دانلود پایان نامه حقوق در مورد
خدمات اکوسیستمی

دانلود پایان نامه حقوق در مورد خدمات اکوسیستمی

تالاب ها ارزش های زیبایی شناختی، آموزشی، فرهنگی، ملی و معنوی درخوری را فراهم می نمایند. همچنین بخش عظیمی از امکانات به منظور انواع مسافرت ها مانند توریسم و تفریح از طریق مناطق تالابی قابل استفاده است. تالاب ها منافع اقتصادی و غیر اقتصادی را برای انسان ها فراهم می نمایند، البته ارزش اقتصادی تالاب هایی که صرفا از لحاظ فرهنگی دارای اهمیت هستند بیش از تالاب هایی است که از لحاظ برداشت های اقتصادی دارای اهمیت می باشند. (Horwitz,2012,19)
سیستم های طبیعی از جمله تالاب ها می توانند برای مثال مکانی باشند که در گذشته رویداد و اتفاقی تاریخی در آن رخ داده است، مکانی با ماهیت مذهبی و روحانی باشند، مکانی باشند که در آن یک دگرگونی درونی صورت می گیرد یا اینکه تجسم بخش آرمانی ملی باشد.
موارد گفته شده، ارزش هایی هستند که ارزیابی هزاره (MA) آن ها را به عنوان خدمات فرهنگی اکوسیستم ها به رسمیت شناخته است. انواع اصلی ارزش های اجتماعی – فرهنگی را باید شامل ارزش درمانی، ارزش تفریحی، ارزش میراثی، ارزش معنوی و روانی و ارزش وجودی (ذاتی) دانست.2
______________________________
1 Prepared with support from the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL). The Economic Values of the World’s Wetlands. Gland/Amsterdam, January 2004 , p.8.
2 de Groot , Rudolf & Others. Valuing watlands, Ramsar technical Report No.3 & CBD Tachnical Series No. 27 , p. 20.
در استرالیا، بسیاری از تالاب ها برای مردمان بومی ساکن در آنجا ارزش فرهنگی دارد، به نحوی که به منظور انجام مراسم مذهبی خود کنار تالاب ها گرد هم جمع می شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، اثبات می گردد که بیش از 30 درصد از 603 سایت تالابی کنوانسیون رامسر دارای ارزش باستان شناسی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اسطوره ای و هنری هستند.1 و یا عرب های جنوب عراق قرن ها در دجلهایی که محل اتصال رود های دجله و فرات است، زندگی می کنند. این زندگی در تطابق بسیاری با تالاب ها است، و آنها ارتباط معنوی و روحی را با این قلمرو آبی دارند، که به نحوی متفاوت از بهره برداری مستقیم از فراورده های تالاب است و از آن در مقابل دشمنان محافظت می نمایند.
باتلاق های East Anglia و سطوح Somerset در انگلستان اهمیت زیادی در جهت میراث فرهنگی مردمان ساکن آنجا دارد. در اینجا انسان های اندکی به تالاب ها برای زندگی روزمره شان وابسته اند، بلکه تالاب ها برای مردمان بومی آنجا، چیزی کمتر از بخش بنیادین و اساسی از زندگی نیست. همچنین مردمی که محل زندگی خود را به مناطق شهری انتقال می دهند، همواره از زندگی در کنار تالاب ها خاطرات لذت بخشی را در حافظه دارند. (Barbier,1997,116)
مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها
اشاره گردید، تالاب ها اکوسیستم هایی هستند که حجم که حجم گسترده ای از فراورده ها و خدمات را که در بر دارنده ارزش اقتصادی می باشند را نه تنها برای مردم بومی ساکن در اطراف تالاب، بلکه برای مردمان خارج از قلمرو تالاب فراهم می نمایند.
در سطح جهانی، اکوسیستم های مختلف و گونه های موجود در آن ها در حفظ فرایندهای حمایتی حیات شان همچون تبدیل انرژی، چرخه بیوشیمی و تغییر تدریجی نقش های مختلفی را ایفا می کنند.
______________________________ 1 Prepared with support from the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), op.cit, p.19. میزان این ارزش اکوسیستمی از طریق شاخصه هایی همچون تنوع گونه ها، نادر بودن، یکپارچگی اکوسیستمی و انعطاف پذیری که به طور عمده در ارتباط با حمایت و تنظیم خدمات می باشند، مشخص می گردد. ارزش های اکوسیستمی شامل : طبیعی بودن، تنوع داشتن، منحصر به فرد بودن، آسیب پذیر بودن، قابلیت تجدید داشتن است.1
ارزیابی اقتصادی اکوسیستمی، یکی از اصول و مفاهیم در حال توسعه به شمار می رود و در این راستا روش های متعددی به منظور اعمال ابعاد و اهداف این ارزیابی موجود است.
تالاب ها و خدمات اکوسیستمی آن، فواید و ارزش های قابل توجهی را برای مردمان سراسر جهان فراهم می نمایند، این موضوع یافته ایی کلیدی در ارزیابی اکوسیستمی هزاره (MA) به شمار می رود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، نشان می دهد که ارزش تقریبی اکوسیستم جهانی به طورتقریبی بالغ بر 33 تریلیون دلار است، که در میان ارزش تقریبی تالاب ها و خدمات اکوسیستمی مرتبط با آنها سالیانه نزدیک به 14 تریلیون دلار ارزیابی گردیده است (دبیرخانه کنوانسیون رامسر). هنوز بسیاری از این خدمات، مانند تقویت آب زیرزمینی، پالایش آب یا ارزش زیبایی شناختی و فرهنگی به اندازه ای واضح و آشکار نیستند که در یک تالاب نمود بارزی داشته باشند.2
بسیاری از خدمات ارائه شده از سوی تالاب ها (مانند آرام کردن سیلاب، تنظیمات اقلیمی، تقویت سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش) در بازار قابل ارزیابی پولی نیستند، اما در سطح جهانی و محلی برای اجتماع فوایدی دارند. همچنین هنگامی که یک رفتار منجر به از بین رفتن خدماتی می گردد که به سایر اشخاص خسارت وارد می نماید، مکانیسم های در بازار وجود ندارد که ارزیابی نماید اشخاص برای خسارت متحمل شده، مستحق دریافت غرامت هستند.
کنوانسیون رامسر، اهمیت ارزیابی اقتصادی تالاب ها را با بکارگیری طرح ها و تصمیم گیری های قاعده مند به رسمیت شناخته است و در کنفرانس سالیانه کنوانسیون به سال 1996 در مرکز توجه خود قرار داده است.
______________________________
1 de Groot , Rudolf & Others, op.cit, p.18.
2 Ibid, p.1.
ارزیابی اقتصادی تالاب ها با این هدف صورت می گیرد که برای سیاستگزاران این امر را تبیین نماید که تالاب ها زیستگاه هایی با ارزشی هستند که از لحاظ اقتصادی، فرآورده ها و خدماتی را فراهم می نمایند که بسیاری از جوامع و اقتصاد کشورها به آن وابسطه اند. به رسمیت شناختن اهمیت اقتصادی تالاب ها، بعلاوه ارزش تنوع زیستی و علمی، تنظیم کنندگی اقلیمی، ظرفیت توریستی، اجتماعی- فرهنگی و سایر ارزش های مهم تالاب ها، دلیل منطقی و علمی به شمار می رود که خسارات وارده به تالاب های جهانی را جبران نموده و به نشست اهداف هزاره ملل متحد یاری رسانده تا بخشی از مردمی را که فاقد آب با کیفیت و خدمات رسانی مطلوبی هستند را تا سال 2015 به نصف کاهش داده و به طور اساسی نرخ آسیب به تنوع زیستی را کاهش دهیم. 1
بر اساس آنچه که راجع به کارکرد ها و ارزش های اقتصادی تالاب گفته شد، نشان می دهد حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها نه تنها دربردارنده منافع اقتصادی برای جمعیت های وابسطه به تالاب ها به منظور امرار و معاش می باشد بلکه نافع برای همه است، که این امر مدیریت پایدارتر این مناطق آبی را اقتضا دارد. البته سیاست گزاری ها در باب حفاظت و مدیریت تالاب ها می بایست بر استفاده همه جانبه از خدمات اکوسیستمی تالاب ها ( در مقابل بهره برداری تک بعدی ) و توجه به نیازهای نسل های آتی قرار گیرد. همه جانبه دیدن خدمات اکوسیستمی منجر به اتخاذ رویکردی معقول و متعارف بین فرآورده های کشاورزی و کیفیت آب، بهره برداری از زمین و تنوع زیستی قلمرو آبی، بهره گیری از آب های جاری به منظور کشاورزی و فرآورده های کشاورزی می گردد.
در این میان شرح و توضیح ویژگی های اکوسیستمی می تواند در ارزیابی تغییرات ایجاد شده در تالاب، شناخت موضوعات کلیدی در ملاحظات مدیریتی، نقش تالاب ها در حمایت از سلامتی انسان و به عنوان یک منیع برای اقدامات ذیل استفاده گردد:
توسعه و اجرای یک طرح مدیریتی به منظور حفظ ویژگی اکولوژیکی سایت؛
طراحی یک برنامه نظارتی به منظور پی بردن به تغییرات ایجاد شده در ویژگی اکولوژیکال؛
______________________________
1 Ibid, p.7.
ارزیابی منظم نتایج برنامه نظارتی در جهت مساعدت در مدیریت سایت؛
ارزیابی تاثیر احتمالی اقدامات برنامه ریزی شده بر روی ویژگی اکولوژیکال و
گزارش تغییرات ایجاد شده در ویژگی اکولوژیکال سایت های رامسر به عنوان یک التزام بر اساس بند 2 ماده 3.
البته باید گفت تمامی تالاب ها خدمات اکوسیستمی را به صورت مشابه و یکسان اعمال و اجرا نمی نمایند بلکه برخی از آن ها از ارزش های کارکردی پایینی برخوردار بوده و حتی ممکن است کارکردهایی را ارائه نمایند که مغایر با نیازهای انسانی باشند. مانند تالاب های ساحلی، که ممکن است به مثابه مناطق ایجاد کننده روان آب عمل نمایند، که می تواند خطر افزایش سیلاب در پایین دست را افزایش دهد. بنابراین لازم و ضروری است که، کیفیت کارکرد های یک تالاب از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.
بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها
اشاره گردید در دهه های اخیر تالاب ها مورد توجه دانشمندان (زیست شناسان ) و سیاستمداران قرار گرفته است. ارزش ها و کارکرد های ارائه شده توسط تالاب ها مانند بهبود کیفیت آب، حبس( گیر انداختن ) کربن، حفظ تنوع زیستی و همچنین تولیدات فراوان و کارکرد های اجتماعی به نحو فزاینده ای مورد شناسایی قرار گرفته است. با این وجود تالاب ها همانند سایر اکوسیستم ها در معرض تهدید قرار دارند.زیرا آنها مواجه با تهدید تغییر و تبدیل به واسطه فعالیت های صنعتی، کشاورزی و توسعه پروژه های مسکونی، همچنین اختلال هیدرولوژیکی، آلودگی و تاثیرات ناشی شده از آن ها هستند. .(Kimmel,2010,375)


این نگرش که تالاب ها صرفا برهوت ( خراباتی ) بیش نیستند، در نتیجه بی اطلاعی یا برداشت نادرست از ارزش های فرآورده ها و خدمات موجود است، که منجر به تغییر و تبدیل آن ها به کشاورزی مفرط، بهره برداری های صنعتی یا مسکونی می گردد. علایق شخصی کشاورزان یا انبوه سازان بواسطه سیاست ها و مساعدت های حکومت مورد حمایت قرار دارد و منافع خصوصی ناشی از تغییر و تبدیل تالاب ها اغلب به موجب مشوق هایی همچون اقدام به لایروبی تالاب ها به منظور کشاورزی یا جایگزینی تالاب های ساحلی با کشت آب نامتوازن در جهت توسعه شهری، صنعتی و توریستی ترویج و برانگیخته شده است.
نزدیک به 50 درصد از تالاب ها در سراسر جهان طی قرن گذشته از بین رفته اند و تالاب های باقی مانده هم بواسطه تاثیرات ناسازگار فعالیت های انسانی با درجات مختلفی در حال نابودی می باشند.
مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها
ارزیابی گردیده که گستره تالاب ها تا بیش از 1.2 میلیون کیلومتر مربع می باشد، اما ثابت شده که این ارزیابی کمتر از حد، برآورد گردیده است. این ارزیابی شامل تالاب های محصور در خشکی و ساحلی (مانند دریاچه ها، رودخانه ها و باتلاق ها)، مناطق دریایی نزدیک به ساحل (تا عمق 6 متر در پایین ترین حد جزر) و تالاب های ساخته شده توسط انسان (مانند منابع و ذخایر آبی و مزارع کاشت برنج) است. با این وجود، تالاب های گفته شده در بین انواع تالاب ها درصد کمی را نمایندگی می کنند و داده های بیشتری برای بسیاری از مناطق جغرافیایی ضروری است.
بیش از 50 درصد از انواع خاصی از تالاب ها دربخش هایی از آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند در طی قرن بیستم تغییر کرده اند. نتیجه گرفته شده از این ارزیابی نسبت به مناطق جغرافیایی وسیعتر یا سایر انواع تالاب ها صرفا جنبه نظری دارد. بااین حال، مدارک کافی از تخریب و خسارت وارد آمدن به تالاب های منحصر به فرد وجود دارد. به عنوان نمونه، مناطق تالابی بین النهرینی واقع شده بین رودهای دجله و فرات در نتیجه اتلاف بیش از حد آب، احداث سد و توسعه صنعتی از میزان 15000 تا 20000 کیلومتر مربع در سال 1950 به کمتر از 400 کیلومتر مربع در زمان فعلی رسیده است.
اکوسیستم های تالابی در جهان در بین سیستم های مولد به شدت در معرض تهدید قرار دارند. این اکوسیستم ها نسبت به سایر اکوسیستم ها خدمات گسترده تری را به منظور رفاه و سعادت مردم ارائه می دهند، اما در معرض تخریب و نابودی سریع تری می باشند:
تقریبا 35 درصد از مانگروها (از کشورهایی که اطلاعات سالیانه ارائه می دهند و 54 درصد از مجموع مانگروهای موجود) در دو دهه گذشته به دلیل توسعه کشت آبی، تخریب جنگل ها و تغییر مسیر آب شیرین از بین رفته اند.
نزدیک ب 20 درصد از صخره های مرجانی در دهه های اخیر بواسطه بهره برداری بیش از حد و ظرفیت، ماهیگیری غیر استاندارد، آلودگی و تشکیل لجنزار ، تغییرات در نوسانات و شدت نابسامانی های جوی قرن بیستم دچار خسارت شده و بیش از 20 درصد از آن ها دچار فرسایش گردیده اند.1
مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها
بسط و توسطه کشاورزی
زهکشی و پاکسازی، به منظور بست و توسعه کشاورزی و افزایش اتلاف آب شیرین دلایل مهمی در خسارت و تخریب تالاب های داخلی همچون باتلاق ها، مرداب ها، رودخانه ها و منابع آبی جلگه ای به شمار می رود.
اگر چه رشد و نمو در عرصه کشاورزی در قیاس با قرن گذشته منجر به پیشرفت هایی در امنیت غذایی جهانی از طریق تولیدات غذایی با ثبات تر و فراوان تر شده است، اما بواسطه این تمایلات در استفاده از زمین، کشاورزی یک عامل اساسی در تغییر محیط زیست جهانی به شمار می رود. تغییرات الگوی بهره برداری از زمین، زهکشی نامناسب، موجبات تغییرات جهانی فراووانی در چرخه هیدرولوژیکی کمیت و کیفیت آب گردیده است. برای مثال، در حال حاضر آبیاری، 66 در صد از برداشت های آبی را در بر می گیرد، که به مراتب بیش از میزانی است که به منظور شرب استفاده میگردد. کشاورزی همچنین موجب تغییر در الگوهای جوی تبخیر در سطح جهانی، کاهش تبخیر در مناطق وسیع فاقد درختان جنگلی و افزایش آن در بسیاری از مناطق آبیاری شده می گردد. که این امر بر آب و هوا (اقلیم) و اکوسیستم ها در بسیاری از مناطق تاثیر می گذارد. .(Horwitz,2012,7)
طی سال 1985، بر اساس ارزیابی صورت گرفته 56 تا 65 درصد باتلاق های ساحلی و داخلی در اروپا و آمریکای شمالی، 27 درصد در آسیا، 6 درصد در آمریکای جنوبی و 2 درصد در آفریقا به منظور کشاورزی انبوه و گسترده مورد زهکشی قرار گرفته اند.
______________________________
1 A Report of the Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well- Being : Wetlands and Water , 2005, p.3.
مجموع آب ذخیره شده در پشت سدها به منظور آبیاری از سال 1960 چهار برابر گردیده است. تغییر در جریان های آب و هوایی، انتقال رسوبات و آلاینده های شیمیایی، کاهش کیفیت تالاب های داخلی و اختلال مسیر مهاجرتی پرندگان، بسیاری از گونه ها را در معرض خطر قرار داده و در نهایت به سایر اجزای سیستم آسیب وارد می نماید.
افزایش رو به رشد جمعیت انسانی
افزایش رو به رشد جمعیت انسانی، به طور اساسی موجبات تغییر تالاب را فراهم کرده است. توسعه جمعیت شهری و روستایی و توسعه کشورها، تقاضای جدی را برای تهیه مواد غذایی را ایجاد کرده است.
این موضوع، تقاضا برای آب آشامیدنی، که معمولا از طریق منابع آبی و آب زیرزمینی فراهم می شود را نیز موجب گردیده است. توسعه شهری اساسا نیاز به تغییر زمین دارد، که آن هم از طریق پاکسازی زمین یا قطع درختان و از بین بردن تالاب ها صورت می گیرد. تقاضای شهری برای آب آشامیدنی و تغییر کاربری تالاب ها، اسباب تغییر رژیم آبی را فراهم کرده است. همزمان،این رویه ها باعث تغییرات فراوان در الگوهای گردش رودخانه ایی، اکوسیستم های ساحلی پایین دست و تالاب ها و منجر به اثردهی اندک رودخانه ها گردیده است.
تغییر مسیر منابع آب شیرین از خورها و مصب رودخانه ها
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


این اقدام، آسیب های جدی بر فراهم سازی آب و رسوباتی که نقش]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*