رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 21

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 21

ج-هوش هیجانی مقابله با فشار

1-تحمل استرس

مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و استرس زا 2-کنترل نگاه

توانایی مقاومت فرد در برابر تنش ها یا وسوسه ها و کنترل هیجان های خویش د-هوش هیجانی سازگاری

1-حل مساله

تشخیص و تعریف مساله و ایجاد راهکارهای موثر 2- آزمون واقعیت

ارزیابی و مطابقت میان آنچه به صورت عینی و ذهنی تجربه می شود 3-انعطاف پذیری

تنظیم تفکر و رفتار هنگام تغییر موقعیت و شرایط ه-هوش هیجانی خلق عمومی

1-خوش بینی

احساس رضایت از زندگی خویشتن ، شاد کردن خود و دیگران 2-نشاط

نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات

الف-هوش هیجانی درون فردی این طبقه از هوش هیجانی، مؤلفه های آگاهی هیجانی، حرمت نفس، قاطعیت، خودشکوفایی و استقلال را در بر می گیرد(حسینی،1393).
1)خودآگاهی هیجانی: میزان آگاهی فرد از احساسات را مورد بررسی قرار می دهد و شامل پی بردن با این نکته که فرد چه احساسی دارد و چرا این احساس در وی شکل گرفته است.
2)قاطعیت (جرأت مندی): توانایی بیان احساسات، عقاید، افکار و باورهای خود و دفاع از حقوق خود به شیوه ای مطلوب، که از خود دارای سه بعد است: توانایی بیان احساسات (ابراز خشم، صمیمیت، احساسات جنسی)، توانایی بیان عقاید (بیان عقاید مخالف و اتخاذ موضع مشخص حتی با از دست دادن امتیاز)، توانایی ایستادگی در برابر حقوق خود (اجازه ندادن به دیگران جهت اذیت کردن فرد و دادن امتیاز، عدم کم رویی و خجالتی بودن).
3)حرمت نفس: توانایی احترام به خود و پذیرش خود به عنوان فردی که اساساً خوب است، شخص صاحب حرمت نفس، احساس عدم کفایت و حقارت نمی کند. او جنبه های مثبت و منفی، همچنین محدودیت ها و قابلیت های خود را می پذیرد.
4)خودشکوفایی: توانایی شناخت توانمندی های بالقوه، تلاش برای شکوفا کردن آن ها، کسب حداکثر رشد توانایی ها، قابلیت ها و استعدادها، تلاش برای داشتن بهترین عملکرد و بهتر کردن همیشگی خود.
5)استقلال: توانایی خود کنترلی در تفکر و عمل، عدم وابستگی عاطفی، قابلیت اتکاء در تصمیم گیریها و برنامه های مهم، توانایی رفتار خود مختار در مقابل نیاز به حمایت و حفاظت، پرهیز از دیگران برای برآوردن نیازهای عاطفی خود.
ب-هوش هیجانی بین فردی این بعد نیز مؤلفه های همدلی، مسئولیت پذیری و روابط بین فردی را شامل می شود (حسینی،1393):