رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مبانی فقهی و حقوقی

در برابر چیزی که می دهند به چه چیزی دست می یابند و به همین دلیل است که معامله مبهم یا مورد تردید را منع کرده و توانایی بر تسلیم را از شرایط درستی آن قرار داده اند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد باید پذیرفت که مبنای واقعی قدرت بر تسلیم مورد معامله بر اساس ساختمان حقوقی معاوضه ای بودن معاهدات است ، زیرا هدف طرفین از انعقاد معامله بدست آوردن مالی است و معاهده ای که غرری باشد مقصود و منظور طرفین قرار نخواهد گرفت .
بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم
مساله ای که در این خصوص مطرح می گردد این است که آیا قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم آن مانع تحقق عقد می باشد ؟ نتایجی که از این بحث حاصل می شود این است که اگر قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد باشد وجود آن برای صحت عقد باید احراز شود و در صورت تردید در وجود قدرت بر تسلیم به حکم اصل عدم ، تحقق عقد را باید منتفی دانست . در صورتی که هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله مانع از تحقق عقد شود در صورت تردید در وجود یا عدم وجود قدرت به حکم اصل عدم وجود مانع عینی عجز از تسلیم را باید منتفی دانسته و حکم به تحقق عقد نمود .
در حقیقت با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مربوط و نصوصی که دلالت بر بطلان معامله غرری دارد باید بر آن بود که قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت عقد است و در موارد تردید در وجود قدرت معامله باطل است و بنا بر اصل استصحاب بقای قدرت و اصل صحت عقد یا عمومات فقهی مربوط به صحت عقد در موارد مشکوک نمی تواند صحت عقد را در مورد تردید در وجود یا عدم وجود قدرت بر تسلیم ثابت نماید زیرا موارد تردید از مصادیق نصوص دیگر نهی از بیع غرری است که بطلان عقد را نتیجه می دهد .
بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم
مساله ای که در خصوص قدرت بر تسلیم حائز اهمیت است زمان قدرت بر تسلیم است بدین ترتیب که در مدت بین تشکیل تا اجرای عقد ، قدرت بر تسلیم مورد معامله برای چه زمانی لازم است ؟ زمان تشکیل یا زمان اجرای عقد یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد ؟
قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم و اجرای عقد می باشد و عدم قدرت در زمان تشکیل عقد تاثیری در عقد ندارد . بنابراین چنانچه طرفین در رابطه با موعد تسلیم قراری داشته باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط می باشد و پیش از آن موعد تسلیمی صورت نمی گیرد تا قدرت بر تسلیم لازم باشد .
چنانچه م 370 ق.م مقرر می نماید : (( اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند ، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد )) و م 371 ق.م در راستای همین حکم در مورد معامله فضولی می افزاید : ((در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .)) چنانچه متعهد به تسلیم مبیع حین العقد قادر به انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع بوده ولی بعد از آن عقد در اثر حادثه ای ممتنع شود وچنانچه انجام مورد تعهد یا تسلیم مبیع بعد از موعد مقرر امکان پذیر باشد متعهد له می تواند صبر کند تا متعهد قدرت بر تسلیم آن را پیدا نماید و نمی تواند عقد را فسخ کند . این در صورتی است که تسلیم مورد تعهد در موعد مقرر به نحو وحدت مطلوب مورد قصد انشاء طرفین نباشد . بدیهی است در صورتی که مجموع مرکب از مورد معامله و تقید آن به زمان مقرر برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر طرفین معامله باشد وتسلیم مورد معامله برای آن زمان هر چند به طور موقت غیر مقدور باشد معامله به لحاظ فقدان موضوع باطل خواهد بود . زیرا در این صورت زمان اجرای عقد قید مورد معامله بوده است که با عدم قدرت بر تسلیم در آن زمان ، قید زمان و در نتیجه مورد معامله مقید به آن منتفی خواهد شد . چنانچه مورد قرارداد صد ظرف برای جشنی در تاریخ معین باشد ، در این حالت عدم قدرت بر تسلیم ظروف در آن تاریخ موجب بطلان عقد خواهد شد اگر چه متعهد بعد از آن تاریخ قادر بر تحویل و تسلیم آن باشد .

بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم
مساله ای که مطرح می گردد این است که آیا فقط فقدان مطلق قدرت سبب بطلان عقد است یا آنکه فقدان نسبی آن نیز معامله را باطل می کند‌؟ به عبارت دیگر آیا منحصرا معامله هنگامی باطل است که تسلیم مورد معامله برای هیچ کس مقدور نباشد یا آنکه در صورتی هم که فقط نسبت به طرفین معامله مقدور نباشد ولی نسبت به اشخاص دیگر مقدور باشد باز معامله باطل خواهد بود ؟
در این رابطه چنین آمده است : (( مثالی که اکثر فقهای امامیه برای نشان دادن عقدی که تسلیم مورد آن غیر مقدور می باشد زده اند فروش ماهی در دریا و پرنده در هواست ، از ظاهر این مثال ها استنباط می شود که تسلیم مورد معامله مطلقا غیرمقدور است . آنچه در این رابطه در حقوق مدنی ایران وجود دارد این است که فقدان نسبی قدرت نیز مانند فقدان مطلق آن سبب بطلان عقد خواهد بود زیرا در هر حال نتیجه هر دو یکی است و آن عبارت است از این که بر اثر عدم قدرت متعهد به تسلیم مورد معامله در اختیار منتقل الیه یا متعهد له قرار نخواهد گرفت . از جمله دلیل بطلان عقد بر اساس روایت فقهی نفی غرر و غیر عقلایی بودن معامله ، چنانچه بطلان عقد را در صورت فقدان مطلق قدرت بر تسلیم اثبات می کند ، بطلان عقد در فرض فقدان نسبی قدرت را نیز به ثبوت می رساند و این که امکان تسلیم مورد معامله به وسیله شخص یا اشخاص دیگر فراهم است ، نفعی در معامله برای منتقل الیه یا متعهدله نخواهد داشت چرا که فرض این است که به هر حال متعهد و یا ناقل قادر به اجرای قرارداد و انجام مورد تعهد نیست و امکان اجرای آن به وسیله اشخاص دیگر فقط با تنظیم قرارداد جداگانه بین او و منتقل الیه یا متعهدله فراهم می شود . ))

فصل سوم :
آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها
فصل سوم : آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها

]]>