تحقیق دانشگاهی – 
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۹

تحقیق دانشگاهی – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۹

۲۸

۲۰۰۵

Haiton

نتایج این تحقیق منجر به شناسایی عوامل گوناگونی همچون ارزیابی عملکرد ، حمایت سازمانی، آموزش در زمینه کارگروهی، طراحی شغل همراه با استقلال و اختیار کافی کارکنان، تبادل اطلاعات و منابع در داخل و خارج سازمان گشته است که منجر به کارآفرینی سازمانی می گردد

۲۹

۲۰۰۵

Fax

در این پژوهش گرایشهای کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه با در نظر شاخص های مالی و غیر مالی بررسی شده است و نشان داده شده که کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازما نها در شناسایی فرصت های جدید نقش موثر دارد

چارچوب مفهومی تحقیق
در این تحقیق با اقتباس از مدل سه شاخگی که یک ابزار تحلیلی است که بر اساس آن می توان کلیه مطالعات و تئوری های سازمان و مدیریت را در سه حوزه(محیطی،محتوایی،ساختاری) بررسی نمود.علت نامگذاری این مدل به سه شاخگی آن است که ارتباط بین عوامل ساختاری، محتوایی و محیطی به گونه ای می باشد، که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی تواند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد. به عبارت دیگر، رابطه بین این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ بوده و در عمل از هم جدایی ناپذیرند.در واقع، نوع روابط موجود بین این سه شاخه از نوع لازم و ملزوم بوده و به مثابه سه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان می باشند.درچنان رابطه ای، عوامل ساختاری و رفتاری و زمینه ای به شکل روابط سیستمی مداوم در حال تعامل می باشند. بنابراین، تمایز و تشخیص این سه جنبه از حیات سازمانی، صرفاً نظری بوده و فقط به منظور تجزیه و تحلیل شناخت مفاهیم و پدیده های سازمانی می باشد (میرزایی،۱۳۷۷و مقیمی،۱۳۸۳).با توجه به پیشینه بررسی شده، بر مبنای ادبیات نظری و مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج که بطور خلاصه در این تحقیق به آنها اشاره گردیده و متغیرهای مرتبط با آنها و با استنباط از مدل مورد نظر و شناسایی ظرفیت های اشتغال در بسیجیان استان گیلان،با ابعاد ؛ عوامل محیطی ، رفتاری ، ساختاری و بررسی ارتباط بین این عوامل و ویژگی های آنها با بهره گیری از نظرات (Singer et al 2008)، ((zhang et al 2008، (Hayton,2005)، (Moghimi,2013),(Piperopoulos,2012) (، ,(Fax,2005),(Haiton,2005),(Wrght,2007),(Filip et al 2009), (Etzhowitz,2003) ،(Van der Sijde et al 2007) ،(Rothaermel et al 2005) (کاشیان و غضنفر نژاد،۱۳۸۹)،(میگون پوری ومیگون پوری، ۱۳۸۹)،(احمدپورداریانی،۱۳۸۷)،(موسوی و همکاران ،۱۳۸۹)، (پورطهماسبی،۱۳۸۹) ، (تنها و تقوی، ۱۳۸۹) که در قالب مدل سه شاخگی دسته بندی و ترسیم گردیده استفاده شده است.
ظرفیت توسعه اشتغال
محتوایی
استقلال
آموزش
همکاری
مشارکت
اخلاق کاری
محیطی
قانونی
اقتصادی
محیط کاری
ساختاری
هسته های علمی
ساختار مالی
مشاوره متخصصان
مراکز تحقیقاتی
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق(میرزایی اهرنجانی،۱۳۷۵)
جدول ۱-۱- متغیرها ، شاخص ها و منابع فرصت های اشتغال

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,