تحقیق – 
تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی  …

تحقیق – تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی …

شکل ۱۷-۴ اثر تراکم بوته بر عملکرد کاه

۲-۱۰-۴ اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح زمان برداشت علوفه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول۲-۴). همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که برداشت علوفه باعث کاهش عملکرد کاه شد (جدول ۵-۴). به طوری که بیشترین عملکرد کاه در تیمار عدم برداشت علوفه و کمترین میزان عملکرد کاه در تیمار برداشت در ابتدای ساقه رفتن بدست آمد. فتحی و همکاران (۱۳۸۰) به این نتیجه رسیدند که برداشت علوفه اثر معنیدار بر عملکرد کاه دارد. بیشترین عملکرد کاه مربوط به تیمار عدم برداشت و کمترین میزان عملکرد کاه در تیمار برداشت در اواسط ساقه رفتن مشاهده شد. این محققان اظهار داشتند که بهرهبرداری علوفه از جو با کاهش عملکرد کاه و بیولوژیک همراه است و هرچه زمان برش علوفه به تاخیر بیفتد عملکرد کاه و بیولوژیک کاهش کمتری نشان میدهند. این امر میتواند به دلیل کاهش معنیدار ارتفاع، کاهش تعداد دانه در سنبله و کاهش تعداد سنبله در واحد سطح در برداشت دیر هنگام علوفه باشد.

۳-۱۰-۴ اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول ۲-۴). مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین میزان عملکرد کاه مربوط به تیمار تراکم ۵۵۰ بوته و عدم برداشت علوفه میباشد (شکل ۱۷-۴). همچنین کمترین میزان عملکرد کاه به تراکم ۲۵۰ بوته و برداشت در ابتدای ساقه رفتن اختصاص داشت. بین تیمارهای تراکم ۱۰۰، ۲۵۰ و ۴۰۰ بوته و برداشت در ابتدای ساقه رفتن و تیمار تراکم ۱۰۰ و ۲۵۰ و برداشت در اواسط ساقه رفتن و تراکم ۱۰۰ و عدم برداشت علوفه تفاوت معنیدار از لحاظ آماری وجود نداشت. همانگونه که ملاحظه میشود در تمام تیمارها با افزایش تراکم عملکرد کاه افزایش داشته است.

شکل ۱۸-۴ اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه