رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 30

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 30

3-3) روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
3-3-1) پرسشنامه هوش هیجانی
جهت سنجش هوش هیجانی در این پژوهش از پرسشنامه 25 آیتمی سهیدور و رحمان(2012) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
3-3-2) پرسشنامه خلاقیت
سوالات خلاقیت در این پژوهش برگرفته از سوالات 13 آیتمی ژائو است که از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
3-3-3) پرسشنامه تعارض
جهت سنجش متغیر تعارض از پرسشنامه 22 آیتمی سلیمان (2012) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= بسیار زیاد تا 5=بسیار کم) استفاده شده است.
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
3-4-1) روایی
در این تحقیق سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر، اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
3-4-2) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ می‎باشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛229:1389).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد.
جدول 3-1: آلفای کرانباخ

ردیف متغیرها α کرانباخ تعداد سوالات
1
2
3
هوش هیجانی
خلاقیت
تعارض
887/0
908/0
849/0
25
13
22