تعالی سازمانی، انتخاب تأمین کننده

تعالی سازمانی، انتخاب تأمین کننده

۲-۱۸ معرفی اجمالی روش تاپسیس
روش تاپسیس اولین بار به صورت علمی در جنگ جهانی دوم با چندین هدف متعارض مطرح شد.ولی مدل آن برای اولین بار توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ پیشنهاد شد.
مدل تاپسیس از جمله مدل های تصمیم گیری چند معیاره هست و از گروه مدل های جبرانی محسوب میشود .در این روش علاوه بر در نظر گرفتن فا صله یک گزینه Ai از نقطه ایده ال ، فاصله از آن نقطه ایده ال هم در نظر گرفته می شود .بدین معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده ال بوده ، در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل ایده ال منفی باشد. ( اصغر پور ۱۳۸۹) .
TOPSIS بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت و کمترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی داشته باشد (Hwang&Yoong,1981).
در این روش m گزینه به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر مساله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. ۲-۱۹ گامهای تاپسیس
این روش دارای ۶ گام است:
گام صفر: به دست آوردن ماتریس تصمیم
در این روش ماتریس تصمیمی ارزیابی میشود که شامل m گزینه و n شاخص است. رابطه۲- ۶ در این ماتریس شاخصی که دارای مطلوبیت بطور افزایشی(جنبه مثبت) شاخص سود است، و شاخصی که دارای مطلوبیت بطور یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) ست ،شاخص هزینه می باشد.علاوه بر این ، هر نتیجه اظهار شده در ماتریس تصمیم که پارامتری باشد ،لازم است کمی شود و از آنجا که شاخص های برای تصمیم گیرنده (DM ) از اهمیت یکسانی برخوردار نیست مجموعه ای از وزن ها از سوی DM ارائه می شود . گام اول: نرمالایز کردن ماتریس تصمیم
در این گام مقیاسهای موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس می کنیم.به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم می شود.
در نتیجه هر درایه rij ماتریس نرمالایز شده R ازرابطه زیر به دست می آید: رابطه ۲-۷
گام دوم: وزن دهی به ماتریس نرمالایز شده:
ماتریس تصمیم در واقع پارامتری است و لازم است کمی شود ،به این منظور تصمیم گیرنده برای هر شاخص وزنی را معین میکند.
مجموعه وزنها((w در ماتریس نرمالایز شده(R) ضرب میشود. رابطه ۲- ۸
با توجه به اینکه ماتریسWn*1 قابل ضرب در ماتریس تصمیم نرمالایز شده(n*n) نیست، قبل از ضرب باید ماتریس وزن را به یک ماتریس قطری Wn*n تبدیل نمود.(وزنها روی قطر اصلی)
گا م سوم: تعیین راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی:
دو گزینه مجازی A* و A- را به صورتهای زیر تعریف می کنیم:
رابطه ۲-۹ دو گزینه مجازی A+ و A- به ترتیب برترین گزینه (راه حل ایده ال مثبت) و کم اثرترین گزینه (راه حل ایده ال منفی )می باشند .
گام چهارم: به دست آوردن اندازه فاصله ها
فاصله بین هر گزینه n بعدی را از روش اقلیدسی می سنجیم.یعنی فاصله گزینه i را از گزینه های ایده آل مثبت و منفی می یابیم.
رابطه ۲- ۱۰ گام پنجم : محاسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل
این معیار از طریق فرمول زیر به دست می آید: رابطه ۲- ۱۱ مشخص است که هر چه فاصله گزینه Ai از راه حل ایده آل A* کمتر باشد Ci* به واحد نزدیکتر خواهد بود.
گام ششم: رتبه بندی گزینه ها
نهایتا گزینه ها را بر اساس ترتیب نزولی رتبه بندی می کنیم . به عبارت دیگر بر اساس ترتیب نزولی Ci* می توان گزینه های موجود را رتبه بندی کرد. تامین کننده
۲-۲۰ مقدمه
یکی از مهمترین فرآیندهایی که امروزه در هر سازمانی صورت می گیرد، فرآیند ارزیابی،انتخاب و بهبود مستمر تامین کننده است. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راههای ارزیابی و انتخاب، بهترین گزینه نمی باشد و بنابراین سازمانها از نگرشهای متفاوت به این موضوع می نگرند و از روشهای متفاوتی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده سود می جویند. به علت وجود نواقص در تکنیکهای سنتی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، عده ای از محققین استفاده از روشهایی را که بیشتر جنبه کمی و عینی داشته باشد را پیشنهاد کرده اند که روش های متفاوت برنامه ریزی ریاضی که تاکنون ارائه شده است از آن جمله اند.
فشار رقابتی زیاد، بسیاری از سازمان ها را بر آن می دارد تا محصولات و خدمات خود راسریع تر، ارزان تر و بهتر از رقیبان در اختیار مشتریان قرار دهند. مدیران نیز دریافتند که انجام چنین کاری به تنهایی و بدون داشتن تأمین کنندگان رضایت بخش ممکن نیست. از سوی دیگر اهمیت فزاینده تصمیم های مربوط به گزینش تأمین کننده سازمانها را به بازنگری درراهبرد های خرید و ارزیابی خود وا می دارد و به همین دلیل گزینش تأمین کنندگان در ادبیات مربوط به خرید اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در حقیقت، شرکتهای برجسته صنعتی بیش از نیمی از منابع مالی خود را بر خرید مواد اولیه وقطعات مورد نیاز سرمایه گذاری کرده و این سهم سرمایه گذاری با گرایش های اخیر به سمت کوچکسازی شرکتهای مرتبط و توجه بیش تر به برون سپاری در حال افزایش است.در حال حاضر افزایش تقاضا، تغییرات سریع در عرصه جهانی، وجود عدم اطمینان زیاد در عرصه خودروسازی، وجود رقبای داخلی و افزایش حضور رقبای خارجی، موجب شده تا شرکتها به طور روز افزونی به تأمین کنندگان خود تکیه کرده و سعی کنند با تأمین کنندگانی همکاری داشته باشند که توانایی لازم در برآوردن نیازهای روز افزون و جدید مشتریان راداشته باشند. بیش تر محققان،دانشمندان و مدیران پی برده اند که انتخاب تأمین کننده مناسب و مدیریت آن، وسیله ای است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تأمین استفاده کرد.
نقطه ی شروع فرایند انتخاب تامین کننده می تواند طراحی یک محصول جدید باشد و یا می تواند نقطه ی شروع فرایند , تعویض تامین کننده فعلی باشد که قادر به تامین نیاز خریدار نیست.امروزه انتخاب تامین کنندگان یک فرایند کاملا استراتژیک است.زیرا سازمانها بندرت تامین کنندگان خود را تعویض می کنند و تامین کنندگان نیز حداکثر تلاش خود را می کنند تا در حلقه ی زنجیر تامین ، ثابت و پایدار بمانند. ۲-۲۰-۱ تکنیکهای انتخاب تأمین کننده را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱- انتخاب تأمین کننده هنگامی که هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ به عبارتی هر تأمین کننده به تنهایی قادر است که نیازهای خریدار از جمله میزان تقاضا، کیفیت، زمان تحویل و غیره را برآورده سازد. ۲-انتخاب تأمین کننده در حالتی که محدودیت هایی در ظرفیت تأمین کننده، کیفیت محصول تأمین کننده و غیره وجود دارد؛ به عبارتی یک تأمین کننده به تنهایی قادر به برآورد احتیاجات خریدار نمی باشد و خریدار به اجبار باید بخشی از تقاضای خود را از یک تأمین کننده و بخش دیگر تقاضای خود را از تأمین کننده دیگر به منظور جبران کمبود ظرفیت یا کیفیت تأمین کننده اول،برآورده سازد. در خصوص مورد اول یک تأمین کننده می تواند تمام نیاز خریدار را برآورده سازد که در این حالت مدیریت تنها یک تصمیم اتخاذ می کند و اینکه کدام تأمین کننده، بهترین است. در حالی که در مورد دوم، هیچ تأمین کننده ای به تنهایی قادر نیست که تمامی احتیاجات خریدار را برآورده سازد. در این حالت بیش تر از یک تأمین کننده باید انتخاب شود. ۲-۲۱ زنجیره تأمین
یک زنجیره تأمین به جریان مواد‌، اطلاعات، وجوه و خد‌مات از تأمین‌کنند‌گان مواد‌خام طی کارگاه‌ها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره د‌ارد‌ و شامل سازمان‌ها و فرایند‌هایی می‌‌‌شود‌که کالاها، اطلاعات و خد‌مات را ایجاد‌و به مصرف‌کنند‌گان تحویل می‌‌‌د‌هند‌. رویکرد‌جد‌ید‌ی که د‌ر سال‌های اخیر بر مد‌یریت عملیات حاکم شد‌ه، رویکرد‌مد‌یریت زنجیـره تأمین (SCM) است. زنجیره تأمین شبکه‌ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تد‌ارک مواد‌خام، تبد‌یل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می‌‌‌د‌هد‌. زنجیره‌های تأمین د‌ر سازمان‌های تولید‌ی و خد‌ماتی وجود‌د‌ارند‌، هرچند‌که پیچید‌گی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت د‌یگر و از شرکتی به شرکت د‌یگر شد‌ید‌اً تغییر کند. ‌
نزد‌یک به سه د‌هه است که بحث مد‌یریت زنجیره تأمین د‌ر سطح جهانی مطرح شد‌ه و براساس آمار و ارقام موجود‌، کشورها و سازمان‌هایی که این د‌انش را به کارگرفته‌اند‌پیشرفت‌های چشم گیری د‌ر حوزه‌های مربوطه د‌اشته‌اند‌. کما این‌که مرد‌م نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شد‌ه‌اند‌. نظر به منفعت‌های زیاد‌ی که به خاطر به کارگیری مد‌یریت زنجیره تأمین حاصل شد‌ه، امروزه این فلسفه د‌ر بین سازمان‌ها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پید‌ا کرد‌ه و هر روز نیز به مشتاقان آن افزود‌ه می‌شود‌.
د‌ر د‌هه‌های ۷۰-۱۹۶۰ سازمان‌ها به توسعه جزئیات استراتژی‌های بازار همت گمارد‌ند‌که بر «برآورد‌ه‌کرد‌ن رضایت‌مشتریان» متمرکز بود‌. آنها به این د‌رک نایل آمد‌ند‌که مهند‌سی و طراحی قوی و عملیات تولید‌منسجم و هماهنگ، پیش نیاز د‌ستیابی به نیازمند‌ی‌های بازار و د‌ر نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین، طراحان مجبور شد‌ند‌که اید‌ه آل‌ها و نیازمند‌ی‌های مورد‌نظر مشتریان را د‌ر طراحی محصولات خود‌بگنجانند‌ و د‌ر حقیقت محصولی را با حد‌اکثر سطح کیفی ممکن، د‌ر حد‌اقل هزینه، توام با اید‌ه آل‌های مورد‌نظر مشتری روانه بازار سازند‌.
د‌ر د‌هه ۱۹۸۰ با افزایش تنوع د‌ر الگوهای مورد ‌نظر مشتریان، سازمان‌های تولید‌ی به طور فزایند‌ه‌ای به افزایش انعطاف پذیری د‌ر خطوط تولید‌، بهبود ‌محصولات و فرایند‌های موجود‌ و توسعه محصولات جد‌ید‌برای ارضای مشتریان علاقه‌مند ‌شد‌ند ‌که این موضوع به نوبه خودچالش‌های جد‌ید‌ی را برای آنها رقم زد‌.
د‌ر د‌هه ۱۹۹۰ به موازات بهبود ‌د‌ر توانمند‌ی‌های تولید‌، مد‌یران صنایع د‌رک کرد‌ند ‌که مواد‌ و خد‌مات د‌ریافتی از تأمین‌کنند‌گان مختلف تاثیر بسزایی د‌ر افزایش توانمند‌ی‌های سازمان به منظور برخورد‌ با نیازمند‌ی‌های مشتریان د‌ارد‌که این امر به نوبه خود‌، تاثیرمضاعفی د‌ر تمرکز سازمان و پایگاه‌های تأمین و استراتژی‌های منبع یابی بر جا نهاد‌. همچنین مد‌یران د‌ریافتند‌که صرفاً تولید‌یک محصول کیفی، کافی نیست. د‌ر وا قع تأمین محصولات با معیارهای مورد‌نظر مشتری (چه موقع، کجا، چگونه) و با کیفیت و هزینه مورد‌نظر آنها، چالش‌های جد‌ید‌ی را به وجود‌آورد‌.
د‌ر چنین شرایطی به‌عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات یاد‌شد‌ه د‌ریافتند ‌که این تغییرات د‌ر طولانی مد‌ت برای مد‌یریت سازمانشان کافی نیست. آنها باید‌د‌ر مد‌یریت شبکه همه کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که ورود‌ی‌های سازمان آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌‌‌کرد‌ند‌، همچنین شبکه شرکت‌هایی مرتبط با تحویل و خد‌مات بعد‌از فروش محصول به مشتری د‌رگیر می‌‌‌شد‌ند‌. با چنین نگرشی رویکرد‌هایی «زنجیره تأمین» و «مد‌یریت زنجیره تأمین» پای به عرصه وجود‌نهاد‌ند‌.
۲-۲۲ معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه
شرکت نیرو محرکه صادر کننده انواع گیر بکس می باشد . هم چنین بزرگ ترین طراح و تولید کننده گیر بکس خودروهای سواری و تولید کننده اصلی سایر قوای محرکه و قطعات خودرو کشور می باشد .
شرکت صنعتی نیرو محرکه جزء صد شرکت برتر کشور محسوب می شود و انتخاب اول خودروسازان کشور است که سرمایه های انسانی شایسته ای نیز دارد .
تامین قوای محرکه و قطعات خودرو با فن آوری روز آمد بر پایه دانش فنی با اهتمام به یاد گیری ، بهبود مستمر ، خلاقیت ، نو آوری و توجه به رشد اقتصادی کشور ، چشم اندازی از ماموریت و هدف این شرکت است .
شرکت صنعتی نیرو محرکه به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی خود در سطح استادنداردهای ملی و بین المللی با انتشار سیستم های مدیریت کیفیت از جمله پیشتازان استقرار این مدل ها در سطح ملی می باشد ، به نحوی که در سال ۱۳۷۷ استاندارد ISO 9002:1994 از موسسه RWTUV آلمان اخذ نموده است .
در زیر به برخی از موفقیت های شرکت صنعتی نیرو محرکه اشاره می شود :
۱.استاندارد ISO / IEC 17025-1384 (نظام تایید صلاحیت ایران )
۲.استاندارد OHSAS 18001 سال ۱۳۸۵-RWTUV آلمان
۳.استقرار (OHSAS 18001) ISO / TS 16949:2002, ISO 14001:2004,IMS سال ۱۳۸۵
۴.تقدیر نامه در اشتهار در سرآمدی در سال ۸۵ ( جایزه ی ملی کیفیت ، رتبه دوم )
۵. تقدیر نامه در تعالی سازمانی در سال ۸۵ ( جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی )
۶.تقدیر نامه برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره و تعالی سازمانی ( یکی از ده شرکت اول ) سال ۱۳۸۶
۷.تقدیرنامه برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره و تعالی سازمانی ( رتبه چهارم ) سال ۱۳۸۷
۸.گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهاد ها در جایزه ملی نظام پیشنهاد ها سال ۱۳۸۸
۹.تندیس بلورین برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ( رتبه دوم در کشور ) سال ۱۳۸۸ شرکت صنعتی نیرو محرکه با الگو برداری از مدل تعلی سازمانی EFQM ، به کار گیری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*