روشهای ارزیابی

روشهای ارزیابی

در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شد:
استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان شرکت صنعتی نیرو محرکه،
مطالعه پرسشنامههای مشابه، مقالهها، کتابها و مجلات،
توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دستاندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.
۳-۸- پایایی۴۲ (اعتمادپذیری) پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذیری تعبیر میشود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۵۵). برای برآورد اعتبار پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. در واقع برای پرسشنامههایی که پاسخهای چندگزینهای دارند، استفاده از این آزمون توصیه میشود.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از: Si2: مجموع واریانس
α: ضریب آلفای کرونباخ
St2: واریانس کل
N: تعداد سؤالات پرسشنامه (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛ ۱۶۹).
جدول ۳-۳، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ۳-۲- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
ردیف
پرسشنامه
مقدار آلفای کرونباخ
۱
کل پرسشنامه
۰.۸۵۵
۲
کیفیت
۰.۸۸۱
۳
خدمات
۰.۸۲۶
۴
هزینه
۰.۸۳۳ همانطور که در جدول ۳-۲ مشاهده میشود مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از ۰.۷ بیشتر میباشد، بنابراین پایایی پرسشنامه تائید میگردد.
۳-۹- تصمیمگیری در شرایط فازی
تصمیمگیری فرآیند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینههای موجود است. تقریباً در اکثر مسائل تصمیمگیری به علت کثرت معیارها، تصمیمگیرنده دچار مشکل میشود. از این رو برای اکثر مسائل، تصمیمگیرنده میخواهد به بیش از یک هدف، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیتها، دست یابد (Zeleny, 1982).
در تصمیمگیری چندمعیاره کلاسیک وزن معیارها کاملاً شناخته شده است؛ اما بهدلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در اظهارات تصمیمگیرنده، بیان دادهها بهصورت قطعی نامناسب است. از آنجاییکه قضاوتهای انسانی نمیتوانند بهوسیله مقادیر عددی دقیق برآورد شوند و معمولاً مبهم هستند؛ ازاینرو نمیتوان از تکنیکهای تصمیمگیری کلاسیک برای اینگونه مسائل تصمیمگیری استفاده کرد (آسیان، ۱۳۸۷). در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای رفع اینگونه ابهامات و عدم قطعیتها صورت پذیرفته که نهایتاً منجربه بکارگیری تئوری مجموعههای فازی در روشهای ارزیابی چندمعیاره گردیده است (Chen & Hwang, 1992).
تئوری فازی در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفیزاده نشر پیدا کرده است. این تئوری برای شرایط متغیر و شرایط غیر قابل مقایسه بودن مناسب است. قضاوتهای مردم عموماً بهصورت مبهم مانند عبارات زبانی: مساوی، نسبتاً قوی، خیلی قوی، بینهایت قوی و … با یک درجه اهمیت میباشد. تئوری فازی میتواند به ابهام موجود در عبارتهای زبانی نظردهندگان کمک کند .(Semih, 2009) مطلوبیت گزینهها در مقایسه با همه معیارها معمولاً به صورت اعداد فازی بیان میگردند که آن را مطلوبیت فازی مینامند و توسط روشهای ارزیابی تصمیمگیری فازی سنجیده میشوند. رتبهبندی گزینهها بر اساس مقایسه مطلوبیتهای فازی مربوطه است (Yeh & Deng, 2004).
۳-۹-۱- تکنیک تاپسیس فازی
تاپسیس (روش اولویتبندی با توجه به شباهت با راهحل ایدهآل مثبت)، بهعنوان یکی از روشهای کلاسیک MCDM شناخته شده است که در سال ۱۹۸۱ توسط هوانگ و یون برای حل مسائل MCDM توسعه داده شد که بر اساس تعیین ایدهآل بود. گزینه۴۳ انتخاب شده باید دارای کوتاهترین فاصله از ایدهآل مثبت و از طرف دیگر بیشترین فاصله از ایدهآل منفی باشد (Hwang & Yoon,1981). سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران از آغاز دهه ۱۳۷۰ به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود میشود.
مراحل تصمیمگیری به کمک تکنیک تاپسیس فازی بهشرح زیر است:
مرحله ۱- بدست آوردن بردار اوزان w~j ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*