رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 19

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان- قسمت 19

4-نظم بخشی و مدیریت هیجان ها
  • توانایی گشودگی نسبت به احساسالت خوشایند و ناخوشایند
  • توانایی کنترل و انعکاس احساسات
  • توانایی پرداختن، امتداد دادن یا جدا شدن از یک هیجان
  • توانایی اداره ی هیجان های خود و دیگران

2-2-7-2) مدل ترکیبی گلمن (1995)
در حالی که دیدگاه سالووی و مایر، بیشتر جنبه ی روان شناختی دارد، مفاهیم ارائه شده توسط گلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک تر است. مدل مبتنی بر شایستگی که یک مدل ترکیبی از هوش عاطفی به شمار می‎آید را گلمن در سال 2001 ارائه کرده است. در حقیقت این مدل نظریه ای در مورد عملکرد در کار است که بر مبنای هوش ایجاد شده است. همانطور که گفته شد، این مدل ترکیبی است از توانایی های ذهنی و برخی ویژگی های شخصیتی که متفاوت از مدل های مبتنی بر توانایی می باشد. گلمن در سال 2001 با مطالعه ی ششصد مدیر، متخصص مسایل سازمانی و دانشجویان دوره های ارشد، مدل خود را با عنوان شبکه های قابلیت های عاطفی ارائه داد. مدل اولیه ی وی شامل پنج بعد و بیست و پنج مولفه بود که در سالهای بعد مدل خود را به چهار مولفه و بیست قابلیت تقلیل داد که در جدول (2-6) قابل ملاحظه است (Kooker et. al,2011).
شایستگی هیجانی از نظر گلمن عبارت است از توانایی آموخته شده بر مبنای هوش هیجانی که منجر به عملکرد چشم گیر در کار میشود. یعنی میزان هوش هیجانی، تعیین کننده ی توانایی بالقوه برای یادگیری مهارت های کاربردی میباشد. مدل مبتنی بر شایستگی گلمن شامل بیست شایستگی است. این مدل تفاوت‎های فردی که در عملکرد افراد در محل کار وجود دارد را از هم تمایز می دهد. شایستگی های بیست گانه مدل گلمن در قالب چهار نوع توانایی عمومی و کلی بیان می شوند. البته لازم بذکر است که بر مبنای این مدل یک فرد برای موفقیت لازم نیست که همه ی شایستگی ها را داشته باشد. بلکه مطابق شرایط آن فرد ترکیبی از شایستگی وجود دارد که منجر به اثر بخشی فرد می شوند ( سید جوادین و حسین پور، 1386).
الگوی هوش هیجانی گلمن، مدلی چهار مؤلفه ای مبتنی بر ویژگی های خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی است و در این حالت هوش هیجانی با شاخص های هیجانی اندازه گیری می شود (Mary Mack et. al,2012). این مؤلفه در جدول (2-5) نمایش داده شده است.
جدول 2-6 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی( Mary Mack et. al,2012).

مولفه خود / شایستگی های فردی دیگران / شایستگی های اجتماعی
شناخت خودآگاهی
( خودآگاهی هیجانی، خود ارزیابی، خود باوری )
آگاهی های اجتماعی
( همدلی ، خدمتگرایی ، آگاهی های سازمانی)
تنظیم مهارت های خود مدیریتی
( خود کنترلی ، قابلیت اعتماد ، وظیفه شناسی، وفق پذیری ، توفیق طلبی ، ابتکار )
مهارت های اجتماعی
( مدیریت روابط، توسعهی روابط، نفوذ ارتباطات، مدیریت تعارض، رهبری، تغییرات مرزهای ساختاری، همکاری گروهی و تشریک مساعی )