی است.و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزارهای آمار استنباطی استفاده شده است.
۳-۳- جامعه[۱۳] و نمونه آماری[۱۴] :
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران،اوما،۱۳۸۸ص۲۹۴). جامعه آماری این پژوهش ،با توجه به این که هدف این تحقیق، شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان بوده است، جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از ۳ شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه بندی شده و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود به تعداد ۳۰۰ نفر نمونه گیری شد.
n= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , ,