رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 31

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 31

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1388). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد (حافظ نیا؛242:1386). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1386). و به منظور تجزيه و تحليل استنباطی دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده میشود.
3-6) آزمون نرماليته
جدول 3-2: آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق

آماره آزمون سطح معنی داری
تعارض 393/1 061/0
خلاقيت 089/1 186/0

با توجه به جدول مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری به دست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های تحقیق بیشتر از 05/0 می باشد در نتیجه متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیهها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج میگردند و سپس این دادهها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‎گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی میباشد،