راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني

راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني

. راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني

حال با توضيحاتي كه بيان شد، به نظر م يرسد تعهد سازماني به عنوان يك مقوله مهم بايد در سازمان ها گسترش يافته و به آن بيشتر توجه شود. در اينجا تعدادي از راهكارهاي مهم براي ارتقاء تعهد سازمان ها عنوان مي‏گردد. اميد ميرود شركت ها و سازمان ها با به كار بستن اين عناوين زمينه را براي توسعه همه جانبه خود مهيا كنند:

·       بالا بردن پيوستگي عاطفي در كاركنان و درگير كردن بيشتر آنها با اهداف سازمان

·       بهبود شبك ههاي ارتباط اجتماعي دركار

·       مشارت كاركنان در تصميم گيري

·       ارزيابي عمكلرد كاركنان به منظور ايجاد بازخورد كاري

·       تشريح اهداف و رسال تهاي سازماني

·       حذف موانع كاري

·       تأكيد بر جنب ههايي كه موجب ارزش اجتماعي سازمان می‏شود.

·       ايجاد سيست مهاي مناسب تشويق و تنبيه

·       حذف تبعيض ها و روابط نامناسب افراد در محيط كار

·       استقلال نسبي براي انجام وظايف

·       زمينه مناسب براي ايجاد خلاقيت و نوآوري كاركنان

·       اعطاي تسهيلات

·       ( محول كردن سطح بالاتري از مسئوليت به افراد براي انجام شغل

·       آگاهي مديران مافوق از ميزان تعهد سازماني كاركنان

·       ارتقاء از داخل

·       كاهش عواملي كه موجب كاهش تعهد سازماني كاركنان مي شود (رنجبریان، 1375).

توماس، كنت دبيلو در كتاب انگيزش دروني در كار ( 1382 )، محوريت ايجاد شور و انرژي، تعهد كار را مورد توجه قرار داده است و از عوامل مؤثر بر تعهد كاري كه نتيجه اش ايجاد شور و انرژي و تقويت حس شايستگي است، طرح موضوع مي‏نمايد. در اين راستا توجه به مؤلفه هايي نظير پاداش خود مديريتي، ايجاد حس هدفمندي، ايجاد حس انتخاب، ايجاد حس پيشرفت و سهيم كردن ديگران و ايجاد جو اشتراكي پيشرفت در جهت ايجاد حس شايستگي بسيار با اهميت است.

 

]]>