رهبری در مدارس

رهبری در مدارس

رهبری در مدارس

رهبری ، فراگرد تأثیر اجتماعی است که هم ازعناصر عاطفی وهم ازعناصر عقلانی تشکیل شده

است . رهبرومدیر به افرادی گفته می شود که صاحب موقعیتی هستند که در انتظار اعمال رهبری

می رود . به نظر می رسد که شخصیت ، انگیزه ونشانه های مهارت ، به طورسیستماتیک بارهبری

در مدارس مرتبط است .

عامل موقعیتی مهم دررهبری آموزشی عبارت از : محیط ،نقش های رهبر ، ویژگی های زیردستان

و مشخصات سازمان می باشد . رفتارهای ( وظیفه مدار ، رابطه مدار و تغییر مدار )  انواع بنیادین

رفتار رهبر می باشند .

اثربخشی رهبررا می توان متشکل ازسه بعد: شخصی،سازمانی و فردی تصور کرد. هم رهبرو هم

طرفدارانش عاملان کلیدی برای ایجاد یک رابطه فرهمند محسوب می شوند .

ازآنجا که رهبری به عنوان تکیه گاه عمل کرده ،درمواقع تغییر راهنمایی کرده ومسئول اثربخشی

سازمانها می باشند مهم هستند . رهبران تحول گرا از نفوذ ایده آل انگیزه الهام بخش ، تحریک

 عقلانی و ملاحظات فردی برای تغییر مدارس خود استفاده می کنند.  تربیت رهبران بالقوه،

انتخاب مدیران جدید، تغییر مدیران ( جانشینی) ، مهندسی موقعیت و دگرگونی فرهنگ سازمانی

روشهای اصلاح مدارس هستند (میرمحمد سید عباس زاده،1387:  508 و507 )  .

توماس هوئر 1 (2005) جلوگاه قدرت رهبری آموزشی رادر توانمند سازی معلمان می بیند . رهبری

آموزشی برای انجام وظایف خود ، بویژه  نیاز دارد تا چشم انداز روشنی از اهداف  آموزشی و نحوه

دستیابی به آنها داشته باشد وآن را فراروی معلمان بگشاید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.Hoerr,Thomas

مدیریت مدرسه یک رهبری آموزشی است که موفقیت تمام دانش آموزان رااز طریق موارد ذیل به

انجام می رساند :

1 ـ  تسهیل پیشرفت  و تقسیم بندی کارها با بکارگیری دیدگاهی که مورد تأیید و حمایت کلیه

کسانی است که در ارتباط با مدارس هستند .

2 ـ حمایت ازرشدو تداوم فرهنگ مدرسه وبرنامه آموزشی که هادی یادگیری دانش آموزان ورشد

حرفه ای کارکنان باشد .

3 ـ مدیریت مناسب  سازمان ، عملیات ومنابع مالی وانسانی جهت محیطی باکارآیی بالا ویادگیری

موثر .

4 ـ همکاری با خانواده ها واولیای مدرسه ، دادن پاسخ مناسب به موارد مورد علاقه آنها ، برطرف

نمودن نیازهای آنها و بسیج منابعی که در مدرسه است .

5 ـ با درستی وصداقت ، شفافیت وعدالت فتار نمودن وبه کار بردن روش های اخلاقی .

6 ـ درک وپاسخگویی به محتوای فرهنگی ، قانونی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فشارهای سیاسی

وهمچنین تأثیر گذاری برروی آنها ( تری1 ، رهبری با تمام وجود ، 1999: 29 ) . 

یکی از وظایف اصلی رهبران آموزشی ،  تضمین کیفیت دایمی برای انجام  فعالیت ها در سطح

مدرسه است .  این هدف با استقرار نظام پایش و ارزشیابی عملی می شود . راتون2 ( 2008  ) نیز

نظام پایش کیفیت را اقدامی اساسی درجهت هدایت  یادگیری درمدرسه تلقی می کند که براساس

نتایج آن ، برنامه های مداخله ای مدرسه برای بهبود امور یادگیری دانش آموزان سازمان می یابد

 ( ساکی ، 1388 :126)  .

]]>