سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

اجرایی ماده 136 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه کشور بهره برداری شد. در متن پیش نویس یاد شده، فعالیت های قابل واگذاری در دو دسته فعالیت های قابل واگذاری در بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی شدند که ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری وتهیه طرح های جامع و تفصیلی به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به شهرداری ها در کوتاه مدت اعلام گردیدند.
4-2- جمع بندی فصل و ارائه مدل تحلیلی
همانگونه که در این فصل مشاهده شد، تامین مسکن یکی از وظایف مهم شهرداری ها در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و شاید یکی از علل موفقیت کشورهای توسعه یافته در حل مسئله ی مسکن حضور پر رنگ و نقش مهم شهرداری های آنها در تامین مسکن باشد. در ایران با اینکه در بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه ی تامین و ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت یکی از وظایف شهرداری های بر شمرده شده است اما متاسفانه تا کنون هیچ گاه، هیچ یک از بخش های فرآیند مدیریت مسکن شهری که خود منجر به تامین مسکن شهری خواهد شد به شهرداری ها واگذار نشده است. با بررسی های انجام شده در قوانین مشاهده می شود که خلاء های قانونی بسیاری برای ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری وجود دارد. با توجه به مبانی نظری بررسی شده و همچنین مطالعه قوانین و بررسی وضعیت موجود مسکن مدل تحلیلی زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شده است.
جدول2- 7: مدل تحلیلی پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت قانونی
تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
اجرای قوانین، ضوابط و مقررات
نظارت بر اجرای قوانین، ضوابط و مقررات
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
اولویت بندی
*
تعیین اهداف تامین مسکن
*
تامین زمین
شناسایی زمین
*
*
برنامه ریزی زمین
*
*
*
تخصیص زمین
*
*
*
تامین مالی
سرمایه گذاری
*
*
*
بودجه ریزی
*
*
*
ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط
*
ارزیابی گزینه های ممکن
*
*


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انتخاب گزینه مطلوب
اجرا
*
*
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
*
*
هماهنگی
*
*
مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت سازمانی
منابع انسانی و کارشناسی
ساختار سازمانی
فرآیندها و روش های مدیریتی
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
*
اولویت بندی
تعیین اهداف تامین مسکن
تامین زمین
شناسایی زمین
*
*
برنامه ریزی زمین
*
*
*
تخصیص زمین
*
تامین مالی
سرمایه گذاری
*
بودجه ریزی
*
ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط
ارزیابی گزینه های ممکن
انتخاب گزینه مطلوب
*
اجرا
*
*
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
*
*
هماهنگی
*
*

مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت نهادی
ظرفیت اجتماعی
نهاد های رسمی و شبکه های درون حکومتی
تشکل های غیر رسمی
سرمایه اجتماعی
مشارکت
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
*
*
اولویت بندی
*
*
تعیین اهداف تامین مسکن
*
*
تامین زمین
شناسایی زمین
*
*
برنامه ریزی زمین
*
تخصیص زمین
*
تامین مالی
سرمایه گذاری
*
*
بودجه ریزی
*
ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط
*
*
ارزیابی گزینه های ممکن
انتخاب گزینه مطلوب
*
*
اجرا
*
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
*
هماهنگی
*
*
*
*
شکل2-3: مدل تحلیلی پژوهش
شکل2-3: مدل تحلیلی پژوهش
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن

تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن

تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن

تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن

فصل 3: روش تحقیق
مقدمه
در این فصل خلاصه ای از مراحل اصلی پژوهش، شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، زمان انجام پژوهش، متغیر های مورد بررسی، ابزار گرد آوری داده ها، روش تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش توضیحاتی ارائه می گردد.
1-3- روش تحقیق
روش کلی این پژوهش تحلیلی – توصیفی می باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی می باشد. پژوهش از آنجا که ظرفیت شهرداری تهران را از دیدگاه متخصصان مورد ارزیابی قرار می دهد پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 13 سوال که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین 8 خوشه (واحد سازمانی) در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و همچنین جامعه متخصصین انتخاب شده بود جمع آوری گردید و پس از آن با توصیف داده ها و با استفاده ازنرم افزار آماری spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است.
2-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش به سه بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران غیر وابسته به دو سازمان مذکور تقسیم می شود. به عبارتی کارشناسان و مدیران موثر و مرتبط با مسکن شهری در این دو سازمان که ویژگی مشترک آنها اشتغال به کار در این سازمان ها می باشد و همچنین متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی و بخش خصوصی در حوزه مسکن به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. برای مشخص شدن واحد هایی که در هر یک از سازمان های شهرداری تهران و وزارت راه به نوعی در امر مسکن شهری دخیل هستند، لیستی از کلیه واحدهای سازمانی در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تهیه و شرح وظایف آنان جمع آوری شد. پس از مشورت با استاد راهنما، واحد های دخیل در امر مسکن شهری در هر دو سازمان مشخص گردید. بر این اساس لیست واحد های سازمانی که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند در جدول 3-1 نمایش داده شده است.
جدول 3- 1: واحدهای سازمانی انتخاب شده به عنوان جامعه آماری
ردیف
واحدهای سازمانی شهرداری تهران
ردیف
واحد های سازمانی وزارت راه و شهرسازی
1
معاونت شهرسازی و معماری
4
معاونت معماری و شهرسازی
2
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
5
معاونت مسکن و ساختمان
3
سازمان نوسازی شهر تهران
6
سازمان ملی زمین و مسکن
7
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
8
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
]تنظیم توسط نگارنده[
بدین ترتیب جامعه آماری در وزارت راه و شهرسازی شامل 5 واحد سازمانی و در شهرداری تهران شامل 3 واحد سازمانی می باشد. جامعه آماری صاحبنظران نیز شامل اساتید و دانشجویان دکتری رشته شهرسازی دانشگاه های تهران و همچنین شرکت های خصوصی مشاوره معماری و شهرسازی مشغول به کار در حوزه مسکن می باشند.
3-3- حجم نمونه

 
 
حجم نمونه از طریق جدول مورگان و با در نظر گرفتن جامعه آماری حدود 300 نفر، عدد 169 بدست آمد که از 169 پرسشنامه پخش شده به علت عدم همکاری سازمان ها 131 پرسشنامه تکمیل گردیده است.
4-3- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از روش خوشه ای و تصادفی می باشد؛ بدین صورت که جامعه مورد مطالعه به سه بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و متخصصین تقسیم شد که برای جامعه آماری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بر اساس تعداد واحد های سازمانی در دو سازمان مذکور به 8 خوشه تقسیم گردید و نمونه مورد نظر به طور تصادفی از هر خوشه (واحد سازمانی) انتخاب شده است. همچنین برای جامعه متخصصین نیز به طور تصادفی نمونه گیری صورت گرفته است.
5-3- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران در نظر گرفته شده است و از نظر قلمرو زمانی نیز اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای مربوط به دهه 1380 (سالهای 1380 تا 1390) به بعد می باشد و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در آذر 1393 گردآوری شده است.
6-3- ابزار و روش گرد آوری داده ها
روش های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
الف) روش کتابخانه ای: جهت گردآوری داده های مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای که شامل مرور اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در خصوص تجربیات بین المللی، استنادات قانونی و مدل های موجود در داخل و خارج کشور و همچنین توصیف روند موجود مداخلات شهرداری در خصوص مسکن شهری استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که با بررسی های انجام شده هیچ مورد مشابهی که به بررسی نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهرداری پرداخته باشد در ایران یافت نشد.
ب) روش میدانی: به منظور پاسخ به سوالات پژوهش از دو روش میدانی مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل عدم وجود تحقیق مشابه در ایران، مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی از ابتدای شکل گیری موضوع یکی از ضرورت های این پژوهش به شمار می آمد که بدین منظور از مصاحبه های اکتشافی با این خبرگان استفاده شد. همچنین به منظور جمع آوری داده های کمی نیز پرسشنامه ای که بر مبنای مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری فصل دوم تدوین شده بود؛ مورد استفاده قرار گرفت.
7-3- پرسشنامه پژوهش
پرسشنامه پژوهش در قالب 10 سوال تستی و 3 سوال تشریحی تدوین گردیده است. به منظور بررسی ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در « برنامه ریزی »، «تامین زمین مسکن»، « تامین مالی»، «هدایت و کنترل ساخت و ساز»، « سیاست گذاری» و « سازماندهی و هدایت نقش آفرینان» مسکن شهری از یک پرسشنامه چند بعدی استفاده شده است که در هر بعد برای سنجش نظرات افراد نسبت به هر کدام از ظرفیت ها در وضع موجود بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه ای (1، 3، 5، 7 و 9) و در ظرفیت ممکن طیف لیکرت (0، 5، 10) استفاده شده است. روش استنباط این مطلب که هر کدام از ظرفیت ها در چه وضعیتی قرار دارند به این صورت است که حداقل 50 درصد از پاسخ گویان می بایست معتقد باشند که ظرفیت موجود یا ممکن شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری بالاتر یا پایین تر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین چنانچه در سطح اطمینان 95 درصد میانگین پاسخ ها از حد متوسط در وضعیت ممکن بیشتر باشد(حد متوسط در طیف مذکور 5 است) به این معناست که امکان ارتقای ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت مشکن شهری وجود دارد.
در جدول 3-2 ارتباط هریک از سوالات پرسشنامه با سوالات فرعی تحقیق و ابعاد و شاخص های مدل تحلیلی نمایش داده شده است.
جدول 3- 2: ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات و مدل تحلیلی پژوهش
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
شماره سوال پرسشنامه
سوالات فرعی تحقیق
مدیریت مسکن شهری
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
4- 7- 8
1
اولویت بندی
1- 7- 9
1
تعیین اهداف تامین مسکن
1- 7- 9
1
تامین زمین
شناسایی زمین
1- 2- 4- 6- 7- 8
2
برنامه ریزی زمین
1- 2- 3- 5- 6- 7
2
تخصیص زمین
1- 2- 3- 6- 7
2
تامین مالی
سرمایه گذاری
1- 2- 3- 6- 7- 8
3
بودجه ریزی
1- 2- 3- 5- 7
3
هدایت و کنترل ساخت و ساز
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
4
سیاست گذاری
شناخت محیط
2- 9- 10
5
ارزیابی گزینه های ممکن
2- 3
5
انتخاب گزینه مطلوب
6- 7- 10
5
اجرا
2- 3- 4- 6- 7
5
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
1- 3- 5- 6- 7
6
هماهنگی
1- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10
6
ظرفیت شهرداری
ظرفیت قانونی
تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
1
1- 2- 3- 4- 6
اجرای تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
2
2- 3- 4- 5
نظارت بر تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
3
2- 3- 4- 5- 6
ظرفیت سازمانی
منابع انسانی و کارشناسی
4
1- 2- 4- 5
ساختار سازمانی
5
2- 3- 4- 5
فرآیندها و روش های مدیریتی
6
2- 3- 4-5- 6
ظرفیت نهادی
نهادهای رسمی و شبکه های درون حکومتی
7
1- 2- 3- 4- 5- 6
تشکل های غیر رسمی
8
1- 2- 3- 4- 6
ظرفیت اجتماعی
سرمایه اجتماعی
9
1- 4- 5- 6
مشارکت پذیری
10
4- 5- 6
]تنظیم توسط نگارنده[
8-3- تعیین امتیاز پرسشنامه
پرسشنامه ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن مدیریت مسکن شهری را اندازه گیری می کند. پرسشنامه ای که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است دارای طیف پاسخ دهی لیکرت می باشد. در جدول 3-3 طیف امتیازات سوالات پرسشنامه آورده شده است.
جدول 3- 3: جدول تعیین امتیاز پ رسشنامه<
br />سوالات
طیف پاسخ دهی
گزینه ها
توضیحات
وضعیت موجود
طیف پاسخ دهی وزنی
1- 3- 5- 7- 9
امتیاز 1: بسیار کم
امتیاز 3: کم
امتیاز 5: متوسط
امتیاز 7: زیاد
امتیاز 9: بسیار زیاد
میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد 9 نمایانگر بیشترین ظرفیت و میانگین های کمتر از 5 بیانگر کمترین ظرفیت می باشد.
وضعیت ممکن
طیف پاسخ دهی وزنی
10- 5- 0
امتیاز 10: ممکن است
امتیاز 5: تا حدی ممکن است
امتیاز 0: غیر ممکن است
میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد 10 نمایانگر بهترین حالت امکان تحقق و میانگین های کمتر از 5 بیانگر عدم وجود ظرفیت لازم برای تحقق هریک از مولفه ها می باشد.
] تنظیم توسط نگارنده[
9-3- پایایی و روایی پژوهش
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می‌رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه‌گیری‌ها هستند. به طوری که هرچه میزان اشتباه محقق در مورد ملاک‌ها و عوامل اندازه‌گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد. اعتبار در اندازه‌گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی می‌گویند (مومنی، 1389)
روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که واقعاً در پی سنجش آن هستیم یا خیر. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد (مومنی، 1389).
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، روایی صوری برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محققان در زمینه تحقیق، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید؛ که بدین ترتیب از متخصصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر اساتید مرتبط، نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. در این تحقیق برای افزایش روایی، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
1- استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید مرتبط با موضوع.
2- مطالعه مقالات، کتب و مجلات خارجی
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند (مومنی، 1389). پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*