تعریف کیفیت زندگی

 • تعریف کلمه ای: کیفیت زندگی از نظر کلمه ای به معنی چگونگی زندگی کردنه.
 •  

  1. تعریف مفهومی:کیفیت زندگی یکی ازمفاهیم، روانشناسی مثبت نگر[۱]، است، کیفیت زندگی به تامین سلامتی وشادکامی در افرادو بهرمندی آنهااز یه زندگی سالم کمک می کنه. معنی کیفیت زندگی واسه هرکی منحصر به فردوبا بقیه فرق داره، عد های ازمحققان این واژه رو پیچیده ترازآن می دانندکه بشه اونو دریک جمله توصیف کرد. بر خلاف اینکه یه توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود نداردبیشتر محققان بر سه ویژگی اون یعنی چند بعدی بودن، ذهنی بودن وپویا بودن اتفاق نظر دارن.بعضی از محققان کیفیت زندگی رو با راه و روش عینی تعریف کرده کمه موارد آشکارومرتبط با ملاک های زندگی از جمله سلامت جسمی، شرایط شخصی (ثروت، شرایط زندگی…)، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی یا دیگرعوامل اجتماعی واقتصادی رو با کیفیت زندگی برابر دونسته ان، راه و روش ذهنی کیفیت زندگی رو هم معنی شادی یارضایت از زندگی فرددر نظر می گیرد، بین این دو راه و روش، راه و روش جدیدی بنام راه و روش کل نگروجود داره که کیفیت زندگی رامفهومی پیچیده وچند بعدی در نظر می گیرد (حسینیان، قاسم زاده ونیکنام۱۳۹۰). بنابرتعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک ادما از موقعیت خوددر زندگی ازنظرفرهنگ، سیستم ارزشی که در اون زندگی می کنن، اهداف، انتظارات، استانداردهاواولویت هایشه، پس موضوعی به طور کاملً ذهنی بوده وتوسط بقیه نمیشه دید وبردرک افرادازجنبه های جور واجور زندگیشون استواره (نجات۱۳۸۷). بنابرنظر سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی افراد باید با در نظر گرفتن چهار بعد مورد آزمایش قرار بگیره، سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط وارتباطات اجتماعی و سلامت محیطی، سلامت روانی شامل رضایت وتصورشخص از خودش وظاهرش، احساسات مثبت ومنفی فرد، اعتمادبه نفس، اعتقادات روحی وحافظه وتمرکز فرد می باشه (رستگار، محمدی وپاکباز۱۳۹۲). کیفیت زندگی این موضوع رو بیان می کنه که چیجوری یه فرد جنبه های جور واجور زندگی اش رو آزمایش می کنه این آزمایش شامل عکس العمل های فرد به اتفاق های زندگی، گرایش ها، احساس کامل بودن زندگی وخرسندی از اون ورضایت از شغل و روابط شخصی می باشه (قاسمی، رجبی ورشادت۱۳۹۲). تعاریف جدیدترکیفیت زندگی رابصورت اختلاف بین سطح انتظارات آدم ها وسطح واقعیت هاعنوان می کنندکه هرچه این اختلاف کمتر باشه، کیفیت زندگی بالاتره.
  2. توافق

  امروزه بدلیل نقش پیشگیرانه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یکی از اهداف خود رو افزایش کیفیت زندگی ذکر کرده.

  [۱]Positive psychologyh

  علمی