رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 20

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 20

گلمن ادعا کرد که شایستگیهای هیجانی همان مهارتهای شغلی هستند که میتوان آنها را فراگرفت. همچنین بر اساس نظر گلمن (1995)، هوش هیجانی شامل مجموعهای از عناصر درونی(میزان خودآگاهی، احساس استقلال و ظرفیت، خود شکوفایی و قاطعیت) و بیرونی (روابط بینفردی، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت) است ( سبحانی نژاد،1391).
2-2-7-3) مدل ترکیبی بار-آن (1997)
بار-آن[19] ( 1997 )، هوش هیجانی را بر اساس ویژگیهای شخصیتی تعریف کرده است. طبق نظریه ی بار-آن، هوش هیجانی مجموعهی تواناییها، استعدادها و مهارت هایی را شامل میشود که دانش لازم برای برخورد موثر در زندگی را در اختیار فرد قرار می دهد. بار-آن، آن چه را که به عنوان توانایی ذهنی تعریف شده است، با دیگر ویژگیها از قبیل استقلال فردی، حرمت نفس ترکیب می کند (دهکردی،1393). به عبارت دیگر بار-آن مدلی چند عاملی برای هوش هیجانی تدوین کرده است. وی معتقد است که هوش هیجانی، مجموعهای از تواناییها، مهارتهایی است که فرد برای سازگاری مؤثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی، تجهیز می کند. بر اساس دیدگاه بار-آن، هوش هیجانی دارای پنج طبقهی کلی و پانزده مؤلفه است که در درون این طبقهها قرار میگیرند که بر اساس جدول ( 2-7 ) عبارتند از :
جدول 2-7 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن(دهکردی،1393).

الف-هوش هیجانی درون فردی 1-خودآگاهی هیجانی بازشناسی و فهم احساسات خود
2-قاطعیت ابراز احساسات ، عقاید ، تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده
3-حرمت نفس آگاهی ، فهم پذیرش و احترام به خویشتن
4-خود شکوفایی تحقق بخشیدن به احساسات بالقوه خویشتن
5-استقلال خود فرمانی و خود کنترلی در تفکر و عمل شخص و رهایی از وابستگی هیجانی
ب-هوش هیجانی بین فردی 1-همدلی توان آگاهی از احساسات دیگران و درک و تحسین آن احساسات
2-مسئولیت پذیری توانایی فرد در معرفی خود بعنوان عضوی مفید و سازنده و دارای حس همکاری در گروه اجتماعی خویش
3-روابط بین فردی توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل ، نزدیکی عاطفی ، صمیمیت و داد و ستد مهر آمیز