مقاله – 
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۵

مقاله – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۵

نمودار۴-۲- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان .۹۹
نمودار۴-۳- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان .۱۰۰
نمودار۴-۴- هیستوگرام متغیر ظرفیت های بیرونی .۱۰۱
نمودار۴-۵- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی .۱۰۲
نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر ظرفیت های ساختاری .۱۰۳
نمودار۴-۷- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری .۱۰۴
نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر ظرفیت های درونی .۱۰۵
نمودار۴-۹- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی .۱۰۶
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- رویکرد در رده های بسیج ۶۸
چکیده
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از ۳ شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود به تعداد ۳۰۰ نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.
کلمات کلیدیتوسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، ۱۳۸۹). رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در این میان، مهم ترین و حساسترین عامل، عبارت از نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می نماید زیرا از یک سو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح می باشد. سرمایه انسانی، به ویژه در دهه های اخیر، در نظریه های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و مزیت نسبی کشورها، با توجه به سرمایه انسانی آنها مشخص می شود(پیراسته و کریمی، ۱۳۸۵). امروزه بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به کارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأکید زیادی دارند و بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها کار می گیرند(کاشیان و غضنفر نژاد، ۱۳۸۹).
موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. در این میان اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که نقش مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه است و با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهمیت مضاعفی می یابد(طاهری ،۱۳۹۱،ص۱).
با توجه به مباحث مختصر بیان شده در فوق و نیز مواردی که بعداً در خصوص اهمیت و ضرورت و توجه به مقوله شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان خواهد آمد، در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، تبیین سؤالات و بالاخره چگونگی تعیین اعتبار و روایی تحقیق می پردازد.
۱-۲- بیان مسأله
ورود بسیج به حوزه مدیریت اقتصاد و سازندگی اجتماعی به لحاظ نظری و عملی از پشتوا نه های قوی فکری و فرهنگی برخوردار است و ریشه درپیش فرضهای بنیادین انقلاب در حوزه عمومی و نحوه اداره نظام با اتّکا به مشارکت توده مردم برای نیل به اهداف متعالی، از جمله توسعه همه جانبه،پیشرفت وعدالت دارد.همچنین در این رویکرد،بسیج به مثابه یک نعمت وقدرت الهی مورد تاکید است و به فرموده حضرت امام خمینی(ره):”تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز ایران ارزانی داشت.(صحیفه نور،بیانات در سالروزتشکیل بسیج،۲/۹/۶۷)
یکی از راه های موثربرای حرکت رو به جلو در این عرصه وتنها راهبردی که می توانددر بالاترین سطح امکان بسیج منابع و ظرفیت های اجتماعی،جذب توانایی های فراگیر مردمی را برای غلبه بر مشکلات،آسیبها و تنگناههای گذشته و آینده فراهم کند،طرح بسیج سازندگی است.(فصلنامه مطالعات بسیج،سال سیزدهم،شماره ۴۹،زمستان۱۳۸۹،صفحه۱۰۲)
سازمان بسیج با داشتن ویژگی های ممتاز و در صورت تدوین و برنامه ریزی وارائه راهبردمشخص در حوزه کارآفرینی فردی وسازمانی میتواند اثر ویژه ای روی توسعه کارآفرینی و اشتغال گذارده و مانند نقش ممتاز آن در دوران جنگ تحمیلی،با بهره برداری از این موقعیت تاریخی کشور عامل توسعه اشتغال و کارآفرینی کشور و تجمع تعهد و تخصص در جهت توسعه اشتغال باشد.(میگون پوری،۱۳۸۹).
کارآفرین باید توانایی شناسایی فرصتهای نوآوری را داشته باشد و بتواند مزایای فرصتها را معین و با کاریزمای خود، مردم را در جهت سرمایه گذاری منابعشان در نوآوری مطرح شده، متقاعد سازد. کارآفرین کسی است که در جستجوی تحول خلاق است(Schumpeter1989). کارآفرینان فقط سیستم را به عنوان آنچه هست نمی بینند، بلکه به آن به عنوان آنچه می تواند باشد، می نگرند(Sykes, H. B. & et 1989).
کار آفرینی یک نوع زندگی کسب و کارانه است که در آن با استفاده از روش های خلاقانه،محصول یا خدمات نوآورانه و ارزشی جدید را با بهره برداری از مدیریت زمان،شناسایی منابع و خطر پذیری سرمایه گذاری ارائه می دهد(مقیمی،۱۳۸۳). کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و مورد توجه شرکتهایی است که رقابت در آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی های تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرح هاست. (Oliver1991, 169).
در واقع بسیج کارآفرینان برای پاسخگویی به نیاز های جامعه و بستر سازی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج،مانند پلی ارتباطی است بین خلاءها،دغدغه هاو چالش های موجود در سطح جامعه و اراده های خلاق و نوآور که در فرآیندهای رسمی و دولتی امکان بروز و حمایت نیافته اند.به استناد همین اولویتها و اهداف،می توان راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را برای بسیج برآورده کرد(عبدالملکی،هادی،۱۳۸۷).
از دیدگاه مقام معظم رهبری:بسیج جزءسازمانهای نظامی به معنای خاص آن به حساب نمی آید.بسیج،یعنی پیشگام و پیش قراول در همه میدانهای مورد نیاز کشور و نظام اسلامی(۶/۵/۱۳۷۹).انکار بسیج،انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور استو اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم،باید بگوییم بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن،پاک ترین انسانها، فداکارترین وآماده بکار ترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند(کارگشایی بسیج ناب در نظریه توسعه اسلامی-ایرانی،صفحه۲۳)
بسیج در همه عرصه های تولید و گسترش علم و تکنولوژی همچون مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آزمایشگاها و بیمارستان‌ها و رسانه‌ها، نفوذ داشته و این نخستین مزیت و توان بالقوه بسیج در امر ایجاد توانمندی نیروی انسانی مبتنی بر رویکردهای داوطلبانه است. علاوه بر آن بسیج می‌تواند فعالیت‌های گسترده تر در جذب نیروهای متخصص، کارآفرین و توانمند در کنار تعهد آنها در این مجامع داشته باشد. بسیج باید بتواند با فراهم کردن محیطی آماده ضمن جذب اطمینان برای کارآفرینان و متخصصان حوزه‌های مختلف، امکانات و شرایطی را که آنها برای کارآفرینی و استفاده از فرصت‌های اشتغال نیاز دارند را مهیا نماید. باید گفت علاوه بر تلاش آحاد بسیجیان در این عرصه، تشکیلات بسیج نیز با تشکیل خوشه‌ها و پارک‌های کارآفرینی و نوآوری و ایجاد هسته‌های پژوهشی برای دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و معلمین و اساتید و … و تشویق و حمایت از آنان، می‌تواند زمینه تلاش موثر بسیجیان در کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند.( کرشی،مسعود،۱۳۸۹)
بسیج با ترویج و تشویق مردم می تواند با کمک به کسب درآمد و فرصت های اشتغال پایدار، در مناطق روستایی که ابتکارات بخش دولتی و خصوصی کمرنگ تر به نظر می رسد به تأمین معاش پایدار و توسعه همه جانبه جوامع محلی کمک نماید(زمانی، ۱۳۸۷).
بسیج به عنوان یک نیروی انقلابی و مردمی، با توجه به فلسفه وجودی خود و همچنین تنوع طیفی اقشار در برگیرنده خود و نهایتا حوزه گسترده فعالیت خود در سطح کشور، توان بالقوه‌ای در حوزه اشتغال،‌ کارآفرینی و نوآوری دارد. این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها موجود در بسیج را می‌توان در حوزه‌های مختلف برای دستیابی به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی به کار گرفت(طهماسبی و تاجور، ۱۳۸۹).
از این رو بسیج بدلیل دارا بودن تشابهات با بخش اقتصاد مردمی و همگن وهمجنس بودن آن با این بخش می توانددر این مسیر کام های موثری بردارد.پرداختن به این موضوع مهم و اساسی و اتخاذ مجموعه ای از سیاست های همگون ونظامند برای توسعه ظرفیت های اشتغال بسیجیان اهمیتی اساسی دارد. ازاین رو با استناد به موارد مذکور،مسئله اصلی تحقیق حاضر به شکل زیر قابل تبیین است: ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان کدامند؟
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
با شدت گرفتن مطالعات در خصوص کارآفرینی و مطرح شدن سوالاتی همچون وظیفه کار آفرین در شرکت پس از تاسیس، مشاهده بعضی از اقدامات کارآفرینانه از سوی شرکت های بزرگ،تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و باز گرداندن بخشی ازمالکیت به مدیران در راستای ایجاد انگیزه و قرار گرفتن نوآوری،سبب گردید تا کارآفرینی سازمانی به عنوان یک استراتژی نوین در شرکتهای بزرگ برای دستیابی به نوآوری،موفقیت،رشد و بقا در تحقیقات مدیریتی ورود و مورد توجه ویژه ای قرار گیرد(ناهید،مجتبی،۱۳۹۱) .
در حال حاضر شکاف عظیم و روزافزون میان عرضه و تقاضای نیروی کار، علاوه بر پیچیده تر نمودن معضلات اقتصادی، باعث ایجاد تعارضات اجتماعی و سیاسی در کشور گردیده است و بحران هایی را پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار خواهد داد، که تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و توسعه کشور است بنابراین برای تعدیل مشکلات اقتصادی و رسیدن به اهداف اشتغال پایدار در سند چشم انداز ضروری است که همه ارکان نظام جمهوری اسلامی و آحاد جامعه اسلامی با مد نظر قرار دادن فرمایشات رهبری انقلاب، خود را در راه رسیدن به این امر متعهد دانسته و از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری ننمایند.بسیج نیز به عنوان یک نهاد مردمی – اسلامی که داعیه دار تبعیت محض از فرامین ولی فقیه جامعه اسلامی است، یکی از ارگانهایی است که هم با توجه به فلسفه وجودی آن و هم با توجه به گستردگی طیفهای مردمی در برگیرنده و هم گستردگی جغرافیایی سازمان خود، می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در این زمینه ایفا نماید. از این رو ورود بسیج به حوزه اقتصادی جهت تعدیل معضلات مربوط به اشتغال و بیکاری ضرورتی روزافزون دارد. بسیجیان جان بر کف ایران، با وجود فقدان امکانات و تجهیزات کافی و تفوق قدرت های زورمدار برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی، بی وقفه علیه نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های حاکم بر جهان مبارزه نمودند و به وسیله انتشار فرهنگی مبانی اسلام، اعتراض خود را از وضع موجود به گوش جهانیان رسانده اند، تا جایی که در رده بندی های جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور معترض قلمداد می کنند(سریع القلم،۱۳۸۷). اهمیت توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان نیروهای متعهد بسیجی و ضرورت پرداختن به آن به عنوان یک مسئله راهبردی برای توسعه کسب و کار در کشور در قالب شرکت های تعاونی با هدف رشد و پویایی افراد در حوزه کارآفرینی و دانش تولید ثروت در جامعه،افزایش اشتغال در کشور و توسعه شرکت های فعال با مدیریت کارآفرینان بسیجی،بر هیچ کس پوشیده نیست. اهمیت حضور بسیج در توسعه اشتغال در کشور با توجه به توان نیروی انسانی،فرهنگ اسلامی و روحیه ایثار منابع انسانی آن به عنوان ویژگی های منحصر به فرد بسیج،امری بایسته و شایسته است(میگون پوری،۱۳۸۹).
از این رو با توجه به اهمیت نقش بسیجیان درعرصه سازندگی، شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان ضرورت می یابد. این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها موجود در بسیج را می‌توان در حوزه‌های مختلف برای دستیابی به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی به کار گرفت
۱-۴- اهداف تحقیق:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,